Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

  MANİSA

DAVACI : ABC San. ve Tic. Ltd Şti.

Adres

VEKİLİ : Avukat

Adres

DAVALI : A

Adres

DAVA DEĞERİ : 15.000.00 TL

KONU : Hakaret sebebi ile Manevi Tazminat İstemimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-) ABC Ltd. Şti. 1983’te kurulmuş olup 1988 yılında limited şirket
haline gelmiştir. O günden bu güne sürekli gelişerek ilerlemiş ve artık
Türkiye ve dünyaca tanınan bir marka olmuştur. Şirket üç ortak
tarafından kurulmuştur. Adı olan ABC de buradan gelmektedir. Bu ortaklık
uzun bir süre boyunca istikrarla ilerlemesine rağmen bir süre önce
ortaklardan biri olan A tarafından zarar görmüştür. Kendisi ile şirketin
diğer iki ortağı olan B ve C arasında bir süredir süregelen anlaşmazlık
artık şirkete yansımış, şirketin yönetimi ve iş dünyasındaki prestijini
olumsuz etkilemiştir. Yönetim kurulu kararıyla temsil yetkisi elinden
alınan A’ın halen temsil yetkisi bulunmamaktadır. Kendisi daha önce
şirket ortakları olan B ve C’ye birçok defa hakarette bulunmuştur.
Bunlardan biri müşterilerin önünde gıyaplarında olurken diğeri yine
müşterilerin önünde ve ortakların duyabilecekleri bir şekilde
yapılmıştır.

Davalı sıfatındaki A, ABC firması ortaklarından B’ye 10/08/2012
tarihinde, ABC San Tic. Ltd. Şirketi’nin işyerine giderek kasaya
yönelmiş, büro bölümünde B’nun bulunduğunu bilerek onun duyacağı şekilde
para istemiştir. Ancak kasadaki bayanın müdahalesi üzerine, B’ya hitaben
“ Pezevenge bak” ve “Orospu çocuğu” şeklinde hakaret etmiştir. Nitekim
bu konu yargıya da yansımış ve Manisa 4. Sulh Ceza Mahkemesinin …dosyası
ile kanıtlanmıştır. Hatta A işi o kadar ileri boyuta taşımış ki
şirketteki bekçiye, muhasebede çalışanlara “bunlar hırsız çalıyorlar”
söylemleri ile ortaklar B ve C’yi karalamaya çalışmıştır.

Şirket bu hakaretler sonucunda müşterilerinin gözünde küçültülmüş, kendi
iç ilişkisinde yolsuzluk ve gayri yasal işlemlerin yapıldığı bir yer
olarak gösterilmiştir. Nitekim kendisinin Manisa 1. Asliye Hukuk
Mahkemesinin … değişik iş sayılı açmış olduğu davada müştekiler aleyhine
delil tespiti istemiyle verilen dilekçede bu ibareleri görmek mümkündür.
Bu durum şirketin prestijinin sarsılmasına sebep olmuştur.

A vekili vasıtasıyla Manisa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin … değişik
sayılı dosyasında B ve C aleyhine delil tespiti istemiyle verilen
06/11/2012 tarihli dilekçesinde ”ortak müdürlerin kendi menfaatleri
doğrultusunda birçok yolsuzluk yaptıkları ve yolsuzluğa devam ettikleri”
yine aynı dilekçenin üçüncü sayfasında “ dürüst kar hesabının dışına
çıkılarak” şeklinde ibarelere yer vermiştir.

Yine davalı A vekili aracılığı ile Manisa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde
kendisi ve diğer iki ABC şirketi için açmış olduğu … esas numaralı
davasında şirketin gayri faal 2009 yılından beri iş yapmaz olduğu ve
şirketin usulüne uygun idare edilmediği hesaplarının remi ve gayri resmi
olmak üzere iki defter üzerinden tutulduğu bu sebeplerle şirkete kayyım
atanması isteminde bulunmuştur.

Davalının, diğer ortaklara rencide edici sözler söylemesi, haksız
fiillerde bulunması, ortağı olduğu şirket faaliyetlerine sekte vurarak
ve ızrar ederek devamlı huzursuzluk, geçimsizlik yaratıp, davalara sebep
olması, böylelikle karşılıklı güven ortamının ortadan kalkması sebepleri
ile şirketin ticari itibarı büyük zarar görmüştür.

ABC firması iş dünyasında prestij kaybetmiş bu sebeple maddi olarak
büyük kayba uğramanın yanı sıra manevi olarak da zarara uğramış piyasada
şirkete olan güven sarsılmıştır. İş dünyasında iyi bir isme sahip
olmanın günümüzdeki önemi açıkça ortadadır. Bu sebeplerle kendisine
büyük bir manevi kayıp yaşatan bu durumun tazminat ile giderilmesini
istiyoruz.

HUKUKİ NEDENLER : 6098 S. K. m. 51, 58, 6100 S. K. m. 2, 3, 107, 5237 S.
K. m. 125 ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLER : Manisa 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin … Ve Manisa 4. Sulh
Ceza Mahkemesi’nin … sayılı dosyaları, Tanık Beyanları.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, tahkikat sonucunda
müvekkilimizin manevi zararının değerinin tam ve kesin olarak
belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere asgari
15.000.00 TL manevi tazminatın ilk haksız fiilin gerçekleştiği tarih
olan 23/10/2012 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan
tahsiline ve yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep
ederiz. …/ …/ …

EKLER : 1. … Ceza Mahkemesi’nin …/ … E. …/ … K. sayılı dosyası

2. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri gösterir
tanık listesi,

3. Bir adet özel yetki içerir onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili

  Av.