Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......    

DAVACI       :.......

VEKİLİ        :.......

DAVALI       :.......

KONU         : Menfi tespit istemimizdir.

AÇIKLAMALAR :1-Müvekkilimiz beyaz eşya ticareti yapmaktadır.
Çevresinde dürüstlüğü ile tanınan saygın bir tüccardır.

2-Davalı el yapımı bisikletler üretmekte olup müvekkilimiz ile 100
lük parti bisiklet için yazılı anlaşma yapmışlardır.
Müvekkilimiz toplam 100 bisiklet için 2.000.000.000 TL ödeyecektir.
Bisikletler peşinat alındığında derhal teslim edilecektir. Toplam
bedelin dörtte biri olan 500.000.000.TL yi davalı peşin istemiş,
kalan kısmını ise 1 aylık çek olarak almayı kabul etmiştir.

3-Müvekkilimiz davalıya peşinatı vermiştir. Davalı ise
bisikletlerin 25 adedini vermiş kalanını depodan ertesi gün
göndereceğini bildirmiş ve müvekkilimiz de kabul etmiştir. Davalı
sözünde durmamış ve bisikletleri göndermemiştir.

4-Müvekkilimizin ısrarlı aramalarına cevap vermeyen davalının
dükkanını kapattığı ve müvekkilimiz gibi birkaç esnafı da
kandırdığı ortaya çıkmıştır. Müvekkilimizin davalıya 1 ay
vadeli olarak verdiği çek de ticari adetlere aykırı olarak
gününden evvel bankadan sorulmuş ve karşılıksız olarak
kaşelenmiştir. Davalı müvekkilimiz aleyhine ......... İcra
Müdürlüğü' nün ../..... Esas sayılı dosyası ile icra takibi
yapmış, takip ihtiyati haciz talepli olduğundan, müvekkilimize
tebligat da yapılmadan dükkanına gelinerek mal haczedilmiş ve
muhafaza yapılmıştır.

n

p

n

p

ᄀᢄㄆ$␷㠀$⑈怀ᢄ愆̤摧獊vကkbuz mahkemeye dilekçe ekinde
sunulmaktadır) Müvekkilimizin defterleri düzenlidir. Tüm mal
alımları faturalıdır. Teslimatları makbuz karşılığında
yapmaktadır. Verdiği çekler de aynı şekilde kambiyo defterine
işlenmektedir. Müvekkilimizin anlattıklarını resmi kayıtlarda
yapılacak inceleme doğrulayacaktır.

6-Müvekkilimizin davalıya borcu bulunmamaktadır. Müvekkilimizin
borçlu olmadığının tespitini ve yapılan icra takibinin
durdurulmasını istemekteyiz. Mahkemenin uygun göreceği teminatı ve
dosya borcu tutarını mahkeme ve icra veznesine yatıracağız. 

YASAL NEDENLER: İİK m.72, BK ve İlgili Mevzuat

KANITLAR       : İcra dosyası, satış sözleşmesi, teslimat
ve para alındı makbuzu.

İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenler ile müvekkilimizin davalıya
borçlu olmadığının tespitine, takibe konan çekin iptaline, dava
neticesinde müvekkilimizin mağdur olmaması açısından, icra
dosyasına yatıracağımız paranın alacaklı davalı tarafından
çekilmemesi, dosyanın üçüncü şahıslara temlik edilmemesi
açısından uygun görülecek teminat karşılığında tedbir kararı
verilmesine, kötü niyetli davalının %40 tazminata mahkum edilmesine,
yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı
Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası
uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza
hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz. 

 

								DAVACI VEKİLİ

					      .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78