Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

      TEDBİR TALEPLERİ İÇERİR

+-----------------------------------------------------------------------+
|  OSMANİYE ( ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA           |
|                                    |
|  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ                       |
|                                    |
|  SAYIN HAKİMLİĞİ’NE                         |
+=======================================================================+
+-----------------------------------------------------------------------+

 -----------------------------------------------------------------------
 DOSYA NO: 2015/...........
 -----------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------

+------------------------+---+-------------------------------------------+---+
| DAVACI         | : | ....................           |  |
+========================+===+===========================================+===+
| VEKİLİ         | : | AV. ....................... (ANTET    |  |
|            |  | ADRESİ)                  |  |
+------------------------+---+-------------------------------------------+---+
| DAVALI         | : | ....................... SAĞLIK HİZMETLERİ |  |
|            |  | LTD ŞTİ                  |  |
|            |  |                      |  |
|            |  | ................... OSMANİYE       |  |
+------------------------+---+-------------------------------------------+---+
| KONU          | : | Haklı nedenle ortaklıktan çıkma talebi.  |  |
+------------------------+---+-------------------------------------------+---+
| AÇIKLAMALAR      |  |                      |  |
+------------------------+---+-------------------------------------------+---+

 Sermaye ortaklıkları içerisinde, kişisel ilişkilerin ağırlık taşıdığı
 Limited Şirketlerde, ortaklar arasındaki “güven”, “huzur”, “uyum”,
 “ortak amaç” kavramları şirketin devamlılığı ve hedefine ulaşmasında
 büyük önem taşır. Bu kavramlardan bir veya bir kaçının, herhangi bir
 nedenle zedelenmesi ise, ortakların aynı amaç için birlikte çalışma
 isteğini ortadan kaldırır. Aynı hedef ve amaç için birlikte çalışma
 isteğini yitiren ortakların, şirketi devam ettirme, kuruluştaki
 amacını gerçekleştirmesini imkânsız kılar. Böyle bir durumda şirket
 ortaklarını, şirket sözleşmesi ile bağlı tutmak kişilik haklarına da
 aykırılık oluşturur.

 Elbette böyle bir süreci yaşamak istemeyen ortak payını devredebilir.
 Ne var ki yasa koyucu limited şirketlerde pay devrini zorlaştırmıştır.
 Anonim şirketlerdeki gibi kolayca devretmek mümkün değildir, zor hatta
 bazı durumlarda neredeyse imkânsızdır (TTK 595.m. gibi) Bunu dikkate
 alan yasa koyucu “haklı sebeple çıkma” hükümlerini düzenlemiştir.

 Haklı sebeple çıkma kavramına ilişkin kanunumuzda açık bir tanımlama
 yapılmamış olmakla birlikte, bu kavramın temelinde “dürüstlük kuralı”
 ve “kişilik haklarının korunması ilkesi” bulunmaktadır. Çünkü
 hiçkimseden kendisi için çekilmez hal almış olan bir hukuki ilişkiyi
 sürdürmesi beklenemez. Bu nedenle tarafların şahsını ilgilendiren veya
 taraflar dışındaki olaylar, sözleşme ilişkisinin taraflarından birisi
 için çekilmez hale gelmiş ise haklı sebebin varlığı kabul edilmelidir.
 Bu açıklamalar ışığında;

1. Müvekkilim 28.3.2005 tarihinde “sağlık hizmeti” vermek üzere
  kurulmuş özel bir hastane olan çok ortaklı davalı şirkette 5.1.2009
  tarihinden bu yana 200 pay sayısı ile ortaktır. Müvekkilimin, bir
  sermaye şirketi olan davalı şirketten hisse sahibi olmasındaki amaç,
  KAR elde etmektir.

2. Bir diğer yandan müvekkilim uzman Beyin Cerrahı olması sebebi ile
  davalı şirket ile; işe başladığı Eylül 2008 tarihinden, istifa
  ederek ayrıldığı 19 Mart 2015 tarihine kadar aralarında ortaklık
  ilişkisi dışında, hizmet sözleşmesi de mevcuttur. Bu sözleşme ile
  “hak ediş” sistemi üzerine kurulu bir ücret ilişkisi
  oluşturulmuştur. Buna göre, hastaları üzerinden davalı şirkete
  kazandırdığı her gelirin (iğne, tahlil, görüntüleme vs. dâhil) %20’i
  müvekkilime ödenecektir. Bu ödemelerin aylık olarak yapılması
  kararlaştırılmış ve başlarda müvekkilimce kontrol edilebilirliği
  oranında doğru ve eksiksiz ödendiği halde bir süre sonra hileli yol
  ve yöntemlerle eksik ödenmeye başlanmıştır. Bu durum, müvekkil ile
  şirket ve yönetici ortaklar arasında huzursuzluklar ve tatsızlık
  yaşanmasına, giderek çalışma ortamındaki sürtüşmelere neden olmuş ve
  müvekkilim kendisine yapılan hukuk dışı taciz ve tehditler nedeniyle
  işini sağlıklı bir şekilde yerine getiremez hale gelmiştir.

