Giriş yap
Kayıt ol

        T.C.

BAKIRKÖY NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI : Türkiye Basketbol Federasyonu

           10.Yıl Cad. Abdi İpekçi Spor Salonu ...                                  
  ZEYTİNBURNU/ İSTANBUL

           ZEYTİNBURNU V.D. Sicil No: ...
VEKİLİ  ... ( T.C. ...)

           Yukarı Mah. Doğan Sok. Ayşen Apt. A-Blok 26/...        KARTAL/İSTABUL. Tel: 0216....
DAVALI : SGK Başkanlığı – ANKARA

          ( Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi)

           Kirazlı Mah. Işık Sok. No: 6 
BAĞCILAR/İSTANBUL

KONU   : Menfi tespit ( Davacı kurumda emekli olarak
çalıştıkları için, kendilerinden

           Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilen
Sigortalıların, istekleri dışında tüm

           Sigorta kollarına tabi tutularak, ücretlerinden
prim kesilemeyeceği hk)

AÇIKLAMALAR

Bağcılar Sosyal Güvenlik merkezinde 1.9312.01.01.1116141.034.14.24
sayılı dosyada işlem gören müvekkil Türkiye Basketbol Federasyonu
işyerinde, önceleri Emekli aylığı da alıp Sosyal Güvenlik Destek
Primi ödemek suretiyle çalışan, bilahare ( 01/09/2009 tarihinden
itibaren) emekli aylığını kestirerek, tüm sigorta kollarına ( 1A)
tabi olarak çalışmaya devam eden ve 31/07/2012 tarihinde işten
ayrılan 3400012134674 sigorta sicil no’lu Selayittin Unay’ ın,
tekrar emekli aylığı bağlanabilmesi için 5335 Sayılı yasanın
30.maddesine göre, aylığa girdiği tarihten sonraki
05/09/2007-30/08/2009 tarihleri arası Sosyal Güvenlik Destek Primine
( 2A) tabi sigortalı çalıştırmalarının, tüm sigorta kollarına
tabi ( 1A) hizmete çevriltilmesi durumunda, kendisine yeniden aylık
bağlanabileceği, müvekkil kuruma bildirilmiştir. ( EK:1-2)

Bunun üzerine, müvekkil kurum gerek adı geçen çalışanı ve
gerekse benzer durumda olan diğer çalışanları için, 28/09/2012
tarih, 17106979 sayılı dilekçesi ekinde (Ek:3) ve itirazi kayıtla
2005-2009/8 devresine ait iptal aylık Sosyal Güvenlik Destek Prim ile,
Ek Aylık Prim ve hizmet belgelerini düzenleyerek ilgili kurum
ünitesine vermiştir. Söz konusu, döneme ilişkin ek aylık prim
belgelerinden doğan, fark prim, işsizlik ve damga vergisi borcu olmak
üzere, toplam 92.081.89 TL borç da Bağcılar Sosyal Güvenlik
Merkezince tahakkuk ettirilerek, talebi üzerine müvekkile 06.11.2012
tarih ve 18271381 sayılı yazıyla tebliğ edilmiştir. ( Ek:4, 4/a).

Ne var ki, 08.11.2012 tarihinde tarafımızdan ( Ek:5), 09.11.2012
tarihinde de müvekkil tarafından, yapılan bu tahakkuka itiraz
edilmiş, ancak SGK Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi yapılan
işlemde herhangi bir usulsüzlük olmadığı gerekçesiyle,
itirazımızı reddetmiştir.( Ek:6) 

Hal böyle olunca, işbu dava açılmak zaruretinde kalınmıştır.

SGK Bağcılar merkezinin yaptığı işlem ve bundan doğan borç meri
mevzuata ve hukuka 

aykırıdır. Şöyle ki,  

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 29.04.1986 tarih ve 3279 sayılı
yasanın 3.maddesi ile değişik 63. maddesinde, yaşlılık almakta
iken, yeniden sigortalı bir işte çalışmaya başlayanların
durumlarının düzenlendiği, bilinmektedir. Buna göre, ya bağlanan
yaşlılık aylığından vazgeçileceği ve eskiden olduğu gibi tüm
sigorta kollarına bağlı olarak çalışabileceği, ya da
aylıklarını almaya devam edecekleri, ancak bu durumda Sosyal
Güvenlik Destek Primi ödeyecekleri biçiminde, düzenleme
yapılmıştır.

p

æ

"

Ô

ꀁ؅萏ː葞ː摧剤jᜀonusu olmayacağından, sadece Sosyal
Güvenlik Destek Primi ödenmesi sona ermiş olacaktır.

