Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          T.C.
ANKARA . İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO :
ALACAKLI :

BORÇLU :

ALACAK MİKTARI : …...............- TL

KONU : Maaş Haczi.

Yukarıda numarası verilen dosya ile aleyhine icra takibine girişilmiş
bulunan dosyanız borçlusunun maaş haczi için şirketimize müzekkere
yazılmıştır.

Borçlu şirketimizden ……… TL maaş almakta olup, talimatınız gereği olarak
¼’ü ……. Ayki maaşından itibaren kesilerek icra dosyasına gönderilmek
üzere İcra Dairesinin banka hesabına yatırılacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

Şirket Yetkilisi

AD-SOYAD