Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine’ ne

Davacı										: 

Vekili										: 

Davalılar								: 

Harca Esas Dava Değeri: Bilirkişi raporuyla muhdesatın değerinin
fazla tespit edilmesi durumunda eksik harç tamamlanmak üzere şimdilik
 5.000,00-TL 

			   

Konu																	: Davaya konu aşağıda tapu bilgileri yer alan
gayrimenkuller üzerinde bulunan 2 oda ve 1 salondan oluşan kerpiç ev
,taş ve kerpiçten inşa edilen ahır ve bir adet bağımsız mutfak
şeklindeki yapıların müvekkil tarafından inşa edildiğinin ve 
muhdesatın aidiyetinin tespiti isteminden ibarettir.

Açıklamalar												: 

1.	   ................... parsel numaralarındaki gayrimenkullere
davacı müvekkil ve davalılar iştirak halinde malik olup iştirak
tablosu ekte sunulmuştur. ( Veraset ilamları , tapu kayıtları ve
nüfus kayıtları ile ispatlanacaktır)

		Kök muris ..... olup kök murisin mirasçıları 
.......................‘ dir.Bu mirasçıların tamamı vefat
etmiştir.

	.

		.

2.	      Davaya konu taşınmazlar üzerinde bulunan 2 oda ve 1
salondan oluşan kerpiç ev ,taş ve kerpiçten inşa edilen ahır ve
bir adet bağımsız mutfak şeklindeki yapılar müvekkil tarafından
inşa edilmiş olup müvekkilim tarafından yapılmıştır. (
Tanıklar, bilirkişi, keşif ve tapu kayıtları ile ispatlanacaktır.)

	

3.	 	4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun; 

684. maddesinde; “Bir şeye malik olan kimse, o şeyin bütünleyici
parçalarına da malik olur.Bütünleyici parça, yerel adetlere göre
asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok edilmedikçe, zarara
uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan
ayrılmasına olanak bulunmayan parçadır.” , 

718. maddesinde; “Arazi üzerindeki mülkiyet, kullanılmasında yarar
olduğu ölçüde, üstündeki hava ve altındaki arz katmanlarını
kapsar.Bu mülkiyetin kapsamına, yasal sınırlamalar saklı kalmak
üzere yapılar, bitkiler ve kaynaklar da girer.”

düzenlemeleri yer almaktadır.

derilmesi davasında mahkemenin 14.04.2015 tarihinde, muhdesatın
aidiyetinin tespiti için iki hafta içerisinde dava açılması
yönünde tarafımıza vermiş olduğu süreye yönelik ara kararı
gereğince, .................... 3750 ada ..,6,8 parselde kayıtlı
bulunan taşınmazlar üzerinde bulunan 2 oda ve 1 salondan oluşan
kerpiç ev ,taş ve kerpiçten inşa edilen ahır ve bir adet
bağımsız mutfak şeklindeki yapıların müvekkilim tarafından inşa
edildiğinin tespiti istemli muhdesatın aidiyetinin tespiti davası
açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

Hukuki Sebepler		: 4721 S. K. m. 684, 698, 699, 722, 6100 S. K. m. 322.

Deliller												: 

1.		Tapu kayıtları (.......................parselde bulunan 5 adet
taşınmazın kayıtları Aksaray Tapu Sicil Müdürlüğünden
müzekkere ile istenecektir. Suretleri dava dilekçesinin ekindedir.)

2.		İmar ve kadastro kayıtları,

3.		..............Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/753 E. Sayılı
ortaklığın giderilmesi dava dosyası,

4.		Veraset ilamları ( Mahkemelerinden müzekkere ile istenecektir.)

	.

5.		Tanıklar,

6.	 	Bilirkişi, 

7.	 	Keşif,

8.	 	Yemin ve her türlü yasal deliller.

Netice ve Talep		: Yukarıda izah edilen ve yargılama aşamasında
ortaya çıkacak sebeplerden ötürü;

1.	Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı, müvekkil lehine
ortaklığın giderilmesi davasına konu gayrimenkuller üzerinde
bulunan yukarıda ayrıntısını belirttiğimiz yapıların ( 2 oda ve
1 salondan oluşan kerpiç ev ,taş ve kerpiçten inşa edilen ahır ve
bir adet bağımsız mutfak ) mülkiyetinin (muhdesatın aidiyetinin)
tespitine, 

2.	Yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalılara
yükletilmesine karar verilmesini müvekkilim adına talep ederim..

												Davacı Vekili

							      Av.Cemil DAĞ

																			.

.

Ekler		:

1.	Onaylı Vekâletname Sureti,

2.	Tapu kayıtları sureti,

3.	Veraset ilamları sureti. ( 5 adet)

4. Mirasçı tablosu.