Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ....... SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

DAVACI         :....... 

VEKİLLERİ      :.......

 

DAVALILAR     :.......

KONU		   : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak
kaydıyla ....... maddi ve ....... manevi tazminatın kaza tarihinden
itibaren davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ve
alacağımızın teminat altına alınması bakımından ....... plaka
sayılı aracın aynına ve kaydına ihtiyati tedbir konulması
talebimiz hk.

AÇIKLAMALAR  :1-Davalılardan .......'ın araç maliki, .......'ın
sürücüsü bulunduğu, diğer davalı ....... ye ....... tarihleri
arasında ....... poliçe no ile sigortalı bulunan ....... plaka
sayılı araç ....... günü maddi hasarlı ve yaralamalı trafik
kazasına neden olmuştur.

2-....... günü saat ....... sıralarında ....... Emniyet
Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli müvekkilimiz
sevk ve idaresinde bulunan ....... plakalı motosiklet ile seyir halinde
ve dönüş hazırlığında iken sağ tarafında seyir etmekte olan
....... yönetimindeki ....... plaka sayılı aracın trafiği kontrol
etmeden dönüş yaparak motosiklete arka yandan çarpması sonucu
hayati tehlikeye maruz kalacak şekilde yaralanmıştır. Davalı
sürücü Trafik Kazası Tespit Tutanağından da anlaşılacağı
üzere doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yaptığından
kazaya sebebiyet vermiştir ve olayda tam kusurludur. 

3-Bu kaza sonucu müvekkilimiz hayati tehlike geçirecek şekilde
yaralanmış olup kafatası ve yüzünün sağ kesimi kemiklerinde
kırık ve çöküntü oluşmuş, sağ göz üst ve alt kesimde platin
takılmış, sağ elmacık kemiği ise içe çökmüş yüz şeklinde
bozukluk meydana gelmiştir.

®

Ì

¬

®

Ö

㄀$␷㠀$⑈愀Ĥ摧僑ß฀Ö

Ø

¶

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧僑ßఀndığı Kurumundan
alamamıştır. Tedavi için yaptığımız harcamaların faturalarını
dosyaya ibraz edeceğiz.

5-Bu nedenle müvekkilimizin tedavi giderleri ve kaza nedeniyle
yaralanmasından dolayı çektiği açılardan dolayı uğradığı
manevi zararın tazmini için bu davanın açılması zorunluluğu
hasıl olmuştur.

YASAL NEDENLER : Trafik K., HUMK., BK. Ve İlgili Mevzuat

KANITLAR        : 

Trafik Kazası Tespit Tutanağı,

Trafik Kayıtları

Hastane Kayıtları

Kusur Yönünden Keşif ve Bilirkişi İncelemesi

Reçete ve Faturalar

...... Asliye Ceza Mah. ../.... E. Sayılı  Dosyası

Yasal ve Takdiri Diğer Kanıtlar vs.

CEVAP SÜRESİ    : 10 Gündür

İSTEM SONUCU    : Arz edilen nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve
dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ....... maddi ve ....... manevi
zararımızın kaza tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte
davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline (sigorta şirketi
teminat limiti dahilinde) yargılama giderlerinin karşı tarafa
yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı
Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet
ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine, alacağımızın
teminat altına alınması bakımından 41 HZ 226 plaka sayılı aracın
aynına ve kaydına tedbir konulmasına karar verilmesini talep ederiz. 

                 			                  
  DAVACI VEKİLİ

				                .......