Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

         T.C.

…………………….

.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No:

                
………………………………………………..

ALACAKLI       :

VEKİLİ          : 

BORÇLU         : 

BORÇ TUTARI    :

  	         Yukarıda belirtilen alacağın tahsili için
borçlunun aldığı maaşından kesinti yapılarak dosyamıza
aktarılmaktadır. Ancak borçlunun maaş dışı her türlü hak ve
alacaklarının da ( Nema, Fazla mesai, Çift maaş, İkramiye, Döner
sermaye, ve diğer yasal hakları dahil) haczine karar verilmiştir. 

Maddesi gereğince haczin uygulanıp uygulanmadığının, borçlunun
almakta olduğu ücret miktarının, ücreti üzerinde başkaca haciz
bulunup bulunmadığının, varsa dosya numaraları ile borç
miktarlarının en geç 1 hafta içerisinde müdürlüğümüze
bildirilmesi.

	Borçlunun ücretinde ( Nema, Fazla mesai, Çift maaş, İkramiye,
Döner sermaye, ve diğer yasal hakları dahil) ya da memuriyetinde
yahut bir başka yerden maaş almasını gerektirecek değişiklik
olduğu, hizmetine son verildiği takdirde hemen bildirilmesi, bu madde
hükmüne uyulmadığı, kesilen paraların hemen gönderilmediği
takdirde aynı Kanunun 356. Maddesi gereğince maaşınızdan veya sair
mallarınızdan alınacağı ve ayrıca aynı Kanunun 357. Maddesi
gereğince cezai işlem yapılacağının bilinmesi rica olunur.

 

                                    
                   . İCRA MÜD.YRD.