Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

            İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

ESKİŞEHİR

MÜŞTEKİ :

ADRES :

VEKİLİ :

ADRES :

SANIK :

KONU :Mal beyanında bulunmama

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimize olan borcundan dolayı borçlu sanık aleyhine Eskişehir
4.İcra Müdürlüğü’nün 2014/14403 E sayılı dosyası ile icra takibine
geçilmiş ve takip kesinleşmiştir.

Yapılan icra takibinde icra emri 31/12/2014 tarihinde borçluya tebliğ
edilmiş, icra emrinin tebliğine rağmen süresinde Mal Beyanında
bulunmamıştır

2-) Borçlu yasada öngörülen 7 günlük süre içerisinde süresi içerisinde
mal beyanında bulunmamıştır.

3-)İcra takibine konu borç halen ödenmemiştir.Borçlu İİK.337. maddesini
ve ilgili diğer hükümleri ihlal etmiş bulunmaktadır.

4-) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 76. maddesi uyarınca borçlunun
mal beyanında bulunmasını sağlamak amacıyla karar verilmesi için
mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. m. 76 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : İcra takip dosyası ve diğer deliller.

İSTEM VE SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle sanığın mal beyanında
bulunmasının sağlanması için hapisle zorlanmasına, yargılama giderleri
ve vekalet ücretinin sanığa yükletilmesine karar verilmesini
müvekkilimiz adına saygıyla arz ve talep ederiz. 09/01/2015

Alacaklı Vekili

EKİ :Vekaletname Örneği