Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

										.......

DAVACI         :....... 

VEKİLLERİ       :.......

 

DAVALI         :.......

			 

KONU         : Müdahalenin Meni ve Fazlaya ilişkin talep ve
dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ....... Ecrimisil Talebimiz 

AÇIKLAMALAR  :1-Davalı ....... müvekkilimiz .......'in ağabeyi
...'in oğludur . ....... vefat etmiştir. 

2-Müvekkilimiz ve davalı ..... ile ......'den olma ..... Doğumlu
......'in miracılarıdırlar. Müşterek muris ...'e 
......'ten 17 parça taşınmaz miras yoluyla intikal etmiş
olup .......'in vefatıyla söz konusu ...... Divanı, No: 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 Eylül
305 Daimide kayıtlı taşınmazlar ....... Sulh Hukuk Mahkemesinin
....... E. ve ....... K. Sayılı veraset ilamındaki payları
nispetinde mirasçılara intikal etmiştir. Davalı uzun yıllardan beri
taşınmazların tümüne müdahalede bulunarak ekip biçmiş, diğer
hissedarların bu yerlerden faydalanmasına izin vermemiştir. Bu
taşınmazlardan elde ettiği geliri de diğer mirasçılara payları
oranında dağıtmamış kendi kullanmıştır.

3-Müvekkilimiz uzun süre davalıyı şifahi olarak uyarmış, bu
uyarıya rağmen davalı taşınmazlar üzerindeki müdahalesine devam
etmiş, taşınmazlardan elde ettiği gelirlerden hissesi oranında
müvekkilimize pay vermemiştir.

8

8

ᄀ㎄ㄇ$␷㠀$⑈怀㎄愇̤摧䑤Íༀ ait ....... köyünde bulunan
17 parça taşınmazın kendi hissesi oranında kullanılması aksi
takdirde ecrimisil talep edileceği kendisine bildirilmiş ise de bu
ihtarda sonuçsuz kaldığından bu davanın açılması zorunluluğu
doğmuştur. 

YASAL NEDENLER: HUMK., MK., BK. Ve İlgili Mevzuat

KANITLAR       : 

..... AHM ../.... E. Sayılı Dosyası

...... SHM ../.... E. Sayılı Dosyası

Tapu Kayıtları, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi

Tanıklar, Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.

CEVAP SÜRESİ   : 10 Gündür

İSTEM SONUCU : Arz edilen nedenlerle davalının müşterek muris ...
......'e ait ... Köyünde bulunan 17 parça taşınmaz üzerinde
müvekkilimizin hissesi oranındaki müdahalesinin mennine, fazlaya
ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla geriye dönük
beş yıllık ....... ecrimisilin yasal faizi ile birlikte davalıdan
tahsiline, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136
Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son
fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak
adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz. 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78