Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

            İCRA TAKİBİNİN TEDBİREN DURDURULMASI TALEPLİDİR.

………NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Davacı :

Vekili :

Davalı :

Dava :Menfi Tespit ve Manevi Tazminat

D.Konusu :……. 3.İcra Müdürlüğü’nün 2012/223 sayılı icra takibinin
iptaline ,davacının davalıya borçlu olmadığının tespitine ,davalının
asıl alacak miktarının %20’si tutarında icra tazminatına mahkum
edilmesine ve haksız ve kötü niyetli takip ve haciz nedeniyle kişilik
hakları zedelenmiş olan davacıya 10.000,00 TL manevi tazminat ödemesine
hükmedilmesi talebinden ibarettir.

Dava Değeri :14.172,00 TL

Açıklamalar :

1-Davalı tarafından müvekkil aleyhinde …… 3. İcra Müdürlüğü’nün 2012/223
sayılı dosyası ile 02.04.2012 tarihinde kambiyo senetlerine mahsus icra
takibi yapılmıştır.

2-İCRA TAKİBİNDE YAPILAN TEBLİGAT USULSÜZDÜR VE BU NEDENLE YAPILAN
İŞLEMLER GEÇERSİZDİR.Müvekkile icra dosyasından, mernis adresine
çıkartılmış olan tebligat , müvekkile 21. maddeye göre yapıldığı , ancak
tarafımızdan yapılan inceleme ve tespitler sonucu tebligat zarfındaki
imzanın mahalle muhtarına ait olmadığı ortaya çıkmıştır.Mahalle muhtarı
, yapılan görüşmede tebligat zarfındaki kaşenin altındaki imzanın
kendisine ait olmadığını beyan etmiştir.Bu nedenle , takip kapsamında
yapılan tebligat geçersiz olmakla ,şimdiye kadar yapılmış olan bütün
işlemlerin usulen de bir geçerliliği bulunmamaktadır.Tebliğ hususunda
Yeni Mahalle Muhtarı ……..’in tanık olarak dinlenilmesini talep ediyoruz.

3-İcra takibine dayanak yapılan 15.000 USD’lik senet
sahtedir.Müvekkilim, davalıyı tanımadığı gibi , kendisiyle herhangi bir
ticari ya da para alışverişi olmamış ve davalıya böyle bir senet de
vermemiştir. Takibe dayanak olan bono üzerindeki imzalar kesinlikle
müvekkilime ait değildir, sahtedir.İstiktab edilecek imza örnekleri
üzerinde Adli Tıp Kurumu’nca yapılacak imza incelemesi sonucunda bu
iddiamız kanıtlanacaktır.

4-Davalı hakkında resmi belgede sahtecilik suçu nedeniyle şikayette
bulunulmuş ve …….Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/10102 soruşturma nolu
dosyası ile soruşturma başlatılmıştır.

5-Müvekkilime ait olmayan bir imzayı içeren sahte bir senetle bilerek ve
kötü niyetle müvekkil hakkında takip yapılmış , usulsüz bir tebliğle
takip kesinleştirilmiş ve üstüne üstlük davacının evine menkul haczine
gidilerek , ev eşyaları haczedilmiş ve müvekkilin eşine yediemin olarak
teslim edilmiştir.Müvekkilim hakkında sahte bir senetle işlem yapılması
, evine hacze gelinmesi ve eşyalarının haczedilmesi ile müvekkilimin
komşuları,çevresi ve ailesi nezdinde itibarı ve kişilik hakları
zedelenmiştir.Müvekkilin zedelenen itibarı nedeniyle davalıdan 10.000,00
TL manevi tazminat talebimiz bulunmaktadır.

6-Her ne kadar süresinde itiraz edememiş olsa da ,sahte imza ve sahte
senede dayanarak yapılmış olan icra takibi ve haciz nedeniyle davacının
mağduriyeti söz konusu olduğundan, icra takibinin teminatsız olarak
tedbiren durdurulmasını talep ediyoruz.

7-Ayrıca , sahte senet ve sahte imza ile yapılan icra takibinde yıllık
%18 faiz istenmesi de hukuka aykırıdır. Kambiyo senetlerinde uygulanması
gereken faiz avans faizidir ve o da yıllık %15 oranındadır.Bu da ancak
geçerli ve yasal bir takip için söz konusu olabilir.

8-Sonuç olarak ……..3. İcra Müdürlüğü’nün 2012/223 sayılı takibe dayanak
olan bonodaki imzanın müvekkile ait olmaması ,tebligatin usulsüz olması
nedeniyle davacının davalıya borçlu olmadığının tespiti, takibin iptali
,davalının asıl alacağın %40’ı tutarında icra tazminatına mahkum
edilmesi ve haksız ve kötü niyetli takip ve haciz nedeniyle davacıya
10.000,00TL manevi tazminat ödemeye hükmedilmesi için mahkemenize
başvurmak zorunlu olmuştur.

Hukuksal Nedenler :İİK , HMK ve ilgili yasal mevzuat.

Kanıtlar :…..3. İcra Müdürlüğü’nün 2012/223 sayılı takip dosyası ,……
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/10102 no’lu soruşturma dosyası, bono
,imza üzerinde bilirkişi incelemesi ,tanık beyanları ,ekonomik-sosyal
durum araştırması ve haciz tutanağı .

Sonuç ve İstem :Yukarıda açıklandığı üzere davamızın kabulü ile ,

1-Öncelikle ……3. İcra Müdürlüğü’nün 2012/223 sayılı icra takibinin
teminatsız olarak DURDURULMASINA ;

2-Davacının davalıya BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİNE VE İCRA TAKİBİNİN
İPTALİNE;

3- Haksız takip nedeniyle davalının asıl alacağın %20’si tutarında icra
tazminatı ödemesine ;

4-Kötü niyetli takip ve haksız haciz nedeniyle kişilik hakları zedelenen
davacı için 10.000,00TL manevi tazminatın takip tarihi olan 02.04.2012
tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan
tahsiline ;

5-Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine
karar verilmesini saygılarımla dilerim.

Davacı Vekili

Eki:Vekaletname