Giriş yap
Kayıt ol

        T.C.

YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu

E: 2006/3-76

K: 2006/109

T: 29.3.2006

TAŞINMAZIN İHALE İLE SATIŞI 

MÜLKİYETİ KAZANANIN HAKLARI 

ECRİMİSİL

2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 134] 

2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 135] 

4721 s. TÜRK MEDENÎ KANUNU [Madde 705]

Taraflar arasındaki “Ecrimisil” davasından dolayı yapılan
yargılama sonunda;Gaziosmanpaşa Asliye 2. Hukuk Mahkemesince davanın
kısmen kabulüne dair verilen 1.7.2003 gün ve 2001/100-2003/613
sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi
üzerine, Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 16.2.2004 gün ve 2004/862-879
sayılı ilamı ile; 

( … Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra
dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: 

Dava dilekçesinde 36.483 dolar ecrimisilin faiz ve masraflarla birlikte
davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen
kabulü ile 2.125.000.000 TL. ecrimisilin davalıdan tahsiline karar
verilmiş olup, hükmü taraf vekilleri temyiz etmektedir. 

Davalının temyiz itirazlarının reddine, Davacının temyiz
itirazlarına gelince; 

Dava dilekçesinde, davalının kiracı olduğu 9 no ‘lu gayrimenkulu
16.4.1999 tarihinde icraen davacı tarafından satın alındığı iddia
edilerek bu tarihten sonrası için ecrimisil talep edilmiş, mahkemece
“davalının halen kiracı oldukları yolundaki itiraz ve
,şikayetleri hakkında verilen mahkeme kararı Yargıtay tarafından
bozulmuş, bozmaya uyularak verilen karar üzerine G.Osmanpaşa Sulh
Hukuk Mahkemesinin 2000/1175 Es-1398 K. sayılı ilamı ile davalı s.6.
‘nün kiracılık ilişkisi kabul edilmeyip reddedilerek 25.8.2000
tarihinde kesinleşmiş ise de, ecrimisil başlangıcı olarak davalı
S. Ö. ‘nün 27.7.2000 tarihli ve davacı Bankaya, hitaben yazdığı
belge içerisinde ecrimisil ödemeyi kabul ettiğinden 27.7.2000 tarihi
esas alınmak suretiyle ecrimisile hükmedilmiştir.” 

Davalının dava konusu taşınmazda kiracı olduğu davacının bu
taşınmazı 16.4.1999 günü düzenlenen ihale ile iktisap ettiği ve
İcra İflas Kanununun 135. maddesine göre göndermiş olduğu tahliye
emrinin’21.5.1999 günü davalıya tebliğ edildiği hususları
çekişme konusu değildir. 

İcra iflas Kanunun 135. maddesi ile “gayrimenkul borçlu tarafından
ve hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile
belgelenmiş bir akde dayanmayarak başkaları tarafından işgal
edilmekte ise, on beş gün içinde tahliyesi için borçluya veya
işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye
edilmezse zorla çıkartılıp gayrimenkul alıcıya teslim olunur”
hükmü getirilmiştir. 

´

 uyarınca gönderilen tahliye emri 21.5.1999 günü tebliğ edildiğine
göre, davacının davalıyı zorla çıkartmaya hak kazandığı tarih
olan ( tahliye emrinin tebliğ tarihinden 15 gün sonrası ) 7.6.1999
tarihinden itibaren davalının işgalinin haksız olduğunun kabulü
ile bu tarihten sonrası için hesaplanan ecrimisile hükmedilmesi
gerekir.Mahkemece, kiracılığın tesbitine yönelik şikayet ve
mahkemece red kararı ile davalının ecrimisil ödemeyi kabul ettiği
yönünde davacı bankaya sunduğu 27.7.2000 tarihli belge esas
alınarak ecrimisile hükmedilmiş olması doğru görülmemiştir. 

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın
yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir… ) gerekçesiyle
bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama
sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir. 

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz
edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra
gereği görüşüldü: 

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve
kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve
özellikle; taşınmazın ihale tarihinde mülkiyetinin alıcıya
geçmesine ( İİK m. 134/ı ) , mülkiyetin alıcıya geçmesi için
tapu siciline tescilin gerekli olmamasına ( MK m. 705 ), ihale ile
mülkiyeti alıcıya geçen taşınmazın nefi ve hasarının ( yararı
ve zararı ) alıcıya geçeceğine ( BK m. 183 ), alıcıya ihale
edilen taşınmaz bir üçüncü kişi tarafından işgal edilmekte ise,
ihalenin kesinleşmesi ile alıcının icra dairesinden üçüncü
kişinin taşınmazdan çıkarılmasını isteyebileceğine ( İİK m.
135/2 ), bu durumda alıcının öncelikle İİK m. 135/2 deki
unsurları içeren bir muhtırayı taşınmazı işgal eden üçüncü
kişilere göndermesi ve 15 günlük süre tanımasının gerekmesine,
üçüncü kişinin taşınmazın ihalesinden önceki bir tarihten beri
kiracı olduğunu resmi bir belge ile belgelendirmemesi durumunda. 15
günlük sürenin bitiminden itibaren ecrimisil talep hakkının
doğacağının açık bulunmasına ( Prof. Dr. Baki Kuru, İcra İflas
Hukuku İstanbul-Kasım 2004 sf.578 vd. ) göre, Hukuk Genel
Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak
gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu
nedenle direnme kararı bozulmalıdır. 

SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme
kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen
nedenlerden dolayı HUMK’un 429. maddesi gereğince BOZULMASINA. istek
halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine 29.03.2006 gününde,
oybirliği ile karar verildi. 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78