Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI : M……………….– T.C.K.N: 11421119684 – adres
VEKİLİ : 

DAVALI : 

ADRES :
VEKİLİ : 
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
ADRES : 
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
DAVA DEĞERİ : ……….. TL 
(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)
KONU : Trafik kazası nedeni ile manevi tazminat istemimizden ibarettir.
AÇIKLAMALAR : 
1-) …/ …/ … tarihinde, … Caddesi’nde meydana gelen yaralamalı trafik
kazasında, davalı … … , sevk ve idaresinde bulunan ve maliki olduğunu
sonradan öğrendiğimiz … plakalı aracı ile müvekkilimizin maliki olduğu
ve olay günü sevk ve idaresinde bulunan … plakalı araca arkadan
çarpmıştır. Meydana gelen trafik kazasında müvekkilimiz, …, … ve …
bölgelerinden yaralanmış, omurgasında kırık oluşmuş ve vücudunun çeşitli
yerlerinde sabit izler kalmıştır. Ayrıca kaza anında müvekkilimiz ile
aynı araçta bulunan çocukları da yaralanmışlardır. Bu durum .../…/… ve
…/…/… tarihli ……… Hastanesi raporları (EK-1) ile de sabit
bulunmaktadır. 
2-) Kaza mahallinde tutulan …/ …/ … tarih ve … sayılı Trafik Kazası
Tespit Tutanağı’nda (EK-2) kazanın, aşırı hız nedeni ile kontrolünü
kaybeden davalının sevk ve idaresindeki otomobilin, normal seyrinde
bulunan müvekkilimizin sevk ve idaresindeki araca sol arkadan çarpması
sonucunda meydana geldiği tespit edilmiştir ve müvekkilimize herhangi
bir kusur atfedilememiştir.
3-) Müvekkilimiz, meydana gelen trafik kazası neticesinde, araç
içerisinde sıkışmış ve … gün hastanede (EK-3) yatmak zorunda kalmıştır.
Ayrıca müvekkilimizin kırılan omurgasına yapılan tedavilere rağmen
müvekkilimizin kısmen de olsa sakat kalmasının önüne geçilememiştir.
Gerek sakatlık halinin ve vücuttaki sabit izlerin verdiği rahatsızlık
gerekse aynı kazada kendi çocuklarının yaralanmalarını görmüş olmanın
yarattığı psikolojik travma sebebiyle müvekkilimiz aşırı derecede üzüntü
duymuş ve kendisinin ruh sağlığı (EK-4) bozulmuştur. 
4-) 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun haksız fiile ilişkin hükümleri
çerçevesinde müvekkilimizin tazminat hakkı doğmuştur. 
5-) Müvekkilimizin yaşadığı manevi zararın bir nebze olsun
karşılanabilmesi için işbu belirsiz alacak ve tespit davasının açılması
zorunluluğu hasıl olmuştur.
HUKUKİ NEDENLER : 818 S. K. m. 41, 42, 43, 46, 47, 6100 S. K. m. 2, 3,
107
HUKUKİ DELİLLER : .../…/… ve …/…/… tarihli ……… Hastanesi Raporları, …/
…/ … tarih ve … sayılı Trafik Kazası Tespit Tutanağı, …/…/… tarihli ….
Hastanesi Hasta Taburcu Evrakı, …… Hastanesi’nin …/…/… tarihli
Psikiyatrik Muayene Raporu
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, tahkikat sonucunda
müvekkilimizin manevi zararının değerinin tam ve kesin olarak
belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere asgari
........TL manevi tazminatın haksız fiilin gerçekleştiği tarih olan
…/…/… tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline
ve yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine
karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …
EKLER: 1- .../…/… ve …/…/… tarihli ……… Hastanesi Raporları,
2 - …/ …/ … tarih ve … sayılı Trafik Kazası Tespit Tutanağı,
3- …/…/… tarihli …. Hastanesi Hasta Taburcu Evrakı,
4- …… Hastanesi’nin …/…/… tarihli Psikiyatrik Muayene Raporu
5- Bir adet onaylı vekaletname örneği.
Davacı Vekili
Av.