Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     							

		

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

( Ticaret mahkemesi sıfatı ile )

                       …………..

DAVACI	    : ………………A.Ş.

DAVALI	    :………….. A.Ş.

DAVA		    :Menfi Tespit , Çeklerin İptali Ve Ödeme Yasağı
Konulması  

                Talebidir. 

DAVA KONUSU: Davalı ile müvekkil şirket arasındaki sözleşme
gereğinin yerine getirilmemesinden dolayı, müvekkilin davalıya
borçlu olmadığının tespiti ile yargılama sonuna kadar lehtarı
davalı olan Halk Bankası Tatvan/ Bitlis Şubesine ait 0984068,
0984069, 0984070, 0984071, 0984072 numaralı çeklerin ödenmemesi
konusunda ihtiyati tedbir kararının konulması talebidir. 

DAVA DEĞERİ : 100.000,00 Türk Lirası 

A Ç I K L A M A L A R	:

1- Müvekkil şirket ………ile davalı ……….. şirketi arasında
17.05.2014 tarihinde yapılan sözleşme gereğince, müvekkil şirketin
taahhüdü altında bulunan …………. İnşaat(26) Adet Dairenin iç
kapıları, mobilyalarının üretim ve montaj işini yapımı davalı
şirket tarafından taahhüt altına alınmıştır. 

2-- Müvekkil şirket kayıtlarına göre 17.05.2014 tarihinde akdedilen
Sözleşmeden anlaşılacağı üzere, müvekkil şirket davalıya
toplamda 310.000,00 TL tutarındaki iş karşılığında; 50.000,00
TL’lik 5 adet , 60.000,00 TL’lik 1 adet çek olarak vermiştir. Yine
yapımı üstlenen işlerin tamamının montajı ile birlikte
30.06.2014 tarihinde belirlenen standartlara göre yapılıp teslim
edileceği taahhüt edilmesine rağmen bu aşamaya kadar sözleşme
gereğince belirtilen işler tamamlanmış olup, yapılan kısımlar ise
belirtilen standartlara ve A bloktaki örnek daireye uygun olarak
yapılmamıştır. Nitekim davacı şirket yetkilileri tarafından
yapılan inceleme de teslim tarihi üzerinden 5 ay geçmesine rağmen
henüz tamamlanmadığı yine örnek daire olan A bloktaki dairelerin
aynısından yapılmadığı tespit edilmiş ve davalı şirkete
12.11.2014 tarihinde ………. Noterliği aracılığı ile sözleşme
gereğince akdedilen edimlerin ve yükümlülüklerin tesliminin yerine
getirilmesi aksi halde sözleşmenin fesh edileceği ve tazminat ile
uğranılan kazanç yoksunluğunun giderilmesi amacı ile yasal yolları
başvurulacağı ihtarname ile bildirilmiştir. İşin bu derece ağır
ve eksik yapılması karşısında müvekkil şirket yetkililerinin tüm
uyarı ve görüşmelerine rağmen davalı tarafından kalan işlerin
yapımına ilişkin olarak herhangi bir girişim bulunmamakla beraber
müvekkil şirket tarafından işin zamanında teslim edileceği
düşünülerek verilmiş olan çekler ise halen teslim edilmemiştir. (
İhtarname Örneği Ekte Sunulmuştur). Yine müvekkil şirket işin
zamanında yapılmamasından kaynaklı olarak zarara uğramış ve işin
tamamlanması amacı ile başka şirketler ile anlaşmak zorunda
bırakılmıştır. 

