Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

            NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA KONUSU :

TEBLİĞ TARİHİ :

AÇIKLAMALAR :

1-) Ekli vekâletname uyarınca davacı vekili bulunmaktayım.

2-) Müvekkilim Antalya Devlet Hava Meydanları İşletmesi Kurumunda Şef
kadrosunda Devlet Memuru olarak görev yapmakta iken 15.02.2014 tarihinde
2. Derece 6. Kademe 1100 ek gösterge ve 51.958,21 TL ikramiye ile re’sen
emekliye sevk edilmiştir. (Ek:2)

3-) Emeklilik Koşullarını yerine getiren müvekkilime emekli ikramiyesi
30 yıl üzerinden ödenmiştir. Halbuki 39 yıl, 5 ay görev süresi
bulunmakta olup 30 yılın üzerindeki 9 yıl, 5 ay için emekli ikramiyesi
ödemesi yapılmamıştır.

4-) 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 89. Maddesinin 4. Fıkrası
uyarınca "... verilecek emeklilik ikramiyesinin hesabında 30 fiili
hizmet yılından fazla süreler ...dikkate alınmaz." İbaresi uyarınca ise
müvekkilimin 30 yılı aşkın çalışmasına dair olan emekli ikramiyesi
kesilmiştir.

5-) Ancak; Ankara 10. İdare Mahkemesi, baktığı bir davada, 6270 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun ile değiştirilen maddesinde yer alan
"...verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından
fazla süreler dikkate alınmaz" ibaresinin iptali için Anayasaya
Mahkemesine başvurmuştur.

Anayasa Mahkemesi ise vermiş olduğu karar ile; 5434 sayılı Emekli
Sandığı Kanunu 89. maddesi 4. fıkrasındaki; "emekli ikramiyesinin
hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla sürelerin dikkate
alınmayacağına" ilişkin hükmünü “Kıdem tazminatının hesaplanmasında
herhangi bir süre sınırlamasının bulunmamasına karşılık, 5434 sayılı
Kanuna tabi görev yapmış kişilerin emekli ikramiyesinin hesaplanmasında
30 yıllık süre sınırlamasına gidilmiş olması Anayasa'nın 2. ve 10.
maddelerinde yer alan hukuk devleti ile eşitlik ilkesine aykırılık arz
etmektedir.” Denilerek bahsi geçen düzenlemenin Anayasa’ya aykırı
olmasından dolayı oy çokluğuyla iptal etmiştir. (Ek:3)

5-) Danıştay 2. Dairesi Kararına göre; yazılı istek üzerine atanmaları
nedeniyle kendilerine harcırah ödemesi yapılmayan kamu çalışanları, 5
yıl içerisinde harcırah talebini içeren bir dilekçe ile kurumlarına
başvurup gelecek cevaba göre idare mahkemelerinde 60 günlük süre
içerisinde dava açma hakkına sahiptirler. (Ek:4)

6-) Danıştay 2. Dairesi Kararında; Harcırahın hak sahibi bakımından
kazanılmış bir hak teşkil ettiği ve bu bakımdan idareye yapılacak bir
başvuru üzerine alınacak cevap doğrultusunda İdari Yargılama Usul
Kanununda belirtilen süreler içerisinde dava açılabileceği hükmünü
vermiş olup, 2577 Sayılı Yasa’da öngörülen zamanaşımı süresini kamu
çalışanı lehine geniş yorumlamıştır.

7-) İşte buradan hareketle, müvekkil söz konusu 25.12.2014 tarihli
Anayasa Mahkemesi Kararını öğrendiği tarihten itibaren 09.02.2015
tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurusunu yaparak emekli
ikramiyesinin fazla hizmet süresine ilişkin kısmını talep etmiştir.
(Ek:5) Fakat; Sosyal Güvenlik Kurumu Anayasanın 153. Maddesinde iptal
kararlarının geriye yürümeyeceğini ve söz konusu Anayasa Mahkemesi’nin
iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih olan 07.01.2015
tarihinden itibaren hüküm ve sonuç doğurmaya başlayacağını belirterek
müvekkilimin talebine 03.03.2015 tarihli ve 56226551/ 49.619.089
numaralı cevap yazısı ile olumsuz yanıt vermiştir. (Ek:6)

8-) Hâlbuki 2013/111 E. 2014/195 K. ve 25.12.2014 tarihli Anayasa
Mahkemesi Kararı yeterince açıktır. İtiraz konusu ibareye tabi olan
iştirakçilerin hukuki durum ve statüleri aynıdır. Aralarındaki yegane
fark 30 yıldan fazla çalışıp çalışmama bakımındandır. Durumlarındaki
özdeşlik nedeniyle her iki grubun kanunun öngördüğü haklardan aynı
esaslara göre yararlanmaları gerekmektedir.

