Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     KARTAL 3. NOTERLİĞİ’NE

KEŞİDECİ		:…………………………SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

VEKİLİ		: Av.	

			 Adres Antettedir

		

MUHATAP		: …………. (T.C. Kimlik No:)

			…………………………. TUZLA/İSTANBUL

			 

VEKİLİ		: Av. 

 ………………………………. GEBZE/KOCAELİ

KONU	: Gebze 2.İş Mahkemesi ../.. Esas ../.. Karar Sayılı Mahkeme
ilamı, Yargıtay 22.Hukuk Dairesi ../.. Esas ../.. Karar sayılı onama
ilamı gereğince; 17.09.2012 tarihinde işe başlamanız ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR	: 

Sayın Muhatap,

Müvekkil şirket ……………………….. Sanayi ve Ticaret A.Ş.
bünyesinde çalışmakta iken 16.07.2010 tarihinde iş akdinizin
feshine karar verilmiş olup tarafınızca ikame edilen Gebze 2.İş
Mahkemesi ../.. Esas ../.. Karar sayılı dosyası ile feshin
geçersizliğine ve işe iadenize karar verilmiştir. Mahkeme
kararının temyizi neticesinde Yargıtay 22.Hukuk Dairesi ../..Esas
../.. Karar sayılı dosyası ile yapılan inceleme neticesinde yerel
mahkeme kararının bozularak ortadan kaldırılmasına karar verilmesi
neticesinde mahkeme ilamı kesinleşmiştir. 

Bu doğrultuda işe başlama talebi ihtiva eder ihtarnameniz 24.08.2012
tarihinde tarafımızca tebliğ alınmıştır. İşe başlatılma
talebinizin incelenmesi ile talebinizin kabulüne, 17.09.2012 tarihinde
aynı koşullarla talebiniz doğrultusunda ön şartsız olarak iş
başı yapmanıza karar verilmiştir.

İşe başlamanız ile ilgili bulunmaksızın ve tarafınızın da
malumu olduğu üzere; 4857 Sayılı İş Kanunu 21 maddesi 4.
fıkrası; “İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen
bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı,  yukarıdaki
fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir”
hükmünü amirdir.

Bu itibarla; işe başlatılma talebinizin kabulü cihetiyle, iş
akdinizin feshini müteakip tarafınızla imzalanan 11.03.2011 tarihli
kıdem ve ihbar tazminatı ödeme protokolü gereğince tarafınıza
ödenen; Net 34.824,60-TL kıdem tazminatı, Net 4.131,18-TL ihbar
tazminatı, Net 1.005,70-TL vade farkı olmak üzere toplam 39.961,48-
TL miktarlı ödemelerimiz hukuki dayanaktan yoksun kalmıştır. 

Z

\

z

$

&

B

D

V

X

\

z

hì

␃ጃ¤᐀¤嬀$⑜愀̤摧㡜`଀z

|

ˆ

–

˜

š

œ

¼

Ò

&

0

2

>

P

”

hó

ve diğer haklarınızın toplamı olan 7.788,23-TL (AGİ, yakacak
yardımı, ikramiye, yol, yemek vb. dahildir) tarafınıza peşinen
ödenen tazminat miktarından mahsup edilecektir. 

Mahsup işleminin gerçekleştirilmesi neticesinde; 32.173,25-TL bakiye
tazminatın iş başı yapma tarihinizden itibaren şirketimize iadesini
talep etme lüzumu hâsıl olmuştur. 

Yukarıda ayrıntıları ile izah edilen nedenlerle; 

Gebze 2.İş Mahkemesi ../..Esas ../.. Karar Sayılı Mahkeme ilamı ve
24.08.2012 tebliğ tarihli işe başlatılma talebiniz gereğince, her
hangi bir şarta bağlı olmaksızın işe başlatılmanıza karar
verildiğini,

17.09.2012 tarihinde eski çalışma koşullarınızda her hangi bir
olumsuz değişiklik yapılmaksızın iş başı yapmanızın
beklendiğini, 

 

Hak kazanılan toplam 7.788,23-TL dört aylık çalışılmayan
sürelere dair ücret alacağınızın iş sözleşmenizin feshi
sonrasında ödenen tazminatlarınızdan mahsup edileceğini,

İş sözleşmenizin feshini müteakip tarafınıza ödenen 39.961,48-
TL tazminat ödemesinden, 7.788,23-TL dört aylık çalışılmayan
sürelere dair ücret alacağınızın 4857 Sayılı İş Kanunu 21
maddesi 4. fıkrası uyarınca mahsubu neticesinde bakiye
32.173,25-TL’nin iş başı yapma tarihinizden itibaren müvekkil
şirkete iadesini, aksi halde taraflar arasındaki iş ilişkisini
etkileyecek herhangi bir durum olmayacak ise de, hukuki dayanaktan
yoksun kalan ödemelere ilişkin temerrüde düşmüş
sayılacağınızı ve hakkınızda yasal işlemlerin
başlatılacağını ihtar ve ihbar ederiz.

	

Sayın Noter,

Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba Alo
Posta olarak tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını,
tebliğ şerhini havi bir nüshasının tarafımıza verilmesini talep
ederim. Saygılarımla. 				  						    	     	 						İhtar
Eden 

   	 Vekili	

     Av.