Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                ……….. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO : ……. Esas

CEZADAN MAHSUP

İSTEMİNDE BULUNAN

HÜKÜMLÜ : ………..

VEKİLİ : ………

KONU : Müvekkilin . Ağır Ceza Mahkemesinin E. sayılı dosyasından ve
…..Ağır Ceza Mahkemesi'nin ….. E. sayılı dosyasından tutuklu kaldığı
sürelerin işbu dosyadan hükümlü müvekkil aleyhine verilmiş olan
mahkûmiyet kararından mahsup edilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkilim olan sanık Sayın mahkemenizin E. sayılı dosyasından
mahkûmiyet almış bulunmaktadır. Ağır Ceza Mahkemesi’nin sayılı dosyası
ve Ağır Ceza Mahkemesi’nin Esas sayılı dosyası nedeniyle tutuklu
kalmıştır.

2-) Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 40 ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu'nun 63. maddelerinde belirtildiği üzere, mahsup işleminin
yapılabilmesi için tutuklu kalınan suçtan verilen kararın kesinleşme
tarihinden önce bir başka suç ya da suçların işlenmesinin yeterli
olacağı belirtilmiştir.

3-) Yukarıda sözü geçen yasal mevzuat hükümleri ve Yargıtay İçtihadı
Birleştirme Ceza Genel Kurulu kararı nedeniyle, hükmün kesinleşmesinden
önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran
tutukluluk sürelerinin, hükmolunan hapis cezasından indirilmesi gerekir.

HUKUKİ NEDENLER : 5237 S. K. m. 63, 765 S. K. m. 40

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Sayın Mahkemenizin
vermiş olduğu mahkûmiyet hükmünden sanık müvekkilin, ……Ağır Ceza
Mahkemesi’nin E. sayılı dosyasından, ….. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ….Esas
sayılı dosyasından, tutuklu kaldığı sürelerin mahsup edilmesini
saygılarımızla arz ve talep ederiz………

Hükümlü

Vekili