3- Müvekkil şirket kendisine düşen tüm edimlerini ve
yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen teslim tarihi 30.06.2014
olduğu işlerin yapımı ve montajı 10.11.2014 tarihinde inşaatta
yapılan gözlemde; 

     Yapılmayan işler ve eksik olanlar;

26 adet dairenin iç kapıları ve mobilyalarının üretim ve montajı
için sözleşme yapılmış olmasına rağmen 2 adet dairenin hiçbir
işinin yapılmamış olduğu,

İşin teslim tarihi olarak 30.06.2014 tarihi kesin olarak
belirtilmesine rağmen işin zamanında yapılmamış olduğu,

Yapılan bazı işlerin A Bloktaki Örnek Daireye uygun olarak
yapılmamış olduğu

Boy Aynalarının yapılmamış olduğu,

Mutfak Dolabı camları ve dolap kollarının yapılmamış olduğu ,

26 Adet Banyo ve WC seramik dolaplarının ve çanak seramik evyenin
yapılmamış

olduğu,

Kanat beyaz akrilik makine boyasının yapılmamış olduğu,

Vestiyer iki yüklüğün yapılmamış olduğu, 

Yapılmamış işlerin malzemelerinin eksik olduğu,

Tespit edilmiştir. Yine bir kısım yapılan işlerin de örnek daireye
ve sözleşme de belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmadığı
tespit edilmiştir. Nitekim teslim tarihinden itibaren 5 aylık sürenin
geçmiş olması inşaatın geç teslim edilmesine neden olmuştur. 
Otelin yapım işinin en önemli ayağını oluşturan bu işin eksik
yapılması telafisi güç zararların meydana gelmesine neden
olmasından kaynaklı olarak müspet ve menfi zararlarımıza ilişkin
talep ve dava haklarımız saklı tutarak iş bu davayı açmak
gerekmiştir.	

4-Borçlar Kanunu’nun madde 473: Yüklenicinin işe zamanında
başlamaması veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi
geciktirmesi ya da iş sahibine yüklenemeyecek bir sebeple ortaya
çıkan gecikme yüzünden bütün tahminlere göre yüklenicinin işi
kararlaştırılan zamanda bitiremeyeceği açıkça anlaşılırsa, iş
sahibi teslim için belirlenen günü beklemek zorunda olmaksızın
sözleşmeden dönebileceği düzenlenmiştir. 

hµ

L

š

Ê

hµ

hµ

L

j

n

˜

š

Ê

Ð

( hµ

+ hµ

% hµ

% hµ

( hµ

% hµ

% hµ

( hµ

( hµ

( hµ

% hµ

% hµ

% hµ

% hµ

( hµ

% hµ

% hµ

( hµ

( hµ

% hµ

+ hµ

% hµ

% hµ

% hµ

+ hµ

( hµ

+ hµ

. hµ

+ hµ

hµ

% hµ

% hµ

( hµ

borcun ifasının, belirli bir zamanda veya belirli bir süre içinde
gerçekleşmemesi üzerine, ifanın artık kabul edilemeyeceği
sözleşmeden anlaşıldığı takdir de süre verilmeden borçlunun
temerrüde düştüğü belirtilmiştir. Ayrıca belirtilen işin
zamanında yapılmaması, eksik yapılması, sözleşme de belirtilen
kriterlere uyulmaması, örnek daire olan A bloka uygun yapılmaması ve
taahhüt edilen malzeme listesinde yazılı olan malzeme dışında
herhangi bir marka ve malzeme kullanılması halinde sözleşmenin
feshedildiği, bu nedenle verilen çekler ve ödemelerin işveren
(müvekkil) şirket tarafından ödenmeyeceği yine kanunen feshedilecek
olan sözleşme neticesinde oluşacak zarar ve ziyanların tamamının
davalı şirket tarafından karşılanacağı bu zarar ve ziyanın
yapılacak iş bedelinin %10’una denk düşeceği taraflar arasında
yapılan sözleşmede kararlaştırılmıştır. 

5-Tüm bunlara mukabil müvekkil şirket sözleşmede kendisine düşen
yükümlülükleri; 26 Adet Dairenin iç kapıları, mobilyalarının
üretim ve montaj işi için taahhüt edilen 20.10.2014 tarihinde
50.000,00 TL’lik çek bedeli ödenmiş,31.11.2014 tarihli 50.000,00
TL’lik, 31.12.2014 tarihli 50.000,00 TL’lik, 31.01.2015 tarihli
50.000,00 TL’lik, 29.02.2015 tarihli 50.000,00 TL’lik, 31.03.2015
tarihli 60.000,00 TL’lik çekler işveren müvekkil şirket
tarafından verilmiştir.Çek bedellerinin ödenmesi halinde telafisi
imkansız zararlar doğacaktır.

