Giriş yap
Kayıt ol

        DANIŞTAY … DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

Sunulmak Üzere

… İDARE MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek Üzere

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

Temyiz Eden (Davalı)	: …

.

Diğer Davalı		  : Milli Eğitim Bakanlığı/ANKARA

Davacı	: …

Tebliğ Tarihi		: 02.11.2012

Konusu		: … İdare Mahkemesi’nin 16.10.2012 tarihli dava konusu
işlemin iptaline ilişkin hükmünün Temyiz İncelemesi İstemini
İçeren Dilekçedir.

AÇIKLAMALAR

Yerel Mahkeme’nin, … Valiliği İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün 16.04.2010 tarih ve 5508 sayı no’lu işleminin
iptaline karar vermesi her yönü ile hukuka aykırı olup; bozmayı
gerektirir. Şöyle ki,

Davacı, 27.11.2005 tarihinde yapılan Öğretmen Kariyer Basamakları
sınavından 63.559 puan almasından mütevellit Anayasa Mahkemesi’nce
iptal edilen hükümler yürürlükte olduğundan kariyer olarak uzman
öğretmenliğe geçemediğini iddia etmektedir.

Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Uygulamasına dayanak
teşkil eden 14.06.1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel
Kanunu’nun 43. Maddesi ile 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 152. Maddesinde değişiklik yapan 5204 sayılı
Kanunu’nun bazı fıkralarının, Anayasa Mahkemesi’nin 21.05.2008
tarihli ve Esas No: 2004/83, Karar No: 2008/107 sayılı kararı ile
iptal edilmiş ve gerekçeli karar 18.03.2009 gün ve 27173 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

 

,

.

0

 

.

0

ᘆ텼Ⰰsırf Anayasa Mahkemesi kararı ile canlandırılamayacağı
kanaatindeyiz. Bu nedenle Yerel Mahkeme’nin verdiği iş bu karar,
hukuka aykırıdır.

Bir an için aksi düşünülse bile, Uzman Öğretmenliğin
dayanağını oluşturan, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun
43. Maddesindeki, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152.
Maddesinde değişiklik yapan 5204 Sayılı Kanunu’nun bazı
fıkralarının Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmesi nedeniyle Uzman
Öğretmenlik ve Başöğretmenlik unvanlarına atama talebinde boşluk
doğmuştur. Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının geriye
yürümeyeceği ilkesi dikkate alındığında iptal edilen maddelerdeki
boşluklar yasa koyucu tarafından yeniden düzenlenmediği sürece
oluşan boşluğun, Türk Medeni Kanunu 1. Maddesine göre bir kanun
koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacaksa ona göre uyuşmalıkla
ilgili hukuka uygun bir karar verilmelidir. Yerel mahkeme gerekçesinde
bu hususa değinmiş ancak kanunun amaçsal ve lâfzî yorumuyla
çıkarılabilecek aşağıda belirtilen hususlara kararında
değinmeyerek boşluğu doldururken bir kanun koyucu gibi hareket
etmemiştir. Şöyle ki; 

Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği’nin
tanımlar başlıklı 4. Maddesinde, “uzman öğretmen: Alanında ya
da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini
tamamlayan öğretmenlerden kıdem, hizmet içi eğitim, etkinlikler ve
sicil; lisans öncesi ve lisans mezunu öğretmenler ile alanı ya da
eğitim bilimleri alanı dışında lisansüstü öğrenimini tamamlayan
öğretmenlerden ise kıdem, eğitim, etkinlikler, sicil ve sınav
ölçütlerine göre yapılan değerlendirme ve başarı sıralaması
sonucunda alanlarında ayrılan kontenjana yerleştirilenleri) 
şeklinde ifade edilmiştir. 

Ayrıca iptal edilen hüküm incelendiğinde yasa koyucunun Kariyer
Basamaklarında yükselme sistemindeki temel amacı, öğretmenlerin
niteliklerini arttırmaktır. Ancak seviye ve kaliteyi yükseltmek
amacıyla getirdiği yeni sistemin ortaya çıkardığı mali yükünde
göz ardı etmeyerek bu alandaki takdirini başöğretmen ve uzman
öğretmen kadro sayılarının sınırlandırılması yönünde
kullandığı da yadsınamaz bir gerçektir. Bu hususlara rağmen Yerel
Mahkeme’ce, Anayasa’da da ifadesini bulduğu şekliyle mali
kaynaklarının yeterliliği ölçütünü göz önünde bulundurmadan
uzman öğretmenlikle ilgili yasal boşluğun doldurulması da hukuka
aykırıdır.

Yukarıda yer verilen yasal düzenlemeler ve yapılan açıklamalar
çerçevesinde, davacının Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında
Yükselme Sınavında Başarılı olmasına karşın kontenjan
yetersizliği nedeniyle uzman öğretmen sertifikası alamamasına
dayanak teşkil eden hükümlerin iptal edildiğinden bahisle,
davacının tarafına uzman öğretmen unvanı verilmesi istemiyle
yaptığı başvurunun, … İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün
16.04.2010 tarih ve 5508 sayılı işlemiyle reddine ilişkin dava
konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

 

Yukarıda açıkladığımız nedenler  ve dosyanın re’sen
incelenmesi sonucunda ortaya çıkacak nedenler dikkate alınarak,

… İdare Mahkemesi’nin dava konusu işlemin iptaline ilişkin
kararının BOZULMASINA,Karar verilmesini talep ederim.		

 PAGE  \* MERGEFORMAT 1 /3


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78