Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

      İSTANBUL ANADOLU

 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİMAHKEMESİ

 SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :

ISLAH TALEBİNDE BULUNAN

(DAVACILAR) : 1)

2)

VEKİLLERİ : Av.Oğuz TURGUT    

DAVALILAR : 1)

2)

VEKİLİ :

3-

VEKİLİ :

İHBAR OLUNAN : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

VEKİLİ :

KONUSU : Islah isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1) Davalılar aleyhine cismani ve maddi zarara sebebi ile maddi ve
  manevi tazminat talebi Sayın Mahkemenizde 2009/228Esas dosya
  numarası ile dava açılmış ve dava dilekçesinde müvekkilimizin maddi
  tazminat alacağı olarak 17449,99 TL’nin bütün davalılardan müşterek
  ve müteselsilen tahsili, manevi tazminat alacağı olarak davalılardan
  Şükrü Topaloğlu ve Hamza Coşkun’dan 15000,00TLolmak üzere toplam
  32,449,99 TL. talep edilmiştir.

 2)Yargılama içersinde bilirkişi incelemesi yapılmış,bilirkişinin
 hazırladığı 09/06/2014 tarihli bilirkişi raporu dosyaya sunulmuştur.
 Bilirkişi raporunda müvekkilim..........’in maddi tazminat
 alacağının165,891,24 TL olduğu yönünde görüş bildirilmiştir.

 3) Vermiş olduğumuz iş bu ıslah dilekçemiz ile dava konusunu maddi
 tazminat talebimiz yönünden;

 a)......... ile ......ile ilgili olarak ,talep ettiğimiz maddi
 tazminat tutarı olan 17,449,99 TL’den 09/06/2014 tarihli bilirkişi
 raporunda tespit edilen 165891,24 TL’ye ıslah ederek talebimiz ile
 bilirkişi raporu arasındaki fark olan toplam 148441,25 TL tutarında
 arttırıyoruz.

 b) Diğer davalı ....SİGORTA A.Ş ile ilgili olarak da talep ettiğimiz
 maddi tazminat tutarı olan 17449,99 TL’den poliçe teminat sınırı olan
 57500,00 TL’sına arttırıyoruz

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda kısaca arz ettiğimiz nedenlerle,müvekkilim Ali
Genç adına maddi tazminat talebimizi işbu ıslah dilekçemiz ile 17.449,99
TL’den 165891,24 TL’ye artırdığımızı beyan eder, bilirkişiraporu
doğrultusunda ıslah talebimiz dikkate alınarak dava dilekçemizin arz
edilen biçimde ıslahına, fazlaya ilişkin talep ve dava hakkı saklı
tutulmak sureti ile müvekkilim .....hak kazanmış olduğu

a) Toplam 165891,24 TL tutarında maddi tazminat ve15000,00 TL tutarında
  manevi tazminat olmak üzere tuplam 180891,24 TL tutarında tazminat
  alacağımızın , davalılar ......’ndan kaza tarihinden itibaren
  işleyecek yasal faizi ile birlikte müşterek müteselsilen tahsiline,

b) Yine tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile 57500,00 maddi tazminat
  alacağımızın(sigorta teminat kapsamı ile sınırlı olduğundan) diğer
  davalı ....Sigorta A.Ş.’den dava tarihinden itibaren işleyecek
  ticari faizi ile birlikte müşterek ve müteselsilen tahsiline ,

c) Islah dilekçemizin bir suretinin davalı taraflara tebliğine

d) Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalılardan müşterek
  ve müteselsilen tahsiline

 karar verilmesini vekaleten ve saygı ile arz ve talep
 ederiz.14.10.2014

DAVACILAR VEKİLLERİ

Av.Oğuz TURGUT

EKİ :

Üç adet dilekçe sureti