Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     +-----------------+----------------------------------------------------+
| DİYARBAKIR ( ). |                          |
| İCRA HUKUK   |                          |
| MAHKEMESİ    |                          |
| HAKİMLİĞİ'NE  |                          |
|         |                          |
|          |                          |
|         |                          |
|            |                          |
|                 |                          |
|                 |                          |
|                 |                          |
+=================+====================================================+
| DAVACI(BORÇLU) | :                          |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| VEKİLİ     |                           |
|         |                          |
|         | : Av. Veysi ALPHAN                 |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| D        | :                          |
| AVALI(ALACAKLI) |                          |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| VEKİLİ     |  :                         |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| D.KONUSU    | :………..İcra Müdürlüğünün ……………. E. sayılı dosyası  |
|         | ile müvekkilin haline münasip evinin tapu kaydına |
|         | konulan haczin kaldırılması talebidir.       |
+-----------------+----------------------------------------------------+
|          |                           |
|         |                          |
| AÇIKLAMALAR   | :                         |
|         |                          |
|         | 1-Karşı taraf, müvekkilim aleyhine almış olduğu  |
|         | ihtiyati haciz kararına istinaden …………...İcra   |
|         | Müdürlüğünün …………….. E. sayılı dosyası ile icra  |
|         | takibi başlatmıştır.                |
|         |                          |
|         | 2- Daha sonra alacaklı tarafından aynı dosya    |
|         | üzerinden müvekkil aleyhine ilamsız icra takibi  |
|         | başlatılmış, söz konusu takipte Müvekkilime tebliğ |
|         | edilen örnek 10 ödeme emrine karşı müvekkil    |
|         | tarafından borca itiraz edilmiş ise de; Alacaklı  |
|         | karşı taraf ilamsız takibe geçmeden evvel ihtiyati |
|         | haciz kararı almış ve bu kararı da ……………..İcra   |
|         | Müdürlüğünün ………………… E. sayılı dosyası ile infaz  |
|         | ettirdiğinden belirtilen dosyada müvekkil adına  |
|         | kayıtlı bulunan                  |
|         |                          |
|         | -…….. ili,……… ilçesi, ………….. Mah,………… ada,…….   |
|         | parsel,Cilt:…….,. Bağımsız bölüm no :……………de    |
|         | kayıtlı mesken niteliğinde taşınmazın haczedilmiş |
|         | olduğunu tesadüfen ……………. tarihinde öğrenmiştir.  |
|         |                          |
|         | -. haczedildiğini öğrenmiş bulunmaktadır.     |
|         |                          |
|         | 3-Müvekkil halen -…….. ili,……… ilçesi, …………..   |
|         | Mah,………… ada,……. parsel,Cilt:…….,. Bağımsız bölüm |
|         | no :……………de kayıtlı mesken ikamet etmekte ve    |
|         | burayı mesken olarak kullanmaktadır. Müvekkil   |
|         | doktor olup ailesi ve çocukları ile bu taşınmazda |
|         | ikamet etmektedir. Ekte sunduğumuz ikamet belgesi |
|         | de bu taşınmazda ikamet ettiğinin kanıtı olarak  |
|         | dosyaya sunulmuştur. Söz konusu taşınmaz      |
|         | müvekkilin soysal statüsü, mesleği ve ailesi için |
|         | haline münasip evidir. Bu sebeple alacaklı     |
|         | tarafından söz konusu taşınmaza konulmuş bulunan  |
|         | haczin kaldırılmasını talep ediyoruz.       |
|         |                          |
|         | 4-İİK. 82 madde gereğince borçlu haline münasip  |
|         | meskeni üzerindeki haczin kaldırılmasını      |
|         | isteyebileceğinden mahkemenize başvurmak      |
|         | zorunluluğu doğmuştur.               |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| HUKUKİ NEDENLER |                           |
|         |                          |
|         | İcra ve İflas Kanunu ve ilgili mevzuat       |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| DELİLLER    |                           |
|         |                          |
|         | Tapu Kaydı,   Keşif,    İcra Dosyası,  her türlü  |
|         | kanıt.                       |
+-----------------+----------------------------------------------------+
|          |                           |
|         |                          |
| İSTEM SONUCU  | Yukarıda belirtilen ve resen nazara alınacak    |
|         | nedenlerle;                     |
|         |                          |
|         | 1-Müvekkilimin adına kayıtlı bulunan ve haline   |
|         | münasip meskeni olarak kullanmış olduğu, -……..   |
|         | ili,……… ilçesi, ………….. Mah,………… ada,…….      |
|         | parsel,Cilt:…….,. Bağımsız bölüm no :……………de    |
|         | kayıtlı mesken kayıtlı bulunan mesken niteliğinde |
|         | taşınmazı üzerine konulan haczin kaldırılmasına,  |
|         |                          |
|         | 2-Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı |
|         | tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep   |
|         | ederiz.                      |
|         |                          |
|         | DAVACI VEKİLİ AV.VEYSİ ALPHAN           |
+-----------------+----------------------------------------------------+