Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ANKARA 26. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO: 2015/ E.

Yukarıda numarası yazılı icra dosyasına ilama konu dava dosyanın tehiri
icra talepli olarak temyiz edildiğine ilişkin belgeleri sunmakla
birlikte, dosya kapak hesabının çıkartılarak tarafımıza teminat
miktarının belirtilmesini ve Yargıtay’dan tehir-i icra kararı
getirilmesi için tarafımıza mehil vesikası düzenlenerek (düzenlenen
belgeyi UYAP sistemi üzerinden alarak yine UYAP sistemi üzerinden Ankara
22. Asliye Hukuk Mahkemesine ibraz edeceğimizden) UYAP sistemine
kaydedilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 07/07/2015

Borçlu Vekili

Av.A