Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          BAKIRKÖY 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMEK ÜZERE NÖBETÇİ İSTANBUL İCRA
MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No:

BORÇLU :

HACİZ İHBARNAMESİNE

CEVAP VEREN :

ALACAKLI :

VEKİLİ :

BORÇ MİKTARI : 5.500,00.-TL

AÇIKLAMALAR :

Şirketimizde ………………………..No’lu sigorta kaydı ile çalışan …………………..
şirketimizden aylık net 874,96.-TL maaş almaktadır.

Müdürlüğünüzün maaş haczini ihtiva eden 19.06.2014 tarihli yazısı
mucibince çalışmaya devam ettiği sürece bu maaşın ¼ oranındaki kısmı
kesilerek dosyasına yatırılacaktır. Bilgilerinize arz ederim. 27.06.2013

Haciz İhbarnamesine Cevap Veren
…………………………..

Şirket Vekili

Av………………

Ek 1- Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

Ek 2-Haziran 2013 Maaş Bordrosu

Ek 3- Vekaletname