Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

									.......

DAVACI       :....... 

VEKİLLERİ     :.......

 

DAVALI       :.......

KONU         : Davalıya ....... Borçlu  Olmadığımızın
Tespiti Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR :1-Müvekkilim ......., ....... Yumurtacılık Ltd. Şti.
nin ortağı ve Şirket yetkilisidir. Söz konusu şirket yumurta
üretimi ve satışı ile iştigal etmektedir.

2-Müvekkilim ile karşı taraf davalı ....... tarihinde satış
sözleşmesi imzalamışlardır. Bu satış sözleşmesi gereği davacı
....... tarihinde ....... adet ... cinsi 16 haftalık yarkayı
müvekkilimin kümesinde teslim edecek buna karşılık müvekkilim
....... ödeyecektir. 

3-Müvekkilimin satın aldığı tavukların yumurtlama çağında
olmaları gerekirken yaşlarının ufak olduğu, tavukların
cüsselerinin üniform olmadığı müvekkilim tarafından
anlaşılmış ve karşı tarafa bu konuda şifahi uyarı
yapılmıştır. İkaz edilen karşı taraf müvekkilimin zararını
telafi edeceğini belirtmiştir. Müvekkilim iyi niyetli olarak
davalının bu zararını gidereceğini beklerken aradan bir ayı
aşkın bir zaman geçmiş ve bu arada müvekkilim sözleşme gereği
....... para ödemiştir.

4-Müvekkilim karşı taraf zararını telafi etmeyince semen borcunun
kalan kısmını ödememiştir. Bunun üzerine davalı .......nün
.......E. Sayı ile müvekkilim aleyhine icra takibi başlatmıştır.
İcra takibine maruz kalan müvekkilim karşı tarafa olan borcunu
ödemiş yalnız ....... keşide tarihli ....... tutarındaki çekin
ödenmemesi için ....... Asliye Hukuk Mahkemesinden ....... D. İş
sayı ile ihtiyati tedbir kararı almış ve bu çek ile ilgili .......
Asliye Hukuk Mahkemesinde ....... E. Sayı ile olumsuz tespit davası
açmıştır. Ancak açılan bu dava üç kez üst üste müracaata
kaldığından ....... tarihinde davanın açılmamış sayılmasına
karar verilmiştir.

5-Açılan davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesiyle
tedbir kararı düştüğünden aynı çek ile ilgili olarak .......nin
....... tarih ....... D. İş Esas ve ....... D. İş Karar Sayılı
ilamı ile tedbir kararı alınmıştır.

6-Davalının sözleşme şartlarını yerine getirmemesi üzerine
müvekkilim ..... Tarım İl Müdürlüğüne müracaatta bulunarak
tespit istemiş ve tespit neticesi olarak 25 haftayı doldurduğu
bildirilen tavukların bir çoğunun yumurtlamaya başlamadığına dair
rapor tanzim edilmiştir. (26.08.1997 tarihli veteriner hekim .........
........'nun Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ..... İl Müdürlüğü
adına düzenlediği rapor ektedir.)

7-Bu raporla tavukların bir çoğunun yumurtlamadığını tespit
ettiren müvekkilim tavukların yumurtlamamasından dolayı uğradığı
zararın tespiti bakımından ...... Asliye Hukuk Mahkemesinin ../....
D. İş Sayılı Dosyasından tespit yaptırmıştır.

 

8

:

㄀$␷㠀$⑈愀̤摧䪂©ༀ kümeslerde piliçlerin yumurtlamaya
başlama yaşı 20 ve 22 haftalar arasındadır 27 ve 28 haftalarda ise
yumurta verimi %90 seviyesine ulaşır denmektedir. Normal bir tavuğun
21.hafta verimi % 2, 22.hafta verimi %20, 23.hafta verimi %45, 24.hafta
verimi %70 ve 25.hafta verimi %88 olması gerekirken müvekkilimiz bu
dönemlerde satın aldığı tavuklardan ortalama %11 verim almıştır.
26, 27 ve 28. haftalarda %91 verim alması gerekirken %40, 29. Ve 30.
Haftalarda %92 verim alması gerekirken de %80 verim almış olup
müvekkilimiz bu verim kaybından dolayı zarar etmiştir.

9-Ayrıca müvekkilim yarkaların yumurtlamalarının hızlanması için
kilosu 50.000.-TL dan 4347 kilo piliç büyütme yemi yedirmek zorunda
kalmış olup bu nedenle de 217.350.000.-TL zarar etmiştir.

10-Aynı bilirkişi raporunda müvekkilime ait kümeslerin kafes
tavukçuluğuna elverişli olduğu, kafeslerin standartlara uygunluğu
ve beslenmelerinin düzenli yapıldığı tespit edilmiştir. Bu
nedenlerle müvekkilimin tavukların yumurtlamamasında bir kusuru
yoktur. Bu durum karşısında davalının müvekkilime satmış olduğu
yarkaların farklı yaşlarda olduğu veya yarka dönemine kadar
yapılan bakım ve beslenmenin düzenli olarak yapılmadığı ortaya
çıkmıştır.

11-Satın alınan yarkaların ayıplı çıkması yaşlarının küçük
ve üniform olmamaları nedeniyle müvekkilim zarar görmüştür. Bu
zararın semen borcundan mahsubu gerekmektedir. Ancak müvekkilim
davalıya olan semen borcunu 02.11.1997 keşide tarihli 500.000.000.-TL
lık çek dışında ödemiş bulunduğundan bu çek nedeniyle borçlu
olmadığımızın tespiti için bu davanın açılması zorunluluğu
doğmuştur.

YASAL NEDENLER : HUMK., BK. Ve İlgili Mevzuat

KANITLAR        :

1-../../.... Tarihli Satış Sözleşmesi,

2-../../.... Tarihli Rapor,

3-..... AHM ../.... D. İş Sayılı Dosyası,

4-..... AHM ../.... D. İş Sayılı Dosyası,

5-..... AHM ../.... D. İş Sayılı Dosyası,

6-.... İcra Müdürlüğünün ../.... E. Sayılı Dosyaları

7-.... İcra Tetkik Merciinin ../.... E. Sayılı Dosyası,

8-..... AHM ../.... E. Sayılı Dosyası ve İçeriği,

9-Haftalık Standart Yumurta Üretim Cetveli,

CEVAP SÜRESİ    : 10 ündür

İSTEM SONUCU   : Arz edilen nedenlerle satın alınan yarkaların
ayıplı olması nedeniyle ....... lık çek karşılıksız
kaldığından iptaline bu tutarın davalıya olan semen borcundan
mahsubu ile davalıya borçlu olmadığımızın tespitine, bu dosyanın
........ Asliye Hukuk Mahkemesinin ../.... D. İş sayılı dosyası ile
birleştirilmesine ve tedbir kararının devamına yargılama
giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık
Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca
karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine
karar verilmesini talep ederiz. 

										

                                    
     DAVACI VEKİLİ

						      .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78