Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                ... İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

……..

ESAS NO :

CEVAP VEREN

DAVALI :

VEKİLLERİ :

DAVACI :

AÇIKLAMALAR : Müvekkil banka aleyhine açılan haksız ve kötü niyetli iş
bu davanın reddi gerekmektedir. Şöyle ki;

1- Davacı tarafın müvekkil bankaya olan kredi borcu nedeniyle ….. 7.
İcra Müdürlüğü 2014/5904 Esas sayılı dosyası ile hakkında icra takibi
başlatılmış ve takip kesinleşmiştir. Davacı Kayseri İli Kocasinan
ilçesinde ikamet etmekte ve çalışmaktadır. Çalıştığı kuruma maaş haciz
müzekkeresi gönderilmiş, ev haczine gidilmiş fakat hiçbir sonuç
alınamamıştır. Akabinde borcunu ödemeyen davacı adına kayıtlı olan
hisseli taşınmazına 09.04.2015 tarihli haciz şerhi konulmuştur.

2- Dava konusu taşınmaz Nevşehir/Avanos Kalaba Köyü’nde bulunmakta olup,
ev ve arsadan oluşan taşınmaz 8.558,00 metrekaredir. Bu taşınmaz tek bir
şahsa ait mesken olmayıp hisseli miras malıdır. Davacı/borçlu …’de
ikamet etmekte, ……’ de çalışmakta, çocuğu …..de okumakta, babasından
kalma Nevşehir/Avanos ‘taki hisseli köy evi ve arsasında yaşamamaktadır.
Davacı taraf yalnızca kızının okulu nedeniyle ve geçici olarak değil;
kalıcı olarak …..’de ikamet etmektedir.

Dava konusu taşınmaz yalnızca kendisine ve annesine miras kalmış
değildir; 8 adet hissedarı olan bir taşınmazda yalnızca kendisinin
ikamet ettiğini iddia ederek meskeniyet iddiası ile şikayette bulunması
hakkın kötüye kullanımıdır.

Taşınmaz, davacı tarafın haline münasıp oturmakta olduğu bir ev değil
tam aksine ¼ anne ve 7 kardeşin eşit hissesi bulunan ev ve arsadan
oluşan, yazları belki birkaç kez toplanabilecekleri bir taşınmazdır. Ev
ve araziden oluşan taşınmaz tek bir şahsa ait olmayıp miras malıdır.
Üstelik her an bir hissedar tarafından ortaklığın giderilmesi davası
açılabilecekken söz konusu taşınmaz üzerinde meskeniyet iddiasında
bulunması davacının kötü niyetli olduğunun ve borcunu ödemekten
kaçındığının göstergesidir. Diğer mirasçıların her an izalei şüyu davası
ile taşınmazın satışını istemeleri mümkün ve çok yüksek bir ihtimaldir.
Tüm bu hususlar söz konusu taşınmazın davacı tarafından mesken olarak
kullanılamaz olduğunun kanıtıdır.

3- Ayrıca davaya konu Nevşehir/Avanos Kalaba Köyü …… Parsel Taşınmaz
üzerinde …… tarihli 600.000,00 ETL değerinde ipoteği bulunmaktadır.
Borçlunun taşınmazı ipotekli olup haczedilemezlik şikayetinden
vazgeçildiğinin kabul edilmesi gerekir. Yargıtay’ın görüşü de bu
yöndedir.

4- Dava konusu taşınmaza haciz konulmasına borcunu ödemeyen davacı
kendisi sebebiyet vermiştir. Müvekkil yalnızca alacağına kavuşmak
istemekte ve yasal haklarını kullanmaktadır. Dolayısı ile tarafımızın
davanın açılmasında hiçbir kusuru bulunmayıp yargılama giderleri ve
avukatlık ücreti talebi tamamen yersiz ve hukuka aykırıdır.

HUKUKİ NEDENLER : İİK. ve İlgili Mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : ….. İcra Dairesi 2014/5904 Esas Sayılı Dosyası ve Her
Tür Yasal Delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, müvekkil
banka hakkında açılmış bulunan işbu hukuki dayanaktan yoksun davanın
reddi ile, mahkeme masraflarının ve vekalet ücretinin karşı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini, vekaleten arz ve talep ederiz.
23.06.2015

Davalı Vekili

Av. ….