Giriş yap
Kayıt ol

        KİRA SÖZLEŞMESİ

(Meskenler/Konutlar İçin)

Dairesi 	Keçiören Tapu Dairesi

Mahallesi

	Cadde/Sokağı

	Numarası

	Kiralananın Cinsi	Apartman dairesi

Kiraya veren

	Kiralaya veren T.C. Kimlik No

	Kiralayaya verenin Adresi

	Kiracı

	Kiracının T.C. Kimlik No

	Kiracının Adresi

	Akdin Başlangıç Tarihi

	Akdin Süresi

	Yıllık Kira Bedeli

	Aylık Kira Bedeli

	Kira Bedelinin Ödeme Şekli	Her ayın 20’si mesai saati bitimine
kadar belirtilecek banka hesabına havale olarak ödenmesi. 

Kiralananı Kullanım Şekli	Yalnızca mesken (konut) olarak

Kiralananın Durumu	Sağlam, tam ve kullanılmaya elverişlidir

Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar	………. marka kombi,
elektrik (endeks………..), su (endeks………..) ve doğalgaz
(endeks………..) sayaçları, su ve doğalgaz sayaçlarına ait
kartlar ve kiralananın apartman kapısı ve daire kapısının ikişer
adet anahtarı.(imza)							(imza)

GENEL KOŞULLAR

Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır.

Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde
davranmaya zorunludur.

Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere
kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.

Kiracı, kiralaya verenin yazılı izni olmadıkça, kiralananda
olağanüstü değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak zararı
karşılamak zorundadır.

Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde,
kiracı, durumu derhal kiraya verene haber vermek zorundadır.

Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiraya
verene bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.

Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları,
kiraya verene haber vermek zorundadır.

Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken
işlere izin vermek zorundadır.

Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan
kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak
ve giderlerini karşılamak zorundadır.

Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiraya verene,
kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir.
Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.

Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde,
kiraya verene teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim
edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim
edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiraya verene
ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.

Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği
asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır.
Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma
ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.

À

Ä

ö

ø

씁

kd

Â

Ä

ø

*Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi tarihinden 1 ay evvelinden
kiralanın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır. Aksi
kabul edilmez. Kiralanın satılığa çıkarılması halinde ise
kiracıya satılığa çıkarmadan 10 gün önceden yazılı bildirimde
bulunulmalıdır. Bu bildirimden itibaren 10 gün sonrasında kiralanın
gezilmesine ve incelenmesine müsade edilmesi zorunludur. Aksi hiçbir
şekilde kabul edilemez. 

Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın
boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı
sorumlu olacaktır.

Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiraya
verenden isteyebilir ve sözleşme bitiminde bunları kiraya verene
teslim etmek zorunda değildir. 

 Kiracı, giderleri kendisine ait olmak üzere genel anten, uydu anteni,
kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.(imza)				(imza)				(imza)

ÖZEL KOŞULLAR

Kiralanan alt kiraya verilemez, ortak alınamaz; devir ve temlik
edilemez.

Kiralanan, mesken dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.

Kiralananda, kiracı, eşi, çocukları ve akrabaları dışında kimse
kalamaz.

Kira bedelleri, her ayın yirminci günü akşamına kadar, kiraya
verenin …………… bankası, ………………… Şubesindeki
………………………………………………iban numaralı
hesabına yatırılacaktır. Kira parasının başka bir şubeden
havale edilmesi halinde, aynı süre içinde hesapta olacak şekilde
işlem yaptırılacak olup, aksi durumda temerrüt hükümleri
uygulanacaktır. Bir ayın kira parasının ödenmemesi halinde dönem
sonuna kadar işleyecek kira paralarının tümü muacceliyet
kazanacaktır.

Kiralananın kapıcı/kaloriferci, yakıt ve genel giderleri kiracı
tarafından ödenecektir.

Kapılar, pencereler, sıhhî tesisat araçları sağlam, tam ve
kullanılmaya elverişli olarak teslim edilmiştir.

Kiracı, kiralananı özenle kullanacak; kiraya veren de gerekli
onarımları, kiracının uyarısından itibaren on gün içinde -teknik
olanaksızlar hariç- yaptıracaktır.

Kiracı, elektrik aboneliğini kendi adına yaptıracak, sözleşme
sonunda hesabı kestirerek, buna ilişkin makbuz fotokopisini kiraya
verene verecektir.

Kiracı, üç gün içinde, aile beyannamesini mahalle muhtarlığına
verecektir.

Düzenlenmeyen hususlarda Türk Borçlar Kanununun Kira sözleşmesine
ilişkin hükümleri uygulanacaktır. 

Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklardan dolayı, Ankara mahkemeleri ve
icra müdürlükleri yetkili olacaktır.

İşbu, on altı genel ve onbir özel koşuldan oluşan sözleşmeyi,
hür iradelerimizle iki nüsha olarak imzaladık. …………..200….

Kiracı:                                
          Kiraya veren:

(imza)                                 
          (imza)

(isim)                                 
           (isim)
      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78