Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     TEDBİR TALEPLİDİR

İSTANBUL ANADOLU TÜKETİCİ MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLLERİ :

DAVALI :

KONU : Borçlu olmadığımızın tespiti talebi ve haksız icra takibinin
iptali talebinden ibarettir.

HARCA ESAS DEĞER :3.850,52TL

I. İHTİLAFIN ÖZÜ

Müvekkilem ile oğlu ……………Emlak Hizmetlerinin İstanbul Esenyurt
İlçesindeki ofisine gitmiş, ev almak istediğini beyan ederek,
müvekkileme …………Emlakta bulunan davalı ………..gayrimenkul alım satım,
kiralama işleriyle uğraştığını, kendisine yardımcı olacağını belirterek,
sahibi olduğu evlerden birini satma tahhüdünde bulunmuştur. Müvekkilemle
davalı daire gezilerine çıkmış, neticesinde müvekkilem hangi evi
beğendiğini davalıya belirtmiş ve gayrimenkul alım satım hususunda
anlaşmışlardır. Bu sebeple ………Emlakta benzer işlerle uğraşan gayrimenkul
danışmanı olarak kendisini tanıtan …………. ve davalı …………. arasında
01.09.2014 tarihinde gayrimenkul alım-satım komisyon sözleşmesi
akdedilmiştir.( EK-1 Sözleşme fotokopisi)

Davalı ile müvekkilem arasındaki sözleşmeye göre tarafların 163 bin TL
değerinde olan …………………..bulunduğu belirtilen gayrimenkulün satımı
konusunda anlaştıkları, ayrıca ………. TL kaparo alınması
kararlaştırılmıştır. Davalı ve …………….. emlak bünyesinde bulunan diğer
çalışanların müvekkilemizle yaptığı görüşmelerde hangi konutu almaya
karar verdikten sonra gerisinin kolay olacağını, peşinat konusunda çok
sıkıntı yapılmamasını, tanıdık ekspertizler olduğu belirtilerek %100
konut kredisi çıkartabilecekleri gibi söylemlerde bulunmuşlardır. Söz
konusu konutu almak için yapılması gerek tek şeyin ilgili sözleşmenin
imzalanıp 3.000,00 TL değerinde senet imzalanmasının, alıcının ve kefil
olacak kişilerin maaş bordrolarının kendilerine teslim edilmesi olduğu
söylenerek çok emin ve güven telkin edici konuşmalar yapmışlardır.

Müvekkilem yanında nakit para olmadığını söyleyerek sözleşmeyi konut
kredisi onaylandıktan sonra imzalamak istediğini belirtmiş ancak
kendisine bankanın kredi verilmesiyle ilgili işlemleri başlatabilmesi
için sözleşmenin imzalanması gerektiği ve 3.000,00 TL’lik kaparonun
verildiğine dair senedinde sunulması lazım geldiği söylenerek, senedin
alınmasının sadece prosedür gereği yapıldığı, kredinin onaylanması
aşaması dışında herhangi bir bağlayıcılığı bulunmadığı belirtilmiştir.
Bunun üzerine müvekkilem konut sahibi olmanın verdiği heyecan ve istekle
ayrıca karşı tarafın beyanlarına güvenerek 01.09.2014 tarihinde komisyon
sözleşmesini ve bu sözleşmeye istinaden kaparo verilmesiyle ilgili olan
ve satış bedelinden mahsup edilmek üzere yine aynı tarihte 3,000.00 TL
tutarlı, 01.09.2014 tanzim tarihli 1 adet bonoyu imzalamıştır. Bononun
müvekkilimizede fotokopisi verilen bononun vade tarihinin taraflar
arasında kararlaştırılmadığı, alıcı kısmında ise sadece ………….. emlak
olarak geçmektedir .

Müvekkilem daha sonra internetten yaptığı araştırmada …………… Emlak
Hizmetleri’nden konut alan bir kişinin yaptığı şikayete
rastlamıştır(EK-3 İnternet sitelerinde ………….. emlak aleyhine yapılan
benzer şikayetler). Şikayetleri inceleyen müvekkilem tanıtılan konuttan
farklı başka bir konutun satılmasıyla ilgili yapılan şikayetleri
öğrenmiştir. Bu durumdan işkillenen müvekkilem de kendisine satılan
konut için adres araştırması yapmak üzere sözleşmede belirtilen adrese
gitmiştir. Gittiği yerdeki sakinlerden de sorarak sözleşmede yazılan
adreste öyle bir konutun bulunmadığını anlamış ve farklı bir adres
verildiğini müşahade etmiştir. Daha sonra kredi işlemleriyle ilgili
müvekkilemi görüşmeye çağıran davalı; konut kredisiyle ilgili talep
edilen miktarın tamamını çıkartamadıklarını belirtmiştir. Müvekkilem ise
bu hususta karşı tarafla anlaşmalarının bu şekilde olmadığını, bu
minvalde baştan beri husule gelen durumların şüphelendirici bir nitelik
arz ettiğini, verilen sözlerin yerine getirilmediğini ve yapılan
sözleşmeye uyulmadığını dile getirmiştir.Müvekkilem ise vazgeçme
kararını bildirmesinin ardından davalı . müvekkilem aleyhine ……….. İcra
Müdürlüğü’nde …………. dosya no ile ihtilafa konu senedi ayrıca davalı
taraflar arasında imzalanan sözleşmeyide …………...İcra Müdürlüğünün ………..
sayılı dosyası işleme koyarak müvekkilemiz hakkında icra takibi
başlatmıştır.

