Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          müdahil olma talebinde bulunma dilekçesi

Dosya Esas No: .../...

Duruşma Günü: .........../............/...........

 

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

                                       (..............)

MÜDAHİL OLMA TALEBİNDE BULUNAN : Adı - Soyadı ve Adresi T.C. Kimlik No:

VEKİLİ              : Avukat Adı - Soyadı ve Adresi

SANIK              : Adı - Soyadı ve Adresi

TALEP KONUSU : Müdahil olmak

 

AÇIKLAMALAR :

Adı geçen dosyada sanık kullandığı araçla müvekkillerimin çocuğu
.................'ye çarparak yaralanıp cismen zarar görmesine neden
olmuştur. Sanıktan şikâyetçiyiz ve cezalandırılmasını istiyoruz ve
suçtan zarar gördüğümüz için de müdahale talebimizin kabul edilmesini
talep ediyoruz. Ayrıca olayı gören şahitlerimiz olup, bunları dinletmek
istiyoruz.

ŞAHİTLERİMİZ:

Adı - Soyadı ve Adresleri

HUKUKİ NEDENLERİ : CMK. md. 237, 238 ve ilgili diğer mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda kısaca izah edilen nedenlerle sanığın
cezalandırılmasına, suçtan zarar gördükleri için müvekkillerim
.............. ve ..............'nin müdahilliklerine ve tanıklarımızın
keşif mahallinde dinlenmelerine karar verilmesini saygıyla arz ve talep
ederim.

 

 .........../............/...........

Müştekiler vekili

Avukat Adı - Soyadı ve Adresi

İmza