Ancak, bu konudaki SEÇİMLİK HAK yalnızca sigortalıya tanınmış
olup, işverenin bu hakkın kullanılmaması veya belirli bir yönde
kullanılması için herhangi bir işlem yapması söz konusu
bulunmamaktadır. 

Başka bir söyleyişle, işverenin işçisini 506 sayılı yasanın 63:
maddesinde gösterilen hakkını belirli bir yönde kullanmaya
zorlaması, mümkün değildir. Buna göre, önceleri emekli maaşını
alıp, çalışmasını ( 2A) statüsünde, sadece Sosyal Güvenlik
Destek Primi ödemek suretiyle sürdüren bir kişinin, bilahare yasal
zorunluluk nedeniyle ( 5335 Sayılı yasanın 30.maddesi), tüm sigorta
kollarına ( 1A) tabi olarak çalışmak için dilekçe vermesi halinde,
geçmişteki Destek Primine tabi hizmetleri içinde tüm sigorta
kollarına tabi kılınmak istenmesi, yasal değildir. 

Kaldı ki, hizmet ihyası ile ilgili 506 sayılı yasada bir hükümde
bulunmamaktadır. Bu sebeple, işveren tarafından geriye dönük olarak
verilmesi istenen iptal ve ek aylık prim hizmet belgelerinin ve bu
nedenle yapılacak işlemlerin, yasal dayanağı da bulunmamaktadır. 

Sosyal Güvenlik Destek Primi iptal bildirgesi ile, normal aylık prim
hizmet ek bildirgesi verilen Sigortalılar Selayittin Unay, Ali Özsoy,
Emin Balcı, Resul Yolcu, Ertan Kurnaz, A.Çiğdem Oktay, İlhan
Çatıkbaş’ ınbu konuda tercih bildirimlerini 01.09.2009 tarihi
itibariyle, idareye vermiş oldukları cihetle(Ek: 7-13), tüm sigorta
kollarına bağlı olarak çalışmak istedikleri tarihin ve yasanın
seçimlik hakkının bu şekilde kullanıldığının kabul edilmesi ve
primlerinin de bu şekilde ve bu tarihten sonra kesilmesi,
dolayısıyla; müvekkil federasyona geçmişe dönük böyle bir borç
tahakkuku yapılmaması gerekir. Kurumun, sigortalının iradesini
aşan, bu durum karşısında, yasal görevini de aşarak işlem
yaptığı, yaptığı işlemin yasaldayanağı bulunmadığı,
düşünülmektedir.

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle, işbu davanın açılması
zarureti hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER : Anayasa, 506, 5510,5335 sayılı yasalar ve ilgili
tüm yasal mevzuat.

DELİLLER          : Müvekkilim’in İşyeri Dosyası, dava
dilekçemiz eki belgeler, her türlü yazışma,

                     ve konuya ilişkin genelgeler,
bilirkişi incelemesi ile, her türlü yasal delil.

NETİCE VE İSTEM   : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

SGK Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezinin 06.11.2012 tarih, 18271381

Sayılı yazısıyla Müvekkil Türkiye Basketbol Federasyonuna meri
mevzuata aykırı olarak çıkardığı, toplam 92.081.89 TL tutarlı (
Fark prim, işsizlik primi, ve Damga Vergisi) borç tahakkukunun (
Bilahare buna müsteniden çıkarılacak gecikme zamları ve faizlerde
dahil), iptaline,

                      2- Yargılama giderleri ve
ücreti vekaletin karşı tarafa yüklenmesine,

                      Karar verilmesini, bilvekale
saygılarımla arz ve talep ederim. 15.01.2013    

                                    
   

                                    
    Türkiye Basketbol Federasyonu 

                                    
 Vekili 

                            Av. Halit Tahir
Yurtsever


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78