Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ADANA … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

ESAS NO : 2014 / …….

Davaya Cevap

Veren Davalı : …………………..

Vekili : Av. …………………………

Adres :

Karşı Taraf

Davacı : ………………………………

Vekili : Av. ……………………

Adres : ………………………………

Konu : Davaya Cevaplarımızın arzı ve delil listemizin sunulması
hakkında.

Açıklamalar

Yukarıda esas numarası belirtilen dosyada davalı müvekkil’e gönderilen
dava dilekçesi ve tebligat şerhini 26.12.2014 tarihinde tebliğ aldık
yasal iki haftalık süre içerisinde cevaplarımızı ve delilerimizi sayın
mahkemenize arz ediyoruz.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, davacının daha önce bir sigorta
şirketinde yönetici pozisyonunda görev yaptığını ancak şuan …………………..
Ortaokuluna ataması gerçekleştiğini ve öğretmen olarak çalışmaya
başladığını belirtmiştir. Sigorta şirketinde çalıştığı dönemde ………………
isimli kişinin arkadaşı olan davalı ………………..’ e iki adet hayat sigortası
sattığını, sigorta şirketinde çalışan Miray Taşlı’nın işten çıkmasının
ardından davalınında sigortaları iptal ettirmek istediğini, poliçelerden
birinin iptal olduğunu ancak diğer poliçenin ……………. davalının annesinin
imzasını taklit ettiğini bu nedenle yapılan ikinci hayat sigortasının
iptal olmadığını, kredi kartından iki ay boyunca primlerin tahsil
edildiğini beyan etmiştir. Davacı vekili Adana … Asliye Ceza
Mahkemesinin 2014 / ….. esas numaralı dosyasında ………….nın 19.06.2014
tarihinde dinlendiğini burada yalan tanıklık yaptığını beyan etmiştir.
Ayrıca davalı müvekkilin davacıya karşı sinkaflı küfürler içeren
mesajlar çektiğini yukarıda adı geçen mahkemede yargılamanın yapıldığını
ve TCK 106/1-1 ve TCK 1251-2 43,53 maddeleri gereği cezalandırıldığını,
davacının kişilik haklarının zedelendiğini bu nedenle 20.000,00 TL
manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesini talep ve dava
etmiştir. Davacı vekilinin sunmuş olduğu dava dilekçesi içeriğini
tümüyle kabul etmeyiz açılan dava haksız ve mesnetsizdir istenilen
manevi tazminatın hukuken bir karşılığı yoktur şöyle ki;

a) Her ne kadar Adana ... Asliye Ceza Mahkemesinin 2014 / …. Esas ve
   2014/….. Karar numaralı dosyasında TCK 106/1-1 ve TCK 1251-2 43,53
   maddeleri gereği davalının cezalandırılması yönünde bir karar
   verildiği belirtilse de bu karar CMK 231/5 maddesi gereği HÜKMÜN
   AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI kararıdır. Sanık CMK 231/8 gereği
   5 yıllık bir denetim süresine tabii tutulmuştur.

b) Bilindiği üzere Ceza davaları, hukuk mahkemesini bağlamamaktadır.
   Ayrıca söz konusu ceza davasında HAGB kararı verildiği göz önünde
   tutulduğunda HAGB kararlarının kural olarak kesin hüküm
   taşımadığı, bunların askıda bir hüküm oluşturduğu, kişinin denetim
   süresi içinde herhangi bir suç işlemediği durumlarda bu davaların
   kendiliğinden DÜŞTÜĞÜ, tüm sonuçlarıyla ortadan kalktığı olgusu
   göz önünde bulundurulmalıdır.

c) Ceza davası kesinleşmemiştir. Ortada verilmiş icra edilebilir bir
   hüküm yoktur. Yine burada ceza mahkemelerinin hükümlerinin
   kesinleşmeden icraya konulamayacağını da unutmamak gerekir. Bir an
   için dahi müvekkil denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işleyerek
   hükmün açıklandığı varsayılsa bile bu hüküm artık TEMYİZ
   edilebilir bir hüküm haline gelecek ve YARGITAY dosyayı
   inceleyebilecek ve belki de davalı BERAAT Kararı alabilecektir.
   Henüz olağan yargı yoluna taşıyamadığımız askıdaki bir hükmü esas
   alarak davalı aleyhine tazminata hükmetmek hem Anayasamıza hem de
   genel olarak Türk yargı sistemimizin ruhu ile çelişecektir.

d) CMK 231 /5 Hükmün açıklamasının geri bırakılması, kurulan hükmün
   sanık hakkında bir hukuki sonuç doğurmamasını ifade eder. Hukuki
   sonuç doğurmayan bir hüküm, hukuk mahkemesini de bağlamayacaktır.
   Zira sanık, hükümlü olmamıştır. Yargıtay Genel Kurulunun
   2011/19-639 Esas ve 2012/30 karar numaralı kararı da bu yöndedir.

