Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ŞİŞLİ ….. NOTERLİĞİ’NE

IHTARA CEVAP VEREN

VE IHTAR EDEN :………………………………..

…………………………………………………

MUHATAP :…………………………………

VEKILI :Av. …………………………………….

  ………………………………….

KONUSU :Beyoğlu …………………. Noteri vasıtası ile tarafımıza gönderilen
…………………… tarihli …………………. numralı ihtarnameye cevaplarımızdan ibarettir.

Sayın Muhatap;

1-Tarafınızca keşide edilen ve ………….. tarihinde Tebellüğ aldığımız
ihtarnamede, tarafımıza yükletilen edimler gerçeği yansıtmamakta olup,
kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak sorumluluk yükletilmeye
çalışılmaktadır. Malumunuz olduğu üzere ihtara konu taşınmazın bulunduğu
iş merkezinde ………………………… tarihinde 6. Katta yangın çıkması sebebiyle
ofis kullanılamaz hale gelmiştir. Ayrıca yangından kaynaklı olarak ofis
içerisinde bulunanan tüm malzemelerimiz ya kullanılamaz hala gelmiş yada
değerinin tamemen yitirmiştir.

2-Her ne kadar ödenmemiş kira borçlarından kaynaklı olarak
alacaklarınızın tahsili için hukuki yollara baş vuracağınızla ilgili
tarafımıza ihtarname göndermiş olsanızda söz konusu yangının binanın 6.
Katında yani mal sahibinin kullanmakta olduğu katta meydana gelmesi ve
gerekli önlemlerin alınıp alınmadığının tarafımızca bilinmemesi sebiyle
tarafımıza göndermiş olduğunuz ihtarnamede yerine getirmemizi talep
ettiğiniz edimler hayatın olağan akışına,kanunu ve hukuka aykırıdır.

3-Malumunuz olduğu üzere ihtarınıza konu iş yerinin yanması sebebiyle
tarafımız yaklaşık olarak ………………………………………. TL civarı telefisi imkansız
maddi bir zarara uğramıştır. Ayrıca Türk Borçlar Kanunu Md. 136
belirtiği üzere Söz konusu kira belinin tarafınıza ödenmesi imkansız bir
hal almıştır bununla birlikte söz konusu iş yerinin kullanılamaz halde
olmasıda tarafımıza maddi ve manevi olarak aşırı derecede külfet
yüklemektedir.Bu sebeple söz konusu iş yeri ile ilgili olarak
tarafımzıandan kira bedeli istenmesi hukuka kanuna ve hayatın olağan
akışına aykırıdır.

4-Kira kontratına konu iş yerinin yangın sebebiyle kullanılmaz halde
olması içeride bulunan malzemeleimizin tamemen değerini yitirmesi ile
mücbir sebep şartları oluşmuştur. Kullanılcak olan iş yerinde taşınmaz
sahibi tarafından yapılacak olan esaslı bir değişim ile birlikte iş
yerini kullanmaya başlamamız halinde iş yernin kirası ödene bilecek
duruma gelinecek olduğu taktirde tadilatın sürdüğü zammanlar haricinde
söz konusu kira giderleri tarafımızca ödenecek olup iş yerinde esaslı
değişiklikler yerine getirilmemesi halinde aramızda kurulmuş olan kira
sözleşmesi Türk borçlar Kanunu,Medeni Kanun ve ilgili sair mevzuatlarda
açık ve net bir şekilde belirtilen mücbir sebepler dolayısıyla fesh
edileceğini tarafınıza bildiririz.

5- Yukarıda ayrıntılı olarak yer alan açıklamalarımız mucibinde kiracı
olarak size olan sorumluğumuz söz konusu taşınmazı kullanamamız
sebebiyle bulunmamaktadır.Tarafınızın hukuki ve maddi yönden zararlara
uğramaması adına ticari ahlaka uygun şekilde hareket edilerek Kiracı
sıfatı ile tarafımıza fazladan borç ve edim yüklemeye çalışmaması, aksi
taktirde hakkınızda hukuki işlemler başlatılacağını, dava harç ve
giderleri ile birlikte avukatlık masraflarının tarafınıza
yükletileceğini fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydı ile ihtaren
bildiririz. ……………………………………………

SAYIN NOTER : 3 nüsha olarak düzenlenen iş bu ihtarnamenin bir suretinin
muhataba APS ile tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını,
tebliğ şerhine havi bir nüshasının tarafımıza iadesini saygılarımızla
arz ve talep ederiz.

  İHTARA

CEVAP VEREN

  ………………………………………………………………….

  VEKİL

  AV…………………………………..