Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          T.C
İstanbul Anadolu
…. İcra Müdürlüğü

2014/ Esas

 

 

Borçlu vekili geldi.Dosyaya vekaletnamesini sundu.Ayrıca icra dosyasına,
ilama konu ............İş Mahkemesi’nin .......E.-..... K. Sayılı
29..... tarihli kararının tehiri icra talepli olarak temyiz edildiğine
ilişkin derkenarı sunmakla birlikte, dosya kapak hesabının çıkartılarak
tarafımıza teminat miktarının belirtilmesini ve Yargıtay’dan tehir-i
icra kararı getirilmesi için tarafımıza mehil vesikası verilmesini talep
ederim, dedi. İmzası alındı. Beyanı okundu.

 

  Borçlu Vekili

Av.Oguz TURGUT