Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

					İhtiyati Tedbir Taleplidir

DAVACI	:....... 

VEKİLLERİ	:.......

 

DAVALI	:.......

 

KONU	:.......' lık senet nedeniyle  davalıya borçlu
olmadığımızın tespiti ve icraya konan bu senedin icra takibinin
dava sonuçlanıncaya kadar teminat karşılığı tedbir yoluyla
durdurulması talebimiz hk.

AÇIKLAMALAR	: Müvekkilimiz ........ ........ davalının .......
adresindeki taşınmazını ....... başlangıç tarihli yazılı kira
kontratı ile bir yıllığına kiralamıştır. Bu sürenin sonunda
tarafların yeniden anlaşması sonucu ../../.... başlangıç tarihli
yeni bir kira kontratı imzalanmıştır.

Ekte sunduğumuz kira kontratının hususi şartlarının 4 nolu
bendinden de anlaşılacağı üzere müvekkilimiz davalıya  depozito
olarak ....... tutarında senet vermiştir. 

Müvekkilimiz söz konusu taşınmazı ../../.... tarihinde davalının
bilgisi dahilinde tahliye edip anahtarı davalıya teslim etmiştir.

Ancak davalı müvekkilimizin taşınmazı tahliye etmesine ve hiçbir
borcu bulunmamasına rağmen müvekkilimizden depozito olarak almış
bulunduğu ........-TL tutarındaki senedi iade etmemiş ve kötü
niyetli olarak ...... İcra Müdürlüğünün ../.... E. Sayılı
dosyası ile müvekkilimiz aleyhine icra takibi başlatmış ve
müvekkilimizin mağduriyetine neden olmuştur.

ᄀ���ㄈ$␷㠀$⑈怀���愈̤摧䚛 ༀMüvekkilimizin davalıya
böyle bir borcu yoktur. Bu senet kira kontratından da anlaşılacağı
üzere davalıya depozito olarak verilmiştir. 

H. NEDENLER	: HUMK., İİK., BK. Ve İlgili Mevzuat

DELİLLER	: 

Kira Kontratı, ..... İcra Müdürlüğünün ../.... E. Sayılı
Dosyası, Yasal ve Takdiri Diğer Deliller vs.

İSTEM SONUCU	: Arz edilen nedenlerle icra takibine konan senet
nedeniyle davalıya ...........-TL borçlu olmadığımızın tespitine,
dava sonuçlanıncaya kadar icra takibinin durdurulması konusunda 
ihtiyati tedbir kararı verilmesine, davalı kötü niyetli hareket
ederek müvekkilimizin mağduriyetine neden olduğundan % 40'tan az
olmamak üzere kötü niyet tazminatına hükmedilmesine, yargılama
giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık
Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca
karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine
karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ....... 

                                    
              DAVACI VEKİLİ

                                    
                    ....... 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78