Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          …  MAHKEMESİNE

DAVACI				:

VEKİLİ				:

DAVALI				:

KONU	: Menfi Tespit İstemi.

DAVA DEĞERİ	:

AÇIKLAMALAR			:

1-) Davalı … … tarafından müvekkil … Kooperatifi aleyhine …
bedelli iki adet bonoya dayalı olarak icra takibine girişilmiştir.
Müvekkil kooperatifin takip alacaklısı şahsa böylesi bir borcu
bulunmamaktadır.

2-) Müvekkil kooperatifin ana sözleşmesi <tip ana sözleşme> olup;
<Amaç ve faaliyetler> kenar başlıklı 6/5 maddesine kooperatifin
ancak finans kuruluşlarından kredi alabileceği öngörülmüştür.
Davalı kooperatifin muhtelif genel kurul toplantılarında da aynı
yönde kararlar alınmış; ne ana sözleşmede ne de sonradan alınan
kararlarda özel kişilerden elden borçlanmaya olanak sağlayan bir
düzenlemeye yer verilmemiştir.

3-) 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 98'nci maddesi göndermesiyle
kooperatifler hakkında da uygulanması gereken 6762 sayılı Türk
Ticaret Kanunu'nun <Hükmi Şahısların Ehliyeti> başlıklı 137'nci
maddesinde; <Ticaret şirketleri hükmi şahsiyeti haiz olup şirket
mukavelesinde yazılı işletme mevzuunun çevresi içinde kalmak
şartıyla bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilirler.
Bu husustaki kanuni istisnalar mahfuzdur.> hükmü yer almakta olup; bu
hükümle ticaret ortaklıklarının medeni haklardan yararlanma
ehliyeti düzenlenmiştir. Müvekkil Kooperatifin böyle bir işlemle
bağlı sayılabilmesi, ancak bu işleme açıkça icazet vermesi ile
mümkündür. Böylesi bir icazet söz konusu değildir.

Ì

Î

Ð

Ö

Ø

Î

Ð

„Ô

„,ò^„Ô

„Ô

^„Ô

en de aynı şekilde <nakden> kaydı içeren bonolarla alacaklı
durumuna getirildiğinin belirlendiği, ifade edilmiştir. Bu ceza
davası kooperatif yöneticilerinin eylemleri sabit görülerek
mahkûmiyetle sonuçlanmış; diğer kooperatiflerde tespit olunan
benzer yolsuzluk ve usulsüzlükler de yargıya intikal etmiş
bulunmaktadır.

5-) Açıkladığımız bu nedenlerle takip konusu bonoların dayanağı
olan herhangi bir borçlandırıcı işlem davalı ile müvekkil
kooperatif arasında yapılmış değildir. Davalı alacaklının
haklarında ceza davası açılan eski yönetimden aldığı <nakden>
kaydı içeren bonolar kooperatif kayıtlarında yer almamaktadır.
Takip haksız ve kötüniyetlidir. Müvekkil kooperatifin bonolardan
dolayı borçlu olmadığının tespit edilmesi için mahkemenize
başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER	: 2004 S. K. m. 72, 1163 S. K. m. 98, 6762 S. K. m. 137
ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER	: İcra takip dosyası, bono, Kooperatif Ana
Sözleşmesi, Ceza Dosyası ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM			: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,
müvekkilimin davalıya borcu olmadığının tespit edilmesine,
davalının haksız ve kötü niyetli olması nedeniyle … TL.
tazminata mahkum edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin
karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına
saygıyla talep ederiz.  …/…/…

Davacı Vekili

Av.