Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

      İZMİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : 1)

ADRES :

VEKİLİ : LAT

ADRES :

MADDİ İLGİ : Yapı ve Kredi Bankası’ndan muris adına tahakkuk eden
borçlar

KONU : Miransın reddi beyanının tespiti ve tescili ile, mirasın
reddinin, mirası reddeden kişiden sonra gelen mirasçılara bildirilmesi
istemimizi içerir.

H:E:D : 9.080,42 TL

AÇIKLAMALAR :

1) Müvekkillerimizin babası muris ………..dul ve iki çocuklu olarak,
  22/09/2004 tarihinde vefat etmiştir. Müvekkiller murisin
  mirasçılarıdır.

2) Muris, Yapı ve Kredi Bankası’na ait kredi kartı sebebiyle bu bankaya
  borcu bulunmaktadır ve yapılacak araştırma sonucu anlaşılacağı üzere
  murisin borcu karşılayacak aktif malvarlığı olmadığı, dolayısıyla
  terekenin borca batık olduğu görülmektedir.

3) Yapı ve Kredi Bankası, muris aleyhine İzmir 5. İcra Müd. …….26 E.
  sayılı dosyası 10/03/2005 tarihinde 7 Örnek ilamsız icra takibi
  başlatmış olup fakat borçlu muris 22/09/2004 tarihinde takipten önce
  vefat etmiş olduğu anlaşıldığından mirasçıları olan müvekkillerimiz
  aleyhine İzmir 13. İcra Müd. …….E. sayılı dosyası ile yeni takip
  açılmıştır.

4) Müvekkillerimizin her ikisinin de mevcut hal itibariyle babalarının
  bu borçlarını ödeyemeyecek durumda olup mirası reddetmek
  istemektedirler.

5) Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkillerimizin reddi isteminin
  tespiti ve tescili ile mirasın reddinin, mirası reddi sonrasında
  müvekkillerimizin babasının mirasçısı konumuna gelenlere
  bildirilmesi için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl
  olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S.K. M. 605/2 ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : Veraset ilamı, nüfus kayıt örneği

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkillerimizin
isteminin tespiti ve tescili ile, mirasın reddinin, müvekkilimizin
mirası reddi sonrasında babasının mirasçısı konumuna gelenlere
bildirilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına vekaleten talep
ederiz.

Davacılar Vekili .