Giriş yap
Kayıt ol

        ……..…ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 

SAYIN HÂKİMLİĞİNE,

DAVACI	:	               T.C. Kimlik No : …………

VEKİLİ	:	

DAVALILAR	:	

DAVA KONUSU	:	Maddi ve manevi tazminat 

OLAYLAR

1.	Müvekkilim ……………………kendi eli ile tatlı imal edip
seyyar satıcılık yapmak suretiyle geçimini temin etmekteydi.
../…/…. günü aynı şekilde pazara gitmekte iken davalılardan
....'ın kullandığı diğer davalı
...……….. müvekkilime çarpmış ve
müvekkilimin üc adet parmağını koparmıştır. 

2.	Bu olay nedeniyle davalılar aleyhine ……....Asliye Hukuk Mh.
…/…. davası acılmış ,maluliyet, kusur ve hesap raporları
alınmıştır. Maluliyet raporunda müvekkilimin meslekte kazanma
gücünü %24.2 oranında kaybettiği tespit edilmiştir. Kusur raporu
ile davalı ………………… %100 kusurlu olduğu tespit
edilmiştir. Hesap raporu ile müvekkilimin meslekte kazanma gücünü
kaybetmesinden doğan maluliyet sebebiyle …………..TL alacağının
bulunduğu tespit edilmiştir.

3.	İlk davada bu kalemden …………………….TL talep edilmiş
olup saklı tutulan ………………. nin davalılardan tahsilini
talep ediyoruz.

4.	Muvekkilim davaya konu kaza sebebıyle ………………..TL hastane
masrafı, ………………..TL ulaşım gideri ki toplam
………………..TL tedavi masrafı yapm;ıştır. İlk davada bu
kalemden ……………….TL talep edilmiş olup saklı tutulan
………………………..TL nin davalılardan tahsilini talep
ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER	:	BK, MK. ve sair yasal deliller.

SUBUT DELİLLER	:	…………... Asliye Hk. Mh. ……/……. E.s.
dosyası ve her türlü delil.

SONUÇ ve TALEP	:	Yukarıda saydığımız nedenlerle, müvekkilimin
çalışma gücünü kaybetmesinden doğan maddi zararı olarak
…………………..TL nin olay tarihinden itibaren yasal faizi ile
davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline,tedavi masrafı
olarak ……………………..TL nin davalılardan müştereken ve
müteselsilen tahsiline, manevi tazminat olarak
……………………..TL nin olay tarihinden itibaren yasal faizi
ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, davamızın
tarafları ve konusu aynı olan ………..... Asliye Hk. Mh.
…/…….. E.s. davası ile birleştirilmesine karar verilmesini talep
ederim.

……/……/….…

Davacı Vekili

 (Karayolları Trafik Kanunu m. 85-90, 99, 109, 110, 111; Borçlar
Kanunu m. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47; HMK m. 389-398 )


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78