Giriş yap
Kayıt ol

        Antalya (  ) İcra Mahkemesi

sayın Hâkimliği’ne

DavacI	: 

VEKİLİ		: 

DAVALI		:

KONUSU	:Antalya .İcra Müdürlüğünün ………Es. sayılı
dosyasında borçlunun hak ve alacakları ile taşınır ve taşınmaz
malları üzerine haciz konulmasına ilişkin talebimizin reddi
yönündeki ……………. tarihli  memur  işleminin iptali.

İcra Dosya No: ………….   Es.

 AÇIKLAMALAR		:

1- Antalya 4.İcra Müdürlüğü ……. Es. sayılı dosyamızda
yapmış olduğumuz icra takibinde borçlu şirkete gönderilen tebligat
29.07.2009 tarihinde tebliğ olmakla tarafımızca İİK. 85 vd.
maddeleri gereğince borçlu şirketin hak ve alacakları ile taşınır
ve taşınmaz malları üzerine haciz konulması …………. tarihinde
talep edilmiştir. 

2- ………………… tarihli talebimiz borçlu şirket adına takibe
itiraz edildiği ve takibin durdurma kararı verildiğinden itirazın
kaldırılması ve iptaline dair karar getirilmediğinden bahisle
reddedilmiştir.

p

t

~

¢

¶

à

î

ü

þ

 

h}a

P

ऀ 

N

V

d

Š

h:

h:

h}a

2geçici olarak durdurulması kararının yerinde olmadığı
görüldüğünden talebimizin kabulü gerekmektedir.

 4-Yetkili olmayan şahıs tarafından yapılan itiraza istinaden
takibin durdurulması hukuken mümkün olmamakla buna istinaden haciz
talebimizin reddi de açıkça hukuka aykırı olup alacaklının
alacağına ulaşmasını engellemekte ve hak kaybına uğramasına
neden olmaktadır.

DELİLLER		: Antalya ... İcra Müdürlüğünün ………… Es.
sayılı dosyası ve……….tr. ve ………..Yev. no.lu sicil
tasdiknamesinden (Ek-1) ve ………. tr. ve 03703 Yev. nolu imza
sirkülerinden (Ek-2) ilgili her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM	: Yukarıda açıklanan nedenlerle, Antalya ... İcra
Müdürlüğünün ……….. Es sayılı dosyasından verilen
……………. tarihli memur  işleminin iptaline karar verilmesini
saygılarımla arz ve talep ederim.
                          						 

    Şikayet Eden

       Vekilli

Av. 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78