Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

ADANA

DOSYA NO :20__/____ Esas

Yukarıda numarası verilmiş takipte Alacaklı _____ _______ tarafından
hakkında takip yapılan Müvekkilim _____ ______ ______ ______ ____
LTD.ŞTİ. Adana 5. İş Mahkemesinin 19.11.20__ tarihli 20__/___ Esas ve
20__/___ Karar sayılı kararını temyiz talebinde bulunmuş olduğumuzdan
ekte sunduğum vesika ile icranın geri bırakılmasını temin için T.C. ____
_____ Bankası Antakya Şubesi Müdürlüğü’nden alınan 23.02.20__ gün ve
________ no.lu ___.000,00 TL.’lik teminat mektubunun Müdürlüğünüz
tarafından kabul edilerek YARGITAYDAN TEHİRİ İCRA KARARI GETİRİLMEK
ÜZERE TARAFIMIZA MEHİL BELGESİNİN verilmesini saygılarımla arz ve talep
ederiz. 24.02.20__

EKİ :

1-Vekaletname örneği Borçlu Vekili

2-Yetki Belgesi Av. ______ ____

3-Teminat Mektubu

4-Vesika