İş bu dilekçemize konu olan takip ise kambiyo senetlerine özgü olan
2014/13255 sayılı, 3,000.00 TL tutarındaki 01.09.2014 tanzim ve
02.09.2014 vade tarihli bonoya müstenit olan icra takibidir.Söz konusu
takip 22.09.2014 tarihinde müvekkileme yapılan ödeme emrinin tebliğiyle
kesinleşmiştir ve hala devam etmektedir.

Aşağıda detayı ile arz edilecek ilgili gerekçeler etrafında, ihtilafa
konu evin satışı gerçekleşmediği ve hiçbir işlem yapılmadığı, üstelik
kredinin çıkmaması halinde sözleşmede kaporanın( yani senedin) iade
edileceği yazılı bulunduğu halde müvekkilimiz mağdur edilerek borçlu
olmadığı halde icra takibine maruz kalmıştır. Şöyle ki;

II. AÇIKLAMALAR

1.)Sözleşmede satıcı yani ilgili gayrimenkul sahibi olarak gözüken
davalı, beyazev emlak çatısı altında komisyonculuk, gayrimenkul alım
satımı vb.işleri yapmaktadır. Bu sebepledirki mesleki ve ticari
amaçlarla benzer faaliyetlerde bulunduğu açıktır. 6502 sayılı yasanın
3.maddesine göre davalının satıcı olduğu aşikardır. Söz konusu takibe
konu olan bono akdedilen sözleşmede de belirtildiği gibi konutun
satışına ilişkin olarak verilen kaparo nevindendir. Ancak yukarıda da
arz ve izah olunduğu gibi gayrimenkulün satışı gerçekleşmediği gibi
herhangi bir kredi de çıkmamıştır. Hattı zatında akdedilmiş olan
sözleşmenin 15. maddesinde ‘’Kredisi çıkmaz ise kaparo iade edilecek’’
şeklinde bir hüküm bulunmaktadır. Kredi çıkmadığı halde kaparo bedelini
ihtiva edilen bono iade edilmemiştir. Davalı tarafça aldatılan
müvekkilem aleyhine başlatılan icra takibiyle haksız bir kazanç elde
edilmeye çalışıldığı açıktır.

2-)Taraflar arası hukuki uyuşmazlıkta her nekadar konut satışı için
düzenlenmiş olan bir bono bulunmakta isede burada bonoyu müvekkilemiz
tüketici sıfatıyla imzaladığı için mutlak ticari dava olmayacağı, TKHK
md. 83/2 hükmü uyarınca “Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu
işlemler ile ilgili diğer kanunlarda düzenleme olması, bu işlemin
tüketici işlemi sayılmasını ve bu Kanunun görev ve yetkiye ilişkin
hükümlerinin uygulanmasını engellemez.” Amir hükmü ve 6502 Sayılı
Kanunun 73.maddesinin 5.fıkrası uyarınca işbu menfi tespit davasını
ikame etmiş bulunmaktayız. Nitekim konusu birebir aynı olan bir başka
uyuşmazlıkta Kadıköy 2.Asliye Ticaret Mahkemesi 2011/355E.
2011/677K.nolu DOSYASI İLE DAYANAK YAPILAN BONONUN KONUT SATIŞI İÇİN
VERİLDİĞİNDEN BAHİSLE GÖREVSİZLİK KARARI VEREREK, GÖREVLİ MAHKEMENİN
TÜKETİCİ MAHKEMESİ OLDUĞU YÖNÜNDE KARAR verilmiştir.(EK-4 Kadıköy
2.Asliye Ticaret Mahkemesinin gerekçeli kararı)

3-)Gayrimenkul alım-satım komisyon sözleşmesinden dolayı alıcının borcu
olan ücretin talep edilebilmesi için satıcının da sözleşmede yer alan
edimini yerine getirmiş olması gereklidir. Sözleşmenin kurulmuş olması
ücrete hak kazanılması için yalnız başına yeterli değildir. Bunun için
sözü edilen taşınmazın satışının gerçekleşmiş olması gerekir. (Yargıtay
3. H.D 2012/11429 E. 2012/14562 K. sayılı ilamı) (EK-5) Bu nedenden
dolayı müvekkilemin mevzubahis sözleşmeden doğan herhangi bir borcu
bulunmamaktadır. Bu durum da kaparo adı altında müvekkilime senet
imzalatılmışsa da davalının edimini yani konutun satışını
gerçekleştirmediğinden dolayı müvekkilemiz konutu almamıştır,
dolayısıyla konutun satışı amaçlı verilen bononunda dayanaksız kaldığı
ortadadır. Bunun dışında müvekkilemizin davalıya karşı hiçbir borcu
bulunmamaktadır.

