Giriş yap
Kayıt ol

                T.C.

     ANKARA

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: …./….. Esas 

………………………. OTO SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

(ADRES……………….)

ALACAKLI     	: 

VEKİLİ         	: 

                	 

BORÇLU        		: 

BORÇ MİKTARI  	:            -TL 

KONU			: Maaş, İkramiye hak ve alacakları haczi

Yukarıda kayıt edilen alacağın tahsili için borçlunun almakta
olduğu;

Maaş veya ücretinin borç bitinceye kadar ¼ ünün ( dörtte biri)
haczine,

Borçlu bazı aylarda ÇİFT MAAŞ VEYA ÜCRET ALMAKTA İSE, çift maaş
veya ücretin tekabül ettiği aylarda toplam maaş veya ücret
üzerinden kesintinin yapılmasına,

Borçlunu İKRAMİYE almakta ise, borç miktarını geçmemek üzere, bu
ikramiyenin TAMAMININ HACZİNE,

Borçlunun emekli olma tarihi yakın ise; emeklilik işlemi ile
birlikte, HACZİN söz konusu Sosyal Güvenlik Kurumu’ na
bildirilmesine,

Borçlunun NEMA VE VERGİ İADELERİ ile başka bir hak ve alacağı
varsa, borç miktarını geçmemek üzere bu hak ve alacakların haczine
karar verilmiştir. 

Karar dairesinde ve icra İflas Kanunu’nun 355. maddesi gereğince,
haczin icra edilip edilmediğinin ve borçlunun almakta olduğu maaş ve
ücreti miktarının 1 ( BİR) HAFTA içinde bildirilmesini, borç
bitinceye kadar tebligat mucibinde haciz olunan miktarın hemen kesilip
dairemize gönderilmesi, borçlunun maaş ve ücretinde veya
memuriyetinde değişiklik olduğu ve hizmetine nihayet verildiği
takdirde derhal bildirilmesi, bu madde hükmüne riayet edilmediği veya
kesilen paraların gönderilmediği takdirde, aynı Kanun’ un 356.
maddesi gereğince yetkililerin maaşından veya sair mallarından
alacağının ve yarıca 357. madde gereğince cezai takibat
yapılacağının bilinmesi rica olunur. 08.11.2012

NOT: Cevabınızda, borçlunun mevcut ikamet adresleri ile maaşlarında
haciz var ise bildirilmesi rica olunur. 

                                    
                 Ankara ….. İcra Müdür Yrd.

MAAŞ VE ÜCRETLERİN KESİLMESİNDE USUL

-

®

¨

␃ጃ碤愀̤摧㲶Úఀ Devlet işlerinde veya hususî müesseselerde
bulunan borçlu memur veya müstahdemlerin maaş ve ücretlerinden
kesilmesi için icra dairelerinden yapılacak tebligatın kanuni
muhatapları haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücreti
miktarını nihayet bir hafta içinde bildirmeğe ve borç bitinceye
kadar icra dairesinin tebligatı mucibince haciz olunan miktarı tevkif
edip hemen daireye göndermeğe mecburdurlar. Memurun maaş, ücret veya
memuriyetinde yahut başka bir şubeden maaş almağı mucip olacak
surette vuku bulacak tebeddülleri ve hizmetine nihayet verildiği
takdirde bu keyfiyeti de mal memuru veya daire âmiri yahut hususî
müesseselerin kanuni muhatapları derhal icra dairesine bildirmeğe ve
ikinci halde haciz muamelesinden o şube veya âmirini haberdar etmeğe
mecburdur.

YUKARIDAKİ MADDEYE RİAYET ETMEYENLER HAKKINDA HÜKÜMLER

MADDE 356 - Yukarıdaki madde hükümlerine riayet etmemiş olanların
kesmedikleri veya ilk vasıta ile göndermedikleri para ayrıca
mahkemeden hüküm alınmasına hacet kalmaksızın icra dairesince
maaşlarından veya sair mallarından alınır. Bunların borçluya
kanun hükümleri dairesinde rücu hakkı vardır. Yukarıdaki madde
hükümlerine riayet etmeyen her hangi bir memur veya âmir hakkında
istenecek malûmatın icra dairesine hemen verilmesi bunların mensup
olduğu dairenin vazifesidir.

CUMHURİYET SAVCILIGINCA TAKİP

MADDE 357 - İcra dairesince kanuna göre yapılan tebliğ ve emirleri
derhal yapmağa ve neticesini geciktirmeksizin icra dairesine
bildirmeğe alâkadarlar mecburdur. Makbul sebep haricinde tebliğ ve
emirleri yapmayanlar hakkında ait olduğu dairece tahkikatı evvelîye
ye hacet kalmaksızın Cumhuriyet Savcılığınca doğrudan doğruya
takibat yapılır.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78