6- Davalı şirket işleri eksik bıraktığı, edimlerini yerine
getirmeden müvekkil şirkete ait çekleri almıştır. Tüm bu
sebeplerle, davalı tarafın edimlerini yerine getirmemesi nedeni ile
kendisine borçlu olmadığımızın tespitine karar verilmesini istemek
gerekmiştir. 

7-Müvekkil şirket …….. ilçesinde saygın bir firma olup, çekleri
karşılıksız çıkmamıştır. bu nedenle bu sözleşmeden kaynaklı
olarak davalı şirket lehine verdiği çeklerden;

…..Banka Şubesine ait 30.11.2014 keşide tarihli …….. nolu
50.000,00 TL’lik çek,

…..Banka Şubesine ait 30.12.2014 keşide tarihli ………nolu
50.000,00 TL’lik çek,

TOPLAMDA: 100.000,00 TL’lik davalıya BORÇLU OLUNMADIĞINA KARAR
VERİLMESİ ve İcra ve İflas Kanununun 72/2 ve HMK gereği çeklerin
ödenmesinin müvekkil açısından telafisi 

güç zarara sebebiyet vereceğinden ve ayrıca dosyada mevcut
sözleşme, ihtarname ve diğer belgeler de göz önünde bulundurularak
takdiri Sayın Mahkemeniz ait olmak üzere %15 teminat karşılığında
dava konusu çekler üzerine ihtiyati tedbir konularak çeklerin 
ödenmesinin durdurulmasına karar verilmesini talep etme gereği hasıl
olmuştur.

DELİLLER	    :Davalı ile yapılan ……… İnşaat 26 Adet 
Dairenin İç Kapıları 			    Mobilyalarının Üretim ve Montajı
 İşi’ne ait sözleşmesi, Otel 	           		Projesi ve
ilgili belgeler, İhtarname, Çek Suretleri, defter kayıtları, 
keşif, 	          		tanıklar, bilirkişi incelemesi,şirket
kayıtları, yemin ve her türlü delil.

HUKUKİ NEDENLER	:Türk Borçlar Kanunu,Türk Ticaret Kanunu, Türk
Medeni Kanun, İcra 	 İflas Kanunu, ilgili mevzuat ve içtihatlar.

SONUÇ VE İSTEM	     :Yukarıda izah edilen ve yargılama
sırasında oluşacak durumlar da göz önünde bulundurularak; Fazlaya
ilişkin müspet ve menfi zararlarımıza karşılık talep ve dava
haklarımız saklı kalmak üzere ;DAVANIN KABULÜNE, 

Öncelikle davalı şirket adına olan yukarıda bahsettiğimiz 2 adet
çekin ödenmemesi için İHTİYATEN ÖDEME YASAĞI KONULMASINA, 

Davalı taraf lehine verilen …..Banka Şubesine ait 30.11.2014
keşide tarihli …….. nolu 50.000,00 TL’lik çek,

…..Banka Şubesine ait 30.11.2014 keşide tarihli …….. nolu
50.000,00 TL’lik çek,

belirtilen bu çekler üzerine uygun bulunacak teminat karşılığında
İHTİYATİ TEDBİR KARARI konularak ibraz edildiğinde ÖDEMESİNİN
DURDURULMASINA ve çeklerin müvekkile İADESİNE, Mümkün olmadığı
takdirde İPTALİNE 

Müvekkilin DAVALIYA BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİNE

 	Yargılama giderleri ile ücreti vekâletin karşı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini saygı ile vekaleten arz ve talep
ederim. 28.11.2014 

        			Davacı Vekili

                       Av. …………..

Eki:

1) Onanmış Vekâletname Örneği,

2) …………. İnşaat 26 Adet Dairenin İç Kapıları
Mobilyalarının Üretim ve Montajı  İşi’ne ait sözleşmesi, 

3) ………… Noterliği 12.11.2014 tarihli ve ……… nolu
ihtarname Örneği  

 4) Çek Suretleri  

 PAGE  \* MERGEFORMAT 1