4-) Taraflar arasındaki gayrimenkul alım satım komisyon sözleşmesinin
3.maddesine göre 3.000tl kaparo alınacağı kararlaştırılmıştır ancak
sözleşmesinin 5. Maddesine göre “her ne sebeple olursa olsun alıcı bu
gayrimenkulü almaktan vazgeçerse; hiçbir ihtara gerek kalmadan kaparoyu
geri alamayacağı” belirtilmiştir. Oysaki taraflar arasında imzalanan
sözleşme matbu bir sözleşme olup, kaparoya ilişkin konulan bu kayıt ise
TKHK md. 5 göre haksız şarttır, Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer
alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür.

5-)TAKİBİN DURDURULMASI TALEBİMİZ BULUNMAKTADIR

Gayrimenkul satışı hiç gerçekleşmediği halde, gayrimenkul satışı için
kaparo adı altında imzalanan senedin icra yoluyla tahsili ise müvekkili
oldukça zor duruma düşürmüştür. Söz konusu senetten dolayı haciz işlemi
uygulanması halinde itibarı zedelenecek ve hiçbir borcu olmamasına
rağmen esasında borçlu olmadığı halde müvekkilemizden paranın tahsili
yoluna gidilmek istenmiştir. Davalının takibe koyduğu bononun bu takibi
başlatmakta kötüniyetli olduğu ortadadır. Davalının müvekkilemizin
güvenini kullanarak, sadece prosedür gereği imzalattığı senedi gerçekten
alacaklıymış gibi icraya koyması nedeniyle davalı hakkında Anadolu
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyuruusnda bulunulmuştur. (EK-6 ………..nolu
soruşturma dosyası)

Müvekkilin haksız ve kötüniyetli vaki icra takibi sonucu cebri icra
tehdidi altında bulunması sebebiyle telafisi imkansız maddi zararlara
uğramaması ve daha fazla mağdur duruma düşmemesi için İİK’nun 72/3.
maddesi gereğince İ V E D İ L İ K L E teminatsız olarak dosya borcunun
alacaklıya işbu dava kesinleşinceye kadar ödenmemesi için T E D B İ R K
A R A R I verilmesini talep etmek zorunluluğu hasıl olmuştur.

Davalının müvekkilem aleyhine girişmiş olduğu bu takip sonucunda haksız
ve sebepsiz zenginleşeceği açıktır. Arz ve izah olunan tüm bu
sebeplerden dolayı müvekkilemin bu bonodan dolayı borçlu olmadığının
tespit edilmesi için sayın mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : 2004 S. K. m. 72, BK ve ilgili mevzuat, 6502 Sayılı
Tüketici Kanunu

HUKUKİ DELİLLER : (Ekte Sayın Mahkemeniz değerlendirmelerine
sunulmaktadır.)
Detaylı delil listemiz Sayın Mahkemeniz takdirlerine ibraz edilecek
olmakla beraber, davalı davalı tarafından ileri sürülebilecek her türlü
delile yönelik delil ve karşı delil ileri sürmek hakkımız saklı kalmak
kaydıyla;

1) ………… Müdürlüğü ……….. İcra takip dosyası

2) 01.09.2014 tanzim 02.09.2014 vade tarihli bono (Ekte sunulmaktadır.)

3) ……… tarihli Gayrimenkul Alım-Satım Komisyon Sözleşmesi

4) Tanık, (Sayın Mahkemenizce gerekli görülmesi halinde detaylı tanık
  listemiz ayrıca ibraz edilecektir.)

5) Bilirkişi, yemin ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
  çerçevesinde kesin ve takdiri olarak nitelendirilebilecek sair tüm
  deliller.

SONUÇ VE İSTEM

Yukarıda arz ve izah olunan ve Sayın Mahkemenizce re’sen gözönünde
bulundurulacak gerektirici nedenlerle, davalının sunacağı tüm dilekçe ve
delillere karşı cevap verme hakkımızı saklı tutarak, davamızın kabulü
ile borçlu olmadığımızın tespitine fazlaya ilişkin haklarımıza halel
gelmemek koşul ve kaydıyla;

1) Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilemin hiçbir borcu
  olmadığı halde bonoya dayalı olarak yapılan ………. Müdürlüğünün ………….
  sayılı takipten dolayı davalıya borcu olmadığının tespit edilmesine,
  icra takibinin iptaline, davalının haksız ve kötü niyetli takip
  yapmış olması nedeni ile % 20 kötüniyet tazminatına mahkum
  edilmesine,

2) Yargılama giderleri ve ücret-i vekâletin davalıya tahmiline,

karar verilmesini Sayın Mahkemenizden saygılarımızla bilvekâle arz ve
talep ederiz. .

Davacı . Vekili

 Av. Nurşen GENÇ