Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     MARMARİS NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALILAR : 1) Finansbank A.Ş. 3880023334 Vergi Nolu - Büyükdere Cad.
No:129 34394 Mecidiyeköy – İstanbul

 2) Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. - Sanayi Mahallesi Eski Büyükdere
 Cad. Güler Sok. No:51 Kâğıthane / İSTANBUL

KONU : Mirasın Hükmen Reddi taleplerimizi içerir.

AÇIKLAMALAR :

1) Müvekkillerimin müteveffa babası xxxxx 08.05.2014 tarihinde vefat
  etmiştir.

2) Müteveffa xxxxxx davalı bankalardan kullandığı kredileri ve kredi
  kartı borçlarını ödemeden vefat edince davalı bankalar
  müvekkillerime alacaklarını tahsil amaçlı takip başlatmışlardır.

3) Davalı Finansbank Marmaris 2. İcra Müdürlüğü 2014/3155 E. Sayılı
  dosya üzerinden takip başlatmış olup tarafımızca söz konusu takip
  itiraz edilerek durdurulmuştur.

4) Davalı Türkiye Vakıflar Bankası Marmaris . İcra Müdürlüğü 2014/ E.
  Sayılı dosya üzerinden takip başlatmıştır.

5) Kural olarak mirasçılar 3 aylık yasal sürede mirası reddetmedikleri
  zaman mirası kabul etmiş sayılacaktır. Türk Medeni Kanununun 605/2.
  maddesi bu konuyu hüküm altına almıştır. Buna göre “Ölümü tarihinde
  miras bırakanın ödemeden aczi (borca batıklığı) açıkça belli veya
  resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.” Yasa
  hükmünden açıkça anlaşıldığı gibi, mirasın hükmen reddi, herhangi
  bir süreye bağlanmamıştır. Mirasın hükmen reddinin koşulu, murisin
  ölümü tarihindeki borçlarının, alacakları ve tüm hakları da dâhil
  olmak üzere malvarlığından fazla olmasıdır. Yani, miras bırakanın
  ölümü tarihinde tereke kapsamındaki pasiflerin aktiflerden fazla
  olması durumunda ödemeden aczinden (borca batıklık durumundan) söz
  edilecektir. Terekenin borca batıklığı, murisin ölümü tarihinde söz
  konusu olmalıdır. Söz konusu borca batıklığın resmen tespit edilmiş
  veya tespit edilebilir olması gerekmektedir. Terekenin borca batık
  olduğunun resmen tespiti, ödemeden aciz vesikası veya iflas kararı
  alınarak sağlanabilir. Ölen kişinin malvarlığının borçlarını
  karşılayamayacak halde olduğu, mirasçıları ve yakınları tarafından
  biliniyorsa da mirasın hükmen reddini talep etmeleri mümkündür.

6) Mirasın hükmen reddi davası, mirasın gerçek reddi davasından farklı
  olarak 3 aylık veya herhangi bir süreye tabi olmaksızın, terekenin
  borca batık olduğu durumlarda açılabilir. Mirasın hükmen reddi
  davasının açılması süre şartına bağlı değildir, her zaman
  açılabilir.

7) Müteveffa borçlu xxxxx’ın ölüm tarihi itibariyle taşınır, taşınmaz,
  nakit ve/veya herhangi bir mal varlığı yoktur. Ölüm tarihi
  itibariyle borçlu xxxx’ın pasifi aktifinden fazladır. Hatta borçlu
  xxxxx’ın hiçbir aktifi bulunmamaktadır. Sayın Mahkemece de yapılacak
  araştırma da bu durum görülecektir.

8) Yukarıda açıklamaya çalıştığımız sebeplerle Sayın Mahkemenize
  başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : TMK, HMK ve ilgili yasal her türlü mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : Tanık, Bilirkişi, İlgili Kurumlardan istenecek
müzekkere cevapları ve ikamesi caiz her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM :

1) Tensiple birlikte borçlu müteveffa xxxxx adına kayıtlı taşınmaz
  bulunup bulunmadığının tespiti için Marmaris Tapu Sicil Müdürlüğü’ne
  müzekkere yazılmasına,

2) Tensiple birlikte borçlu müteveffa xxxxx adına kayıtlı taşınır
  (araç) bulunup bulunmadığının tespiti için Marmaris İlçe Emniyet
  Müdürlüğü trafik tescil Bürosuna müzekkere yazılmasına,

3) Tensiple birlikte borçlu müteveffa xxxx’ın banka hesaplarının
  incelenmesini ve herhangi bir mevduatının bulunup bulunmadığının
  tespiti için Marmaris ilçesindeki tüm bankalara müzekkere
  yazılmasına,

4) Tensiple birlikte borçlu müteveffa xxxx’ın SGK dökümlerinin
  incelenmesi için Marmaris SGK’ya müzekkere yazılmasına,

5) Borçlu müteveffa xxxxx’ın terekesinin borca batık olduğunun
  tespitine,

6) Müvekkillerimin Mirası Reddettiklerinin kabulüne,

7) Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalılara yükletilmesine
  karar verilmesini Saygılarımızla arz ve talep ederiz.05.05.2015

EKLER :

1) Bir adet onaylı vekâletname örneği

2) Mirasın hükmen reddi ile ilgili emsal Yargıtay Kararları

 Davacılar Vekili