Giriş yap
Kayıt ol

                TC

     SİLİFKE

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 

DOSYA NO		:2009/820 E

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

               MERSİN

                                

ALACAKLI		:TTNET AŞ.

VEKİLİ		:Av.... Camişerif Mh.5217 Sk. No:9 Kat:4/7 - Mersin	
          

BORÇLU		:...

                   Aydıncık Sağlık Ocağı –
Aydıncık

BORÇ MİKTARI	:700,00.-TL. ve ferileri...

		     Yukarıda adı geçen borçlunun iş bu borcundan dolayı ;

		      Almakta olduğu MAAŞININ, borç bitinceye kadar 1/4 ünün
HACZİNE;

		     Ayrıca borçlunun maaş dışında yapılacak ödemelerinin
(Nema İkramiye Fazla Mesai Ücreti ,Her türlü Hak ve Alacakları V.s)
TAMAMI üzerine borç kadar kısım için haciz tatbik edilmesine karar
verilmiştir.

1- Kesintilerin ENGEÇ maaş gününü takip eden ilk hafta içerisinde
dosyamıza yatırılması,2- Adı geçenin Senelik Maaş,Ücret ve çalışma statüsünde olacak
değişikliklerin ivedi olarak dosyamıza bildirilmesi,3- Dosyamız borçlusunun kayıtlarınızda mevcut İKAMETGAH
ADRESİNİN,4- Borçlunun EMEKLİ SİCİL NUMARASININ mutlaka bildirilmesi5- Borçlunun EMEKLİ olması halinde Dosyamız haczinin EMEKLİLİK
İŞLEMLERİNE esas teşkil eden belgelere ''HACİZLİDİR'' Şerhi ile
ilgili Müdürlüğü bildirilmesi,

		Yazımızın Müdürlüğünüze intikal ettiği tarihten itibaren 7
gün içerisinde ilgili cevapların dosyamıza bildirilmesi,

		Yazımız gereğini yerine getirmeyen sorumlular hakkında İİK.nun
355,356 ve 357 maddesi gereğince Cezai Takibat yapılacağı,

		Yazımız gereğini yerine getirmeyen, borçlu maaşından kesinti
yapmayan ve yaptığı kesintiyi zamanında dosyaya intikalini
sağlamayan SORUMLULARIN , ayrıca başkaca bir hükme hacet
kalmaksızın MAAŞLARINDAN veya BORCU KARŞILAYACAK ŞEKİLDE BAŞKACA
MALLARI ÜZERİNE TATBİK edilerek ilgili miktarın tahsil edileceği,

		Yapılacak kesintilerin en kısa sürede Silifke İcra
Müdürlüğünün VAKIFLAR BANKASI SİLİFKE MERKEZ ŞUBEDE mevcut
bulunan TR720001500158007290494493 (İBAN) nolu Resmi Mevduat Hesabına
mutlaka DOSYA NUMARASI yazılmak suretiyle gönderilebileceği hususu
bilgilerinize rica olunur.

Ek:       			                  

						İcra Müdürü 

       TC

     SİLİFKE

  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 

DOSYA NO		:2009/820 E

 Alacaklı vekili geldi.Söz alarak borçlunun maaşının ¼’ü,
maaşı dışındaki hak ve alacakların tamamı,emekli olması halinde
emekli ikramiyesinin haczi ve dosyaya gönderilmesi için müzekkere
yazılmasına karar verilmesini talep ederim dedi.Beyanı okundu,imzası
alındı.

Alacaklı vekili									İcra Müdürü

								G.D:Talep Gereği işlemin ifasına          

                                    
               karar verildi.

									    İcra Müdürü

               TEBLİĞ MAZBATASI             
             

.

F

-

¨

´

hä

,

.

€

hä

hä

hä

hä

hä

hä

hä

hä

hä

hä

9rnek No:25/A

2-...............................................................sebebiy
le muhatap yerine 	   ANAMUR

3-Tebliğ yapılması
.............................................................sebebiyle 
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ       

temin edilmediğinden
.......................................................................	
       SAYI		

4-Muhatabın muvakkaten
.................................................................	ESAS 
  NO : 

gittiği ......................................................
tarafından bildirildiğinden	         	            
     T A A H H Ü T L Ü
........................................................................
..................................						No :

5-(.....................................) mehil tayin edilip (ikinci
defa) tebligat 

çıkarıldığından keyfiyet haber verilerek muhatap yerine
...............

........................................................................
..................................	  Muhatabın adı, soyadı ve adresi
:

6-........................... tebellüğden imtina
ettiğinden............................ 	

7-Adreste kimse bulunmaması üzerine
............................................	

8-Tebliğ yapacak kimse
...................................................................	

sebebiyle imtina ettiğinden
..............................................................	

...................................................... huzurunda
................................. 	

                    tebliğ yapılanın

 

( Tebliğ tarihi)      (İmza veya parmak İzi)       
(İmza)

	 				Mühür ve İmza 

Tebliğ memurunun imzası :                       
        .    			

Muhatap adresini değiştirmişse tebliğ memuru tarafından 
tespit 	Duruşma Günü :    /   / 			

edilen yeni adresi :
........................................................................
.... 	Duruşma Saati	: ................ Bu zarfta ödeme emri vardır. 


............................................
............................................................. 	Duruşma
Yeri 	: ....................... 			  

          T.C                         
             		     Örnek No: 25/A

  	 ANAMUR			                      T A A H H Ü
T L Ü 

   İCRA MÜDÜRLÜĞÜ        				   No:
......................................

          SAYI

ESAS   NO : 

Muhatabın adı, soyadı ve adresi : 

						           Mühür ve İmza 

Duruşma günü :    /   /				

Duruşma saati : ................................... 		        
                  Bu zarfta ödeme emri vardır. 

Duruşma yeri  : ................................... 		 				 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78