Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          … İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

DAVACI			: 

TC KİMLİK NUMARASI 	: 

ADRES			: 

VEKİLİ			: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES			: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI			: 

ADRES			: 

KONU	: Meslek hastalığı nedeniyle …-TL maddi, …-TL. manevi
tazminatın tahsiline karar verilmesi istemimizi içerir.

DAVA DEĞERRİ	: … TL.

AÇIKLAMALAR		:

1-) Müvekkilimiz davacı, …/ …/ … - …/ …/ … tarihleri
arasında davalıya ait işyerinde sigortalı olarak çalışmıştır.
(EK 1) 

2-) Müvekkilimizde, …. Hastanesi’nde düzenlenen …/ …/ …
tarihli raporla (EK 2) geçirmiş olduğu meslek hastalığı nedeniyle
…/ …/ … tarihinden geçerli olmak üzere ve …/ …/ …
tarihinde kontrol kaydı (EK 3) ile % … oranında sürekli iş
göremezlik tespit edilerek …/ …/ … tarihinden itibaren 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 16.
maddesine göre gelir bağlanmıştır. (EK 4) … Hastanesi’nin …/
…/ … tarihli raporları ile iş göremezlik oranının … yıl
sonra kontrol kaydı ile % … olarak belirlendiği ve kontrol
kaydının sigortalının takibi için konulduğu, meslek hastalığı
tespit edilen müvekkilimiz sigortalının ölene kadar takip edilmesi
gereken pnömokonyoz hastalığına yakalandığı, hastalığın yol
açtığı iş göremezliğin düşmesinin beklenemeyeceği
açıklanmıştır. (EK 5) 

3-) Meslek hastalığı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14. maddesinde tanımlanmış olup
aynı kanunun 81. maddesi ile de işverene işyerinde iş sağlığı ve
güvenliğini sağlama konusunda yükümlülükler yüklenmiştir. 

4-) Müvekkilin söz konusu meslek hastalığı nedeniyle uğradığı
maddi ve manevi zararların davalı işveren tarafından söz konusu
kanun hükmü ve YİBK’nun 27.03.1957 tarih ve 1957/1 esas, 1957/3
karar sayılı kararı gereği tazmin edilmesini sağlamak amacıyla
işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER	: 4857 S. K. m. 81, 6098 S. K. m. 66, 5510 S. K. m. 14,
16, 6100 S. K. m. 1, 6, 107, 5521 S. K. m. 1, 5

HUKUKİ DELİLLER	: İşyeri şahsi sicil dosyası ve Sosyal Güvenlik
Kurumu işyeri kayıtları, Meslek Hastalığına ilişkin …
Hastanesi’nin düzenlediği …/…/… tarihli Rapor, …
Hastanesi’nin düzenlediği …/…/… tarihli kontrol sonrası
verilen rapor, Sürekli İş Göremezlik Ödeneğine İlişkin Belgeler,
… Hastanesi’nin düzenlediği …/…/… tarihli rapor

SONUÇ VE İSTEM		: Yukarıda açıklanan nedenlerle fazlaya ilişkin
hakkımız saklı kalmak üzere, ...TL. maddi ve manevi zararın
değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda
arttırılmak üzere asgari ........TL manevi tazminatın meslek
hastalığının tespit edildiği tarih olan …/…/… tarihinden
itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar
verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep
ederiz. …/ …/ …

EKLER : 	1-) 	İşyeri şahsi sicil dosyası ve Sosyal Güvenlik Kurumu
işyeri kayıtları

2-) Meslek Hastalığına ilişkin … Hastanesi’nin düzenlediği
…/…/… tarihli Rapor

3-) … Hastanesi’nin düzenlediği …/…/… tarihli kontrol
sonrası verilen rapor

4-) Sürekli İş Göremezlik Ödeneğine İlişkin Belgeler

5-)  … Hastanesi’nin düzenlediği …/…/… tarihli rapor

6-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili

Av.

Hukuk Dilekçeleri - TAZMİNAT DAVASI (MESLEK HASTALIĞI) (YENİ
DİLEKÇE)

Formun Üstü

 Formun Altı

AÇIKLAMALAR

*** İNCELEMEKTE OLDUĞUNUZ AÇIKLAMALAR EKRANI İLE "DİLEKÇE METNİ"
BUTONUNDA YER ALAN ÖRNEK DİLEKÇE, 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ
KANUNU'NDA YER ALAN DAVA ÇEŞİTLERİNDEN OLAN "BELİRSİZ ALACAK VE
TESPİT DAVASI"NA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. HER NE KADAR DOKTRİNDE
MANEVİ TAZMİNAT DAVALARININ BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK
AÇILABİLECEĞİ BELİRTİLSE DE UYGULAMADAN KAYNAKLI FARKLILIKLAR
OLABİLECEĞİNİ ÖNEMLE BELİRTMEK İSTERİZ.

*** Mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin
kurallar, kamu düzenindendir. (6100 S. K. m. 1)

*** Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda aksine
hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla
ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde görülür.
(5510 S. K. m. 101)

*** Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın
açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Yerleşim yeri,
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre belirlenir. (6100
S. K. m. 6)

*** İş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava
olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgahı sayılan yer
mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri
için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme
muteber sayılmaz. (5521 S. K. m. 5)

Æ

Ò

Ø

à

 

>

`

n

x

|

¢

¤

¬

®

Ü

ê

Ö

Ø

„ 

„íô^„ 

 hÝ

 h

h|

ğeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir. Karşı
tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı veya
değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda
davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın davanın
başında belirtmiş olduğu talebini artırabilir. Ayrıca, kısmi eda
davasının açılabildiği hallerde, tespit davası da açılabilir ve
bu durumda hukuki yararın var olduğu kabul edilir. (6100 S. K. m. 107)

*** DAVA İÇERİĞİNE DAİR BİLGİLER;

*** Dava davalının ikamet ettiği veya meslek hastalığın
belirlendiği yer iş mahkemesinde açılabileceği gibi işçinin
işini gördüğü yer iş mahkemesinde de açılabilir.

*** Adam çalıştıranın sorumluluğunda, sorumluluğun kaynağı,
adam çalıştıranın özen yükümlülüğünü, yani
çalıştırdığı kişiler üzerinde denetim ve gözetim görevini
yerine getirmemesi, kanun tarafından kendisine yükletilen bu tür bir
objektif ödevi ihlal etmesine dayanır. Buna göre, adam çalıştıran
üçüncü kişilere zarar vermelerini önleyecek her türlü dikkat ve
özeni, denetim ve gözetimi yapmak zorundadır. Burada sorumluluk,
kendisinin ya da emrinde çalışan yardımcı kişinin kusurlu olup
olmamasına bakılmaksızın, kusurdan bağımsız olarak doğmaktadır.
Sorumluluğun doğması için, objektif özen yükümlülüğünün
ihlali ile meydana gelen zarar arasında illiyet bağının bulunması
yeterlidir.

*** İşçinin, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölüm ya da
meslekte kazanma gücünü kısmen veya tamamen kaybetmesi nedeniyle
açılan tazminat davalarında hakim, kural olarak, zarar ve tazminat
hesabına ilişkin tüm verileri belirlemek zorundadır. Bu nedenle,
ölen veya cismani zarara uğrayan işçinin net geliri, yaşam ve
çalışma süresi, sakatlık derecesi, karşılık kusur oranı,
davacıların sosyal durumları, destek süresi ve payları, eşin
evlenme olasılığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nca yapılan
yardımların miktarı gibi hususlar tam ve eksiksiz olarak
belirlendikten sonra, dosya hesap için bilirkişiye verilmelidir.

*** Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı
işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin
yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli
hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.

*** Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına
tutulduğunun; 

*** Sosyal Güvenlik Kurumu'nca yetkilendirilen sağlık hizmet
sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık
kurulu raporu ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi,

*** Sosyal Güvenlik Kurumu'nca gerekli görüldüğü hallerde,
işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbi
sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer
belgelerin incelenmesi,

sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu tarafından tespit
edilmesi zorunludur.

*** Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmış
ve sigortalı olarak çalıştığı işten kaynaklanmış ise,
sigortalının bu Kanunla sağlanan haklardan yararlanabilmesi için,
eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması
arasında bu hastalık için Kurum tarafından çıkarılacak
yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş
olması şarttır. Bu durumdaki kişiler, gerekli belgelerle Kuruma
müracaat edebilirler. Herhangi bir meslek hastalığının klinik ve
laboratuar bulgularıyla belirlendiği ve meslek hastalığına yol
açan etkenin işyerindeki inceleme sonunda tespit edildiği hallerde,
meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış
olsa bile, söz konusu hastalık Kurumun veya ilgilinin başvurusu
üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun onayı ile meslek
hastalığı sayılabilir.

*** Meslek hastalığı ile ilgili bildirimler üzerine gerekli
soruşturmalar, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun denetim ve kontrol ile
yetkilendirilen memurları tarafından veya Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri vasıtasıyla
yaptırılabilir.

*** Hangi hallerin meslek hastalığı sayılacağı, iş kazası ve
meslek hastalığı bildirgesinin şekli ve içeriği, verilme usulü
ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, Sosyal
Güvenlik Kurumu tarafından çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.
Yönetmelikte belirlenmiş hastalıklar dışında herhangi bir
hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması hususunda
çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık
Kurulu'nca karara bağlanır.

*** İNCELEYENİZ.

Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit
İşlemleri Yönetmeliği (RGT: 11.10.2008 RG NO: 27021)

*** BKNZ.

YİBK. 1957/1 E. 1957/3 K.

YHGK. 2008/21-245 E. 2008/249 K.

YHGK. 2008/10-334 E. 2008/327 K.

21. HD. 2008/3843 E. 2008/4060 K.

21. HD. 2008/18584 E. 2009/3841 K.

21. HD. 2008/17291 E. 2009/3182 K. 

Formun Üstü

Formun Altı