Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          T.C

…………………. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: ………………… E. 

………………………………………………………

ALACAKLI	:

	VEKİLİ	:

	BORÇLU	:

	BORÇ MİKTARI	:

		Yukarıda adı soyadı yazılı bulunan borçlunun kurumunuzdan
almakta olduğu maaş ve ücretinin ¼'ünün borç bitinceye kadar ve
sair her türlü haklarıın (yakacak yardımı, sosyal yardım,kıdem
tazminatı, ihbar tazminatı, prim, ikramiye, v.s.gibi tüm yan
ödemelerin, emekli olması durumunda emekli ikramiyesi, tasarruf
teşvik, tazminatı ve maaşı dışında hak ettiği her türlü
alacağının) tamamının haczine İcra İflas Kanunu'nun 355.
maddesine istinaden karar verilmiştir.

1-	Haczin konularak ilk aylığından itibaren tevkifata başlanılması
ve borcun bittiği müdürlüğümüzce bildirilinceye kadar devam
ettirilmesi,

2-	Haczin icra edildiğinin ve borçlunun maaş veya ücret miktarı ile
borçlunun son ikamet adresinin bir hafta içinde dairemize
bildirilmesi; maaş veya ücreti hacizli ise dosyamıza ne zaman sıra
geleceğinin bildirilmesi,

3-	Yapılacak kesintilerin muntazaman ve gününde gönderilmesi, maaş
veya ücrette artış olduğunda tutarın artırılarak gönderilmesi,

4-	Borçlunun maaş veya ücretinde oluşacak değişikliklerin ve
hizmetine son verildiği takdirde Müdürlüğümüze bildirilmesi,

5-	Borçlunun alacak olduğu ikramiyenin tamamının haczine ; işten
ayrılması durumunda kıdem tazminatının ve yapılacak diğer
ödemelerin tamamının haczine,

6-	Borçlunun emekli olması, ayrılması veya vefaat etmesi durumunda
ödenecek tazminat veya emekli tazminatının borç miktarı kadar haczi
için Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü’ ne derhal bilgi
verilmesi, yapılan işlemlere ilişkin Müdürlüğümüze bilgi
verilmesi,

␃ഃ׆ĀЩༀ솄㄂$␷㠀$⑈帀솄愂̤ഀ maddesine istinaden
ayrıca mahkemeden hüküm almaya gerek kalmaksızın sebebiyet
verenlerin maaş veya sair mallarında tahsil cihetinde gidileceği ;
kesinti yapmayan ve cevap vermeyen ilgililer hakkında Cumhuriyet
Başsavcılğı’ na suç duyurusunda bulunulacağı  ihtar
olunur.30.01.2015

EKİ  : 4,00 TL'lik cevap için posta pulu vardır.
……………………….. 

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

İcra Müdür Yrd.

Mühür ve İmza

İİK. Madde 355 - Devlet işlerinde veya hususi müesseselerde bulunan
borçlu memur veya müstahdemlerin maaş ve ücretlerinden kesilmesi
için icra dairelerinden yapılacak tebligatın kanuni muhatapları
haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücreti miktarını
nihayet bir hafta içinde bildirmeğe ve borç bitinceye kadar icra
dairesinin tebligatı mucibince haczolunan miktarı tevkif edip hemen
daireye göndermeğe mecburdurlar.     Memurun maaş, ücret veya
memuriyetinde yahut başka bir şubeden maaş almağı mucip olacak
surette vukubulacak tebeddülleri ve hizmetine nihayet verildiği
takdirde bu keyfiyeti de malmemuru veya daire amiri yahut hususi
müesseselerin kanuni muhatapları derhal icra dairesine bildirmeğe ve
ikinci halde haciz muamelesinden o şube veya amirini haberdar etmeğe
mecburdur.

İİK. Madde 356 - Yukardaki madde hükümlerine riayet etmemiş
olanların kesmedikleri veya ilk vasıta ile göndermedikleri para
ayrıca mahkemeden hüküm alınmasına hacet kalmaksızın icra
dairesince maaşlarından veya sair mallarından alınır.    
Bunların borçluya kanun hükümleri dairesinde rücu hakkı vardır.
Yukarki madde hükümlerine riayet etmiyen her hangi bir memur veya amir
hakkında istenecek malümatın icra dairesine hemen verilmesi bunların
mensup olduğu dairenin vazifesidir.

İcra Dairesi Hesap Bilgileri:

Banka Adı	:

	IBAN No	: