Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          MAHKEMELERİN GÖREV UYUŞMAZLIĞI GİDERİLMESİ DAVA DİLEKÇESİ.

[Mesaj]gönderen teoman » 17 Eyl 2012, 23:08

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE
Sunulmak Üzere
………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
DOSYA ESAS NO :
DAVACILAR :
………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)
Adres: …………………………………….
VEKİLİ :
Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)
Adres: …………………………………………..
Tel:…………………… Fax:……………………
DAVALI :
……………………. …………………………
Adres: ……………………………………..
KONU :
Görev Uyuşmazlığının Çözümü İçin Dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesine
Gönderilmesi Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR :
……..Belediye Başkanlığının …./…/….tarih ………. sayılı kararı, Müvekkiller
…… ve ………. San. ve Tic. A.S.. adına ……… tarafından …./…/….tarihinde
tebliğ alınmıştır……… Belediye Başkanlığı Encümen Şefliği ilgili
kararında, “………….” bildirmiştir.
Davalı idarenin bu kararına karşı yasal süresi içinde,
tarafımızca…./…/…. tarihinde …..(..). Sulh Ceza Mahkemesinin …./…. Mut.
Sayılı dosyası ile itiraz edilmiştir. Ancak ….(..) Sulh Ceza
Mahkemesi…./…/…. tarihli kararında “Görevli mahkemenin Sulh Ceza
Mahkemesi olmadığı idari işlemden doğduğundan ……. İdare Mahkemesi olduğu
anlaşıldığından mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE” şeklinde hüküm tesis
etmiştir. Bu karar …./…/…. tarihinde tarafımızca tebliğ alınmıştır.
…..(…). Sulh Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu görevsizlik kararı
karşısında tarafımızca …./…/…. tarihinde ……… İdare Mahkemesinin…/…. Esas
sayılı dosyası üzerinden iptal davası açılmıştır.
………. İdare Mahkemesi, …/…… Esas sayılı dosyası ile ilgili olarak …./…/….
tarihinde “2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanununun 15/1-B maddesi
gereğince 30 gün içinde her bir işlem için ayrı ayrı dava açılmak üzere
dilekçenin reddine …” karar vermiştir. Bu karar …./…/…. tarihinde
tarafımızca tebliğ alınmıştır.
……….. İdare Mahkemesinin dilekçe red kararına karşı tarafımızca …./…/….
tarihinde yine ……… İdare Mahkemesinin …../…….Esas sayılı dosyası ile
……..Belediye Başkanlığı Encümen Şefliğince …./…/….tarihli kararı
………………., ….. sayılı yasanın…… maddesi uyarınca verilen para cezasının
iptali için dava açılmıştır.
Bunun üzerine sayın mahkeme …./…/…. tarihli kararı ile “…dava tarihi
itibarıyla artık Kabahatler Kanunu kapsamında olan dava konusu idari
para cezasının görüm ve çözümü adli yargı mercilerinin görev alanında
bulunduğundan davanın görev yönünden reddine …” karar vermiştir. Sayın
Mahkemenin bu kararı …./…/…. tarihinde tebliğ alınmıştır.
Sonuç olarak, ……. Belediye Başkanlığı Encümen Şefliğince …./…/….tarihli
kararı ile …………., …..sayılı yasanın …… maddesi uyarınca verilen para
cezasının iptali için yasal süresi içinde Sulh Ceza Mahkemesinde dava
açılmış ancak İdare Mahkemelerinin yetkili olduğu gerekçesiyle görev red
kararı verilmiş bunun üzerine’ İdare Mahkemesinde dava açılmış, aynı
mahkeme de adli yargının görevli olduğundan bahisle görev red kararı
vermiştir. Görüldüğü üzere mahkemeler arasında olumsuz görev uyuşmazlığı
bulunmaktadır.
TALEP SONUCU : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerden sayın
Mahkemenizce …./….. E., …../…… K. sayılı kararın olumsuz görev
uyuşmazlığı sebebiyle ilgili uyuşmazlık mahkemesine gönderilmesine karar
verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. 
Davacılar Vekili
Av.