e) Türk Borçlar Kanunu 74. Madde: “ Hâkim, zarar verenin kusurunun olup
   olmadığı, ayırt etme gücünün bulunup bulunmadığı hakkında karar
   verirken, ceza hukukunun sorumlulukla ilgili hükümleriyle bağlı
   olmadığı gibi, ceza hâkimi tarafından verilen beraat kararıyla da
   bağlı değildir. Aynı şekilde, ceza hâkiminin kusurun
   değerlendirilmesine ve zararın belirlenmesine ilişkin kararı da,
   hukuk hâkimini bağlamaz. “ hükmü bu beyanlarımızın yasal
   dayanağını oluşturur.

f) Her suç aynı zamanda haksız fiil kabul edilmelidir. Ancak her haksız
   fiil suç değildir. Suçta kanunilik ilkesi gereği ancak kanunda
   düzenlenen haksız fiiller ve eylemler suçtur. Ceza mahkemesi
   hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yönünde somut bir olgu ya da
   delil olmaksızın karar vermiştir. Kaldı ki düzenlenen iddianamede
   ve verilen mahkumiyet hükmünde TCK 125/2 yani “Fiilin, mağduru
   muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi
   halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.”
   Maddesinde belirtilen sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiden
   bahsedilmektedir. Peki bu ileti nerededir. Hakim sanık açısından
   kuşkulu olan bir durumla karşılaştığında bunu sanık lehine
   değerlendirmesi gerekirken. Buradan hüküm kurulması ayrıca BOZMA
   nedenidir.

g) Ceza mahkemesi sanığın hazırlıktaki çelişki arz eden beyanları ile
   bir hüküm tesis etmiştir oysa CMK 148/4 " Müdafi hazır
   bulunmaksızın kollukça alınan ifade, hâkim veya mahkeme huzurunda
   şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz.
   " hükmü hiçbir duraksamaya yer bırakmayacak netliktedir. Bu hüküm
   mahkemede tatbik edilmemiştir.

h) Biz maddi gerçeğin ortaya çıkması açısından Adana …. Asliye Ceza
   Mahkemesinin 2014 / …. Esas ve 2014/….Karar numaralı dosyasının
   mahkemenizce incelenmesini ancak sırf bu kararla bağlı olunmaması,
   hükme esas alınmaması kanaatindeyiz. Tanıklarımız olan ………..’un
   mahkemenizce dinlenmesini karşı tarafın tanığının dinlenmesini ve
   somut gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz. Yargılaması biten ceza
   davasında davacı, müvekkil ile yüzleşmemek için mahkemeye talepte
   bulunarak bizim yokluğumuzda ifade vermiştir. Bu durum davacının
   iddialarında samimi olmadığını göstermektedir.

i) Yargılama neticesinde manevi tazminat açısından herhangi bir eylemin
   oluşmadığı ispatlanacaktır. Davalı Müvekkil ……………….. Üniversitesi
   Mimarlık Mühendislik fakültesinde öğrenimine devam etmektedir.
   Ceza davasında yeterince örselenmiş olan müvekkile, ayrıca Manevi
   tazminat davası açılması müvekkili hezimete uğratmış, bu durum
   sınavlarına hazırlanmasına engel olmuş eğitim hayatı sekteye
   uğramıştır. Olayın bir mağduru var ise o da müvekkildir. Davalı
   müvekkil iddia edildiği gibi davacıya hakaret ya da tehdit içeren
   sözler sarf etmemiştir. Ceza mahkemesi sadece katılanın soyut
   beyanlarına itibar ederek müvekkil aleyhine hüküm tesis etme
   cihetine gitmiştir. Dosya kapsamında dinlenen 3 tanık ta
   (…………………………………………….) davalının herhangi bir suç işlemediği yönünde
   beyanlarda bulunmuşlardır. Mahkemenizce yapılacak yargılamada da
   tazminat gerektirir herhangi bir eylemin olmadığı ortaya
   çıkacaktır.

 Hukuki Deliller :

-  Adana …. Asliye Ceza Mahkemesi 2014/….E ve 2014/…. Karar dosyası,

-  Tanık Anlatımları, Yargıtay İçtihatları,

-  Davalının Öğrenci Olduğuna dair Belge, Adı geçen Hayat Sigortası
  Poliçeleri,

-  Yemin ve ikamesi caiz Her türlü yasal delil,

-  Karşı tarafın delillerine karşı ikame delil bildirme hakkımızı saklı
  tutuyoruz.

 Tanık Bilgileri :

-  ……………….. (T.C. NO: ………………..) : ………………………………………….

-  ……………….. (T.C. NO: ………………….) : …………………………………………

 Hukuki Nedenler : TBK. TMK, HMK ve sair mevzuat ahkâmı.

 Netice Ve Sonuç :

 Arz ve izah edilen ve sayın mahkemenizce re’sen nazara alınacak sair
 hususlarla birlikte delillerimizin toplanarak, hukuka aykırı olarak
 davalı aleyhine başlatılan ve tazminat gerektirmeyen haksız davanın
 REDDİ ile tüm yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa
 yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına saygıyla vekaleten arz
 ve talep ederiz. 08.01.2015

 Davalı Vekili Av. ………………….

 Eki: Öğrenci Belgesi ve Hukuk Genel Kurul Kararı.