Buna rağmen, 30 yıl ve daha az çalışanların emekli ikramiyesinin
hesabında çalıştıkları süre kadar yararlanmalarına olanak tanındığı
hâlde 30 yıldan fazla çalışan iştirakçilerin belirtilen süreden fazla
olan fiili hizmet süreleri için emekli ikramiyesinden
yararlandırılmadığı, ikramiye hesabının 30 yıl ile sınırlandırıldığı
görülmektedir. Oysa nitelikleri ve durumları özdeş olan iştirakçiler
aynı konumdadırlar. Ancak itiraz konusu ibareyle, 30 yıl ve fazla
çalışanlar arasında anlaşılabilir, amaçla ilgili ya da makul, adil ve
haklı bir nedene dayanmayan bir ayrım öngörülmüştür. Bu durum
Anayasa'nın 10. maddesinde öngörülen kanun önünde eşitlik ilkesini ihlal
etmektedir” denildiğinden hukuka ayrı bir durum söz konusudur.

9-) Öte yandan yine kararda belirtildiği gibi “emeklilik için gerekli
yaş sınırı yükseltilmesi nedeniyle iştirakçiler emekli olabilmek için
daha fazla çalışmak zorunda kalmaktadırlar. 30 yıldan fazla
çalışmalarına rağmen bu süreler için emekli ikramiyesi ödenmemesi
belirtilen iştirakçiler yönünden hak kaybına neden olmaktadır.
Dolayısıyla iştirakçilerin çalıştığı hâlde bu sürelere ilişkin emekli
ikramiyesi ödenmemesi adalet ve hakkaniyete uygun olmadığından itiraz
konusu ibare, sosyal güvenlik hakkına ve hukuk devleti ilkesine de
aykırılık oluşturmaktadır” denilerek ülkenin sosyal ve ekonomik durumu
da göz önüne alınarak müvekkilimizin çalışmasının zorunlu olduğundan ve
sırf bu zorunluluktan dolayı emekli ikramiyesinin kesilemeyeceğinden
bahsedilmiştir.

Bu sebeple emekli ikramiyesinin miktarını ve ödenme koşullarını
belirleme konusunda anayasal ilkelere aykırı olmamak, hakkaniyet ve kamu
yararı ölçütlerinin gözetilmesi gerekirken SGK’nın bu tutumunda
hakkaniyet gözetilmemektedir.

10-) Tüm bu nedenlerle müvekkilimin 9 yıl, 5 ay fazla hizmet süresi için
fazlaya ilişkin tutar saklı kalmak kaydıyla 16.300,00 TL emekli
ikramiyesi ödenmesini talep etme zaruriyeti doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : İYUK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : 1) Anayasa Mahkemesi’nin 25.12.2014 T. 2013/111 E.

2014/195 K. sayılı İçtihat Metni

2) Danıştay 2. Dairesi’nin 23.12.2005 T. 2004/7942 E.

  2005/4297 K. sayılı İçtihat Metni

  3) SGK Kayıtları

  4) Maaş Bordrosu ve sair deliller

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, fazlaya ilişkin her
türlü hak, dava ve taleplerimiz saklı kalmak üzere;

1-Müvekkilimin 9 yıl, 5 ay fazladan hizmet süresi için müvekkilime
şimdilik 16.300,00 TL emeklilik ikramiyesinin dava tarihinden itibaren
işletilecek faizi ile birlikte davalı idareden tahsiline karar
verilmesini,

2-Yargılama harç ve giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya
yükletilmesine karar verilmesini sayın mahkemenizden arz ve talep
ederiz. Saygılarımla… 29.05.2015

EKLERİ :

1) Vekâletname

2) Emeklilik Dökümanı

3) Anayasa Mahkemesi’nin 25.12.2014 T. 2013/111 E. 2014/195 K. sayılı
İçtihat Metni

4) Danıştay 2. Dairesi’nin 23.12.2005 T. 2004/7942 E. 2005/4297 K.
sayılı İçtihat Metni

5)Müvekkilin 09.02.2015 tarihli SGK’ya başvuru dilekçesi

6) SGK’nın 03.03.2015 tarihli cevap yazısı

  DAVACI VEKİLİ