Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ……… İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI : ………

VEKİLİ : ……….

DAVALI :1) SGK ………… İL MÜDÜRLÜĞÜ

2) SGK BAŞKANLIĞI

DAVA KONUSU : Malüliyetin ve malülen emekli aylığına hak kazanmanın
tesbiti

AÇIKLAMALAR : 1)…………… sicil numarası ile SGK’ya kayıtlı bulunan
müvekkilim ………… , ………. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne malulen emeklilik
için başvuru yapmış ancak başvurusu 506 sayılı kanuna tabi işyerine
maluliyeti gerektirecek arıza ile başlaması gerekçesi ile SGK ……. İl
Müdürlüğü tarafından reddedilmiştir.Daha sonra müvekkilim yüksek sağlık
kuruluna itiraz da bulunmuş ve yüksek sağlık kurulu tarafından
müvekkilimin itirazı reddedilmiştir.

2)Müvekkilim 1990 yılında ………..’da sigortalı olarak çalışmaya
başlamıştır.1992 yılında ……………………………… çalışırken ilk defa epilepsi
nöbeti geçirmiştir.1992 yılından itibaren epilepsi hastasıdır.Müvekkilim
işe başlarken 1990 yılında sağlık raporu almıştır.Ancak işveren firma
faaliyette olmadığı için bu rapora ulaşılamamıştır………. devlet hastanesi
kayıtları 1997 yılında su tesisatında meydana gelen arıza nedeniyle
tahrip olduğu için 1990 yılı öncesi kayıtlar ile bu husus
ispatlanamamaktadır.Bu husuta tanıklarımız mevcuttur.Müvekkilimin 2002
yılında …………. Devlet hastanesinden almış olduğu raporda da çalışma gücü
kaybı % 40 olarak belirtilmiş ve çalışabilir raporu verilmiştir.Bu tarih
müvekkilimin işe başlamasından sonraki dönemdir.Yani müvekkilim işe
başlamadan önce malül durumda değildir.

3)2013 tarihli maluliyet tespiti işlemleri yönetmeliğine göre epilepsi
hastaları için yönetmeliğin Ek-A-1.maddesindeki şartların oluşması
durumunda maluliyet oranına bakılmaksızın %60 üzerinde maluliyeti var
olarak kabul edilip malulen emeklilik hakkı doğmaktadır.Bu yönetmelik
yürürlüğe girdikten sonra müvekkilim …….. Sgk İl müdürlüğüne tekrar
başvurmuş ve sevkedildiği ……. Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Kurulu
tarafından müvekkilime verilen ../../2014 tarihli raporda müvekkilimin
21 yıldır epilepsi hastası olduğu ve hastanın jeneralize tonik klonik ve
mykloni şeklinde nöbetlerinin bulunduğu ve bazı günlük aktiviteleri
engelleyen sık nöbetlerinin mevcut olduğu belirtilmiştir.Bu rapora göre
müvekkilime malulen emeklilik aylığı bağlanması gerekmektedir.Buna
rağmen …….. SGK İl Müdürlüğü tarafından müvekkilimin maluliyet talebi
506 sayılı kanuna tabi işyerine maluliyeti gerektirecek arıza ile
başlaması gerekçesi ile tekrar reddedilmiştir.Oysaki müvekkilim işe
başlarken malül durumda değildir.Bu sebepten dolayı dava açmak
zorunluluğu hasıl olmuştur.

4)Müvekkilim 1811 gün sigorta primi ödemiştir.Müvekkilim çalışamayacak
durumdadır. Eylül 2007’den beri de çalışmamaktadır. Müvekkilimimin
mağduriyetinin giderilmesi için müvekkilime 5510/506 sayılı kanun ve
03/08/2013 tarih ve 28727 sayılı malüliyet tespit işlemleri
yönetmeliğine göre malüliyetinin tespit edilerek maluliyet yönünden
aylık bağlanması gerekmektedir.

DELİLLER : SGK belgesi,…… Devlet Hastanesi Raporu,……. Üniversitesi Tıp
Fakültesi Sağlık Kurulu Raporu,SGK’nın vermiş olduğu cevap
dilekçeleri,işe başlama belgesi , tanık , bilirkişi ve her tür yasal
delil.

HUKUKİ SEBEPLER:4857 sayılı iş kanunu ,506 sayılı sosyal güvenlik kanunu
,malüliyet tespiti işlemleri yönetmeliği,Hmk ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : İzahına çalıştığımız ve Mahkemece kendiliğinden
gözetilecek sebeplerle , davamızın kabulü ile müvekkilimin malüliyetinin
tespiti ve malüliyet tespiti işlemleri yönetmeliği yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren müvekkilime malüliyet aylığının bağlanmasına,
yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa bırakılmasına
karar verilmesini arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Av……………