Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          <meta http-equiv="Content-Type" content="application/vnd.ms-word; charset=UTF-8" /><table style="border-style: none;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr style="border-style: none;">
<td style="border-style: none;" colspan="3" valign="top" width="637">
<p style="text-align: center;"><strong> ... &nbsp;SAYIN HAKİMLİĞİNE</strong></p>
<p id="ptek"><strong>&nbsp;</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border-style: none;">
<td style="border-style: none;" valign="top" width="158">
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">DAVACI</span></strong></p>
</td>
<td style="border-style: none;" valign="top" width="19">
<p><strong>:</strong></p>
</td>
<td style="text-align: justify; border-style: none;" valign="top" width="459">&nbsp;</td>
</tr>
<tr style="border-style: none;">
<td style="border-style: none;" valign="top" width="158">
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">VEKÄ°LÄ°</span></strong></p>
</td>
<td style="border-style: none;" valign="top" width="19">
<p><strong>:</strong></p>
</td>
<td style="text-align: justify; border-style: none;" valign="top" width="459">
<p>&nbsp;</p>
<p>Adres girilmemiÅŸ</p>
</td>
</tr>
<tr style="border-style: none;">
<td style="border-style: none;" valign="top" width="158">
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">DAVALI</span></strong></p>
</td>
<td style="border-style: none;" valign="top" width="19">
<p><strong>:</strong></p>
</td>
<td style="text-align: justify; border-style: none;" valign="top" width="459">
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr style="border-style: none;">
<td style="border-style: none;" valign="top" width="158">
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">DAVA KONUSU</span></strong></p>
</td>
<td style="border-style: none;" valign="top" width="19">
<p><strong>:</strong></p>
</td>
<td style="text-align: justify; border-style: none;" valign="top" width="459">
<p>Davalının, m&uuml;vekkilin ... olan munzam zararını,&nbsp; ... tarihinden itibaren işleyecek ... faizle birlikte &ouml;demeye mahkum edilmesi istemidir.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr style="border-style: none;">
<td style="border-style: none;" valign="top" width="158"><strong><span style="text-decoration: underline;">DAVA DEÄžERÄ°<br /></span></strong></td>
<td style="border-style: none;" valign="top" width="19"><strong>:</strong></td>
<td style="text-align: justify; border-style: none;" valign="top" width="459">
<p>...</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr style="border-style: none;">
<td style="border-style: none;" valign="top" width="158">
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">A&Ccedil;IKLAMALAR</span></strong></p>
</td>
<td style="border-style: none;" valign="top" width="19">
<p><strong>:</strong></p>
</td>
<td style="text-align: justify; border-style: none;" valign="top" width="459">
<p><strong>1-</strong>Davalı davacı m&uuml;vekkile ... bor&ccedil;lu olup, bu borcun vadesi ... tarihinde dolmuştur. Davalının borcu şu sebebe dayanmaktadır: ...</p>
<p><strong>2-&nbsp;</strong>Borcun vadesinde &ouml;denmemesi nedeniyle bor&ccedil;lu&rsquo;ye ihtarname g&ouml;nderilmiÅŸ ve fakat bu ihtarnameye raÄŸmen bor&ccedil; ifa edilmemiÅŸtir. (EK &ndash; 1- Ä°htar)</p>
<p><strong>3-&nbsp;</strong>M&uuml;vekkil alacaklı davalı bor&ccedil;luya karşı dava a&ccedil;mış ve bor&ccedil;lu'nin, ... Mahkemesi'nin ... sayılı kararıyla ... .&nbsp;temerr&uuml;t faizi &ouml;demesine h&uuml;kmedilmiştir.&nbsp;(EK-2- Mahkeme kararı)</p>
<p><strong>4-</strong> Eğer, davalı bor&ccedil;lu bu paranın &ouml;denmesinde temerr&uuml;de d&uuml;şmese ve parayı zamanında &ouml;dese idi m&uuml;vekkil bu parayı şu şekilde değerlendirecekti: ...</p>
<p><strong>5-</strong> Yukarıda a&ccedil;ıklanan nedenlerle alacaklının uğramış olduğu zarar tutarı, ge&ccedil;miş g&uuml;nler faizinden fazladır.&nbsp;Bu itibarla, BK.md.105 gereğince davalı bor&ccedil;lu, alacaklının uğradığı zarar ge&ccedil;miş g&uuml;nler faizinden fazla ise bu zararı dahi tazmin ile m&uuml;kelleftir.</p>
<p>İş bu davanın a&ccedil;ılması ile m&uuml;vekkilin, temerr&uuml;t faizi ile karşılanmayan bu zararının tazmini ama&ccedil;lanmaktadır.</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr style="border-style: none;">
<td style="border-style: none;" valign="top" width="158">
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">HUKUKÄ° SEBEPLER</span></strong></p>
</td>
<td style="border-style: none;" valign="top" width="19">
<p><strong>:</strong></p>
</td>
<td style="text-align: justify; border-style: none;" valign="top" width="459">
<p>BK.md.105 ve ilgili mevzuat</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr style="border-style: none;">
<td style="border-style: none;" valign="top" width="158">
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">DELÄ°LLER</span></strong></p>
</td>
<td style="border-style: none;" valign="top" width="19">
<p><strong>:</strong></p>
</td>
<td style="text-align: justify; border-style: none;" valign="top" width="459">
<p>1- &hellip; tarihli ihtar</p>
<p>2-<span> ... </span> Mahkemesi&rsquo;nin <span> ... &nbsp;</span>sayılı kararı</p>
<p>3- Tanıklar</p>
<p>4- BilirkiÅŸi incelemesi vs. diÄŸer yasal deliller</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr style="border-style: none;">
<td style="border-style: none;" valign="top" width="158">
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">SONU&Ccedil; VE Ä°STEM</span></strong></p>
</td>
<td style="border-style: none;" valign="top" width="19">
<p><strong>:</strong></p>
</td>
<td style="text-align: justify; border-style: none;" valign="top" width="459">
<p>Yukarıda a&ccedil;ıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re'sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;</p>
<p><strong>1-</strong> davanın kabul&uuml; ile, m&uuml;vekkilin ... . olan munzam zararının&nbsp; ... tarihinden itibaren işleyecek ... faizle birlikte davalıdan tahsiline,</p>
<p><strong>2-</strong> yargılama giderleri ile vekalet &uuml;cretinin davalı tarafa y&uuml;kletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim. &nbsp;<strong>08/01/2015</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border-style: none;">
<td style="border-style: none;" colspan="3" valign="top" width="637">
<p>&nbsp;<strong>&nbsp;</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>DAVACI VEKÄ°LÄ°<br /></strong><strong>Avukat<br /></strong><strong></strong></p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>