Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

NEVŞEHİR

DAVACI :……………..

VEKİLİ :Av.İbrahim Elkatmış- Merkez işhanı Kat:3/68 Nevşehir

DAVALI :……………………

KONUSU :Men’i müdahale ve ecr-i misil.(H.E.D:6.500.00.YTL)

İZAHI :1-Davalı tarafından, müvekkile ait Nevşehir/Nar/Senirin mevkii,
……………… parsel sayılı, toplam yaklaşık 40.000.m² yüzölçümlü taşınmazlar,
müvekkilin izni ve muvafakatı olmaksızın yazlık tabir edilen patates
ekilmiştir.

2-Müvekkil, taşınmazların ekildiğini yeni öğrenmiş, davalı ile ecr-i
misil hususunda yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamamıştır.Sözkonusu
taşınmazlardan ilk üçü müvekkil adına kayıtlıdır.7744 parsel sayılı
taşınmaz babası adına kayıtlı olup harici taksim sonucu müvekkile isabet
etmiştir.

3-Dava konusu taşınmazlardan ……. parsel sayılı taşınmazın üst kısmında
davalıya ait mandıra ve arazı bulunmakta olup davalı, arazisinde bulunan
kuyudan çektiği borularla patatesleri sulamış ve hasat etmiştir.Ayrıca,
………… sayılı taşınmazlar üzerinde önceden dikili olup kesilmiş bulunan
kavak ağaçlarının kökleri bulunmakta idi.Davalı bu kökleri sökerken bu
iki parsel içinde ve kenarında toprağa gömülü olarak döşenmiş bulunan su
borularını da kırmıştır.Bu borulara ait dava hakkımız ve yine davalı
tarafından sökülüp odun olarak kullanılan ağaç köklerine ilişkin dava
hakkımız mahfuzdur.

4-Davalı tarafından müvekkile ait bulunan sözkonusu taşınmazlara patates
ekilmek suretiyle müdahalesinin önlenmesi ve fazlaya ilişkin haklarımız
saklı kalmak kaydıyla, 6.500.00.YTL ecr-i misilin tahsili için dava
açmak zorunda kaldık.

DELİLLER :Tapu kayıtları, keşif ve bilirkişi raporu, tanık beyanları,
yemin ve sair

deliller.

NETİCE VE TALEP :Yukarıda arzedilen sebeplerle, kırılan borularla
sökülüp odun olarak kullanılan ağaç köklerine ilişkin haklarımız ve
ecr-i misile ait fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla
şimdilik 6.500.00.YTL ecr-i misil bedelinin dava tarihinden itibaren
işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkile
verilmesine, ayrıca davalının taşınmazlara haksız müdahalesinin
önlenmesine ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya
yükletilmesine karar verilmesini bilvekale arzederim.

Av.İbrahim Elkatmış

Davacı vekili

EKİ :Vekaletname