Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DİYARBAKIR

DAVACI :

VEKİLİ :–

DAVALI :LİCE KAYMAKAMLIĞI

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü

DAVA :İptal davası

TEBLİĞ TARİHİ :27/10/2014

TALEP KONUSU :Lice kaymakamlığının 13/10/2014 tarihli ve 17653676/7876
sayılı işlemin iptali istemidir.

AÇIKLAMALAR :1-Müvekkil 2012 yılı için Mazot Gübre ve hububat
desteklemesi almak üzere Lice Kaymakamlığına başvuruda bulunmuştur.

2-Lice Kaymakamlığı müvekkilin hakkettiği destekleme primini, müvekkilin
Lice Ziraat Bankası İlçe Müdürlüğü nezdinde ki hesabına aktarmamıştır.

3-Müvekkilin hakkettiği halde Mazot Gübre ve hububat desteklemesine
ilişkin alacığının neden hesabına aktarılmadığının, bloke bırakılmışsa
neden bırakıldığının tarafımıza bildirilmesi için 30.09.2014 tarihinde
idareye başvuruda bulunulmuştur.

4-Lice Kaymakamlığı 13.10.2014 tarihinde vermiş olduğu cevabında,
müvekkilin 2010 yılında Abidin Şimşek firmasından almış olduğu müstahsil
faturasının sahte olduğunu gerekçe göstererek müvekkilin 2012 yılına ait
Lice Ziraat Bankası nezdinde ki destekleme priminin ödenmemesi için
bloke koydurduğunu belirtmiştir. Lice Kaymakamlığı vermiş olduğu
cevabında müvekkilin alacağına bloke bırakıldığını ancak bu blokenin ne
zaman kaldırılacağı, müvekkile ödeme yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir
cevap vermemiştir. Dolayısıyla idarenin cevap vermeyişini talebimizin
reddi olarak kabul etmekteyiz.

5-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca
yapılan inceleme neticesinde….. ın 2010 yılında Abidin Şimşek
Firmasından aldığı müstahsil makbuzunun sahte olduğu gerekçesiyle
kendisine yapılması gereken MGD ve Hububat Prim Desteği ödemesinin
yapılmaması hukuka aykırıdır. Ayrıca sahte müstahsil faturaları ile
ilgili olarak müvekkil ve idare ısla olmuşlardır. Islah olunduktan sonra
geçmişe ilişkin sahtelikten bahsedilemez.

6-Yeterli inceleme ve araştırma yapılmaksızın bölgede faaliyet gösteren
ve söz konusu müstahsil makbuzlarını düzenleyen firmanın yapmış olduğu
hukuka aykırı durum çiftçiye teşmil edilmek suretiyle yapılması gereken
ödemeler hukuka aykırı olarak yapılmamıştır.

7-Sahte müstahsil faturalarla ilgili olarak müvekkilin sorumluluğundan
bahsedilebilmesi için; idari işlem tesis edilmeden önce üretimi yapan
müvekkile yönelik ayrıca soruşturma başlatılması, konu hakkında bilgi
verilmesi, ifadesi ve bilgisine başvurulması ayrıca idarenin yanı sıra
tüm hukuk alanlarında vazgeçilmez olan kişiye savunma hakkı verilmesi,
delillerini sunma hakkı verilmesi ve ortaya çıkan sonuca göre işlem
tesis edilmesi gerekirdi.

8-Hatta idarece keşif yapılarak ürün satan çiftçinin, ürünü
üretebileceği kapasitede tarlasının olup olmadığı, tarlasında ilgili
ürünü üretip üretmediği, ürettiği ürünü ilgili firmaya satıp satmadığı,
sahte faturanın tanzim edilmesinde kusurunun bulunup bulunmadığının
tespit edilmesi gerekirken bunların hiçbiri yapılmamıştır. Bunun aksine
olayda çiftçilerin savunmaları alınmaksızın bilgileri dışında 3. kişi
konumunda olan firmalar nezdinde yapılan soruşturma raporu baz alınmak
suretiyle idari işlem tesis edilmiştir.

9-Müvekkilin alacağına bloke bırakılmasına karar veren Lice
Kaymakamlığının bloke bırakma gerekçesiyle ilgili olarak açmış olduğu
bir davanın olup olmadığı, bu dava ile ilgili bir yargı kararının olup
olmadığı, müvekkile ödenmemiş olan 2012 yılına ilişkin desteklemenin bir
yargı kararına dayanıp dayanmadığının araştırılması gerekmektedir.

10-Bloke bırakıldığı için müvekkile ödenmeyen destekleme primine ilişkin
bir yargı kararının olmadığını iddia etmekteyiz. Bir yargı kararı
olmadığı halde idarenin iki yılı aşkın bir süredir koydurmuş olduğu
blokenin hukuka aykırı olduğunu düşünmekteyiz.

  11-Müstahsil faturalarının sahte olmasından müvekkilin sorumlu
  tutulması Anayasada yer alan Hukuk Devleti, masumiyet karinesi
  ilkeleri ile de uyuşmamaktadır.

HUKUKİ NEDENLER : 2577 sayılı kanun ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : İptali istenen idari işlem, çiftçilik belgesi, davalı
idarede bulunan destekleme başvuru dosyası ve içerisinde yer alan
belgeler v.s her türlü delil.

İSTEM VE SONUÇ :Yukarda açıklanan nedenlerle;

  1-Dava konusu işlem olan 13/10/2014 tarihli ve 17653676/786

sayılı Lice Kaymakamlığı Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü
tarafından tesis edilen işlemin iptaline,

2-Yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin davalı idareye
yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim.
18,11,2014

Davacı Vekili

Ek:İdari işlem

Onanmış vekaletname Örneği