Giriş yap
Kayıt ol

        .......... NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.../.../....

DAVACI        : 

VEKİLİ         : 

DAVALI        : ...... Sigorta T.A.Ş Genel Müdürlüğü 

KONU     : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak
kaydıyla ............ TL tazminatın yasal faizi ile birlikte
davalıdan tahsili talebimiz hk. 

AÇIKLAMALAR :1-Müvekkilim davalı sigorta şirketi ile ../../.... -
../../.... tarihlerini kapsayan ....... nolu poliçe ile .......
adresinde bulunan .......... adlı işletmesindeki malvarlığını
poliçede belirtilen rizikolara karşı sigortalanmak üzere sigorta
sözleşmesi akdetmiş ve davalının sigortalısı olmuştur.

2-Müvekkilim belirlenen sigorta prim miktarını davalı sigorta
şirketine tamamen ödemiştir. Böylece poliçe, geçerli hale
gelmiştir ve halen yürürlüktedir.

                    

3-17.08.1999 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle müvekkilim enkaz
altında kalmış ve yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır.
Hastanede on üç gün boyunca tedavi görmüş ve taburcu olduktan
sonra, ../../.... tarihinde kontrol amacıyla dükkanına gelmiştir.

                    

4-Anılan tarihte dükkanına gelen müvekkilim, dükkan camının
kırılarak yağma suretiyle hırsızlık yapıldığını;
dükkanına, tahrip edilmek suretiyle de zarar verildiğini ve tüm
mallarının çalındığını görmüştür.

                    

5-Müvekkilim, zaman kaybetmeden ../../.... tarihinde kolluk
kuvvetlerine başvurarak olayın tespitini talep etmiş ve kolluk
kuvvetleri de durumu bir tutanak düzenlemek suretiyle tespit ederek
zapt altına almıştır.

              

Davalı sigorta şirketinin acentası olan ..... Sigorta Aracılık Hiz.
Ltd. Şirketi de bahse konu olan yerde vuku bulan hırsızlık olayı
faillerinin akıbeti hususunda ....... Karakolu Amirliğine müracaatta
bulunmuş ve adı geçen makam da, bu hususa ilişkin olarak söz konusu
aracı şirkete hitaben -olumsuz olmak üzere - ../../.... tarih ve
../..... sayılı cevabi yazıyı göndermiştir.

              

Daha sonra müvekkilim, davalı sigorta şirketine halen yürürlükte
bulunan sigorta sözleşmesi uyarınca, sigorta tazminat miktarının
tarafına ödenmesi hususunda başvuruda bulunmuştur.

                    

N

N

P

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧ᯱŸ᐀ğini tespit ettiklerini ve bu
nedene binaen de; söz konusu taleple ilgili olarak, müvekkilime
herhangi bir ödemede bulunmayacağını bildirmiştir.

                    

Müvekkilim, teminat miktarının ödenmesine ilişkin olarak davalı
sigorta şirketine yazmış olduğu talep yazısı, expertizin tutmuş
olduğu rapor niteliği taşıyan belgeler, davalı sigorta şirketinde
mevcut olup elimizde bulunmamaktadır. Bu nedenle, adı geçen belgeleri
sayın mahkemenize arz edememekteyiz.

              

Davalı sigorta şirketi ile yapılan sözleşme devam ettiğine ve
teminat altına alınan rizikolar gerçekleştiğine göre; sözleşme
uyarınca muaccel hale gelen tazminatı davalı sigorta şirketinin
ödemesi gerekmektedir. Bu nedenle, davalı sigorta şirketinin ödeme
yapmaması, buna ilişkin olarak verdiği ret cevabı tamamen
suiniyetlidir, ödenmesi gereken tazminatın geciktirilmesine
yöneliktir ve açıkça hukuka aykırıdır.

             

Davalı sigorta şirketinden mezkur poliçe nedeniyle, fazlaya ilişkin
hak ve alacaklarımızı da saklı tutuyoruz.

KANITLAR     :

......... no lu ../../.... başlangıç ../../.... bitiş tarihli
sigorta poliçesi.

Davalı sigorta şirketinin elinde bulunan expertiz raporu.

Tazminat talebine ilişkin, müvekkilim tarafından davalı sigorta
şirketine gönderilen yazı.

../../.... tarihli davalı sigorta şirketi tarafından müvekkilime
gönderilen cevabi ret yazısı. 

../../.... tarihli polis zapt ve tespit tutanağı

Bilirkişi incelemesi, yasal takdiri diğer kanıtlar. 

YASAL NEDENLER : B.K, Sigorta Mevzuatı, Poliçe Genel Şartları ve
ilgili yasal mevzuat.

CEVAP SÜRESİ    : 10 Gündür

İSTEM SONUCU   : Yukarıda açıkladığımız nedenlere fazlaya
ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ........-TL
tazminatın rizikonun gerçekleşme tarihi olan ../../.... tarihinden 
itibaren yasal faizi ile davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin 
davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667
Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf
vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar
verilmesini talep ederiz. 

								  DAVACI VEKİLİ


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78