Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     …………………. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE

DAVACI :

VEKİLİ

DAVALI :

KONU : ,,,,,,,,İcra Dairesinin ,,,,,,,, ve ,,,,,,,,,E. sayılı
dosyalarına ilişkin olarak müvekkil davalı aleyhine yapılan ilam yolu
ile icra takibinden ötürü İİK. 72. Md uyarınca müvekkilimin borçlu
olmadığının tespiti talebini içeren dilekçemizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1. Müvekkil davacı ile davalı,,,,,,,,,,,,,,,, eski ,,,,,,,,. AİLE
  MAHKEMESİ’ nin ,…….. tarihinde vermiş olduğu ……. esas ve …….
  numaralı kararıyla boşanmışlardır. Mahkeme tarafından müvekkilim
  aleyhine ………. TL maddi ……… TL manevi tazminat ………… TL vekalet ücreti
  ……… yargılama giderine ayrıca müşterek çocuk ……… için her ay …….. TL
  tedbir nafakasına (………. ergin olacağı tarihe kadar) müşterek çocuk
  ……… dava kesinleşene kadar …… TL tedbir, kesinleştikten sonra ise
  aylık ……. TL iştirak nafakasına karar verilmiştir. Yerel mahkeme
  tarafından verilmiş olan bu karar…….. tarihinde kesinleşmiştir.

2. Mahkeme tarafından hükmedilmiş olan tazminat nafaka ve yargılama
  giderlerine ilişkin olarak müvekkilim tarafından davalıya …….. TL
  ödemede bulunmuştur ve buna ilişkin olarak davalı tarafından
  müvekkilime bir makbuz senedi verilmiştir.

3. Davacı müvekkilin davalıya hiçbir borcu olmamasına rağmen (ödemede
  bulunmuş olmasına rağmen) davalı tarafından müvekkilim aleyhine
  haksız olarak iki ayrı icra takibinde bulunulmuştur. Davalı tarafın
  göstermiş olduğu davranışlar neticesinde tarafımızca bu davayı açma
  zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İİK. m. 72 ve ilgili maddeleri, Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ NEDENLER :

-  Müvekkilimin borcunu ödediğine ilişkin makbuz

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah olan sebeplerden ötürü borçlu
olmadığı bir miktar parayı ödemesi amacıyla başlatılan icra takibine
ilişkin olarak bir borcunun bulunmadığının tespiti ile, davalı müvekkil
adına kayıtlı olan ,,,,,,,,, /İSTANBUL’ da bulunan taşınmazının da
hacizli olduğu icra takiplerinin durdurulmasına, en azından olası
mağduriyetlerin önlenmesi için satışın yargılama sonuçlanıncaya kadar
durdurulması için teminatsız olarak tedbir kararı verilmesine aksi
kanaat halinde makul bir teminat mukabilinde tedbir kararı verilmesine
nihayetinde davamızın kabülü ile davalının kötüniyetli olmasından dolayı
%20’den az olmayacak kötüniyet tazminatına hükmedilmesine, vekalet
ücreti ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar
verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederim.

Davacı Vekili