3. Davalı şirket yöneteminde yer alan büyük pay sahibi ortakların
  sergiledikleri bu tutumun asıl amacı ki, -bu yöntemle dışardaki pek
  çok küçük hissedarı, çok düşük bedellerle şirket dışına
  çıkarmışlardır-; müvekkilimin davalı şirkette sahip olduğu ve
  satmamak da direndiği hisselerini “ucuza kapatma arzusudur”. İbraz
  ettiğimiz ticaret sicil gazetelerindeki, hisse devir ilanlarındaki
  bedellere bakıldığında bu yöntemi başarı ile uyguladıkları ve
  hisseleri bir aile elinde topladıkları görülmektedir. Aynı ortaklar,
  şirket içi çalışanlarını, özellikle muhasebe, personel ve satın alma
  birimlerinde ilk derece furuğlarından oluşturdukları için ortakların
  denetiminden uzak bir çalışan portföyü oluşturmuşlardır. Şirketten
  hiçbir ortak ihtiyac duyduğu bilgiyi alamamakta, denetimlerini
  yapamamaktadır. Adeta yüksek paylı ortakların çiftliği gibi
  yönetilmektedir. Şirket kaynakları usulsüz ve hukuka aykırı olarak
  sarf edilmekte şirket bu büyük ortakların çıkarlarına hizmet edecek
  biçimde çok kötü yönetilmekte, diğer ortaklarla birlikte müvekkilim
  de zarara uğratılmaktadır.

4. Müvekkilim hisselerini gerçek değeri üzerinden satmak istemekte,
  davalı şirket yönetici ortakları ise yazılı/nominal değerlerini
  ödeyerek, davalı şirket üzerindeki tüm hak ve yetkileri ele
  geçirmeye çalışmaktadırlar. Davalı şirketi tümüyle ele geçirmek
  isteyen ortaklar, bu tavrı sadece müvekkilime değil, diğer ortaklar
  üzerinde de uygulamış oldukları için onlarca “çıkma”, “şirketin
  tasfiyesini talep” davaları açılmıştır. Dosya numaraları ibraz
  edilecektir. Bu davalar ve dosya içerikleri incelendiğinde davalı
  şirket içinde çok ciddi huzursuzlukların olduğu, ortaklar arasında
  çok ciddi hukuki sorunların yaşandığı görülmektedir. Şirket kuruluş
  amacından çok uzaklaşmış, kuruluşdaki “özel mahiyetli ortaklık
  yapısı” nı yitirmiştir.

5. Müvekkilim, şuanda ortağı buluduğu şirkette kimler ile ortak
  olduğunu bilememekte, pay defterini görmek istemekte, ancak şirket
  yöneticisi ortaklar buna izin vermemektedirler. Harici
  araştırmamızla ulaştığımız bilgiye göre, şirket pay defteri de
  kayıptır. Bu gizleme eylemi sadece ortaklık pay defteri ile sınırlı
  kalmamış, tüm taleplerine rağmen şirket bilançolarını, hesap
  tablolarını inceleme imkânı da verilmemiştir. Davalı şirketin bu
  tutumu, ortaklar arasında olması gereken “güven” ilişkisinin yok
  olmasına ve huzursuzluklar, tatsızlıklar ve nahoş olaylar
  yaşanmasına neden olmuştur. Bir kısım ortaklar bu ve benzer
  nedenlerle, şirketin tasfiyesine yönelik davalar açmışlardır.

6. Aynı zamanda davalı şirket kuruluştan bu yana kar dağıtımı
  yapmamıştır. Kar dağıtımı talep edildiğinde şirketin zarar ettiği
  beyan edilmekte, kötü yönetildiği iddia edildiğinde ise her yıl 1,5
  Milyon TL kar ettiği beyan edilmektedir. Şirket yönetici ortakları;
  ortaklardan gelen talepleri, gelen talebin niteliğine göre bertaraf
  edecek türde bahanelerle müvekkilim dahil ortakları geri
  püskürtmektedir. Şirket kar elde etmekde ancak bu karların ne
  olduğu, nereye gittiği müvekkilim ile birlikte yönetim içinde yer
  almayan diğer ortaklarca da bilinememektedir.

7. Bu nedenle; müvekkilimin davalı şirket nezdindeki hizmet ilişkisi
  nedeniyle hak ettiği, ancak hileli yöntemlerle eksik ödenmiş hak ve
  alacakları, kuruluştan bu yana şirket kar elde ettiği halde kar
  dağıtımının yapılmaması, şirket ortakları arasında yargıya da
  intikal etmiş muhtelif sebepli davalar, yönetimsel anlaşmazlıklar,
  huzursuzlar, güven duygusunun yitirilmiş olması ve bu
  olumsuzlukların giderek artması haklı nedenleri ile;

-  ortaklıktan çıkmasına izin verilmesi,

-  müvekkilimin bilirkişilerce DAVA TARİHİ İTİBARİYLE, GERÇEK /PİYASA
  RAYİÇ değeri üzerinden tespit edilecek, hissesinin ve ayrılma payı
  değerlerinin, diğer ortaklarca satın alınması veya esas sermayeyi
  aşan şirket malvarlığından, dava tarihinden itibaren işleyecek
  ticari faiziyle birlikte ödenmesi,

-  kuruluştan bu yana kar dağıtılmaması sebebi ile yine işbu tarihten
  dava tarihine kadar geçen süredeki GERÇEK karının bilirkişilerce
  tespit edilerek müvekkilimin hissesine düşen kısmın dava tarihinden
  itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte ödenmesine karar
  verilmesini,

-  bu mümkün olmaz ise şirketin tasfiyesine karar verilmesi,

-  dava sonuna kadar geçerli olmak üzere, ilerde davanın kazanılması
  durumunda kararın icrasının imkansızlaşmaması için davalı şirket
  malvarlığı üzerine bila bedel ile TEDBİR KONULMASINı,

-  yine dava sonuna kadar geçerli olmak üzere, müvekkilimin şirket
  ortağı olması sebebi ile yasaların yüklediği hukuki ve cezai
  sorumluluklarının doğmaması için borç ve yükümlülüklerinin
  dondurulması yönünde de TEDBİR KARARI VERİLMESİNi

talep zorunlu olmuştur.

+------------------------+---+-----------+-------------------------------+---+
| H. NEDENLER      | : | TTK, MK, |                |  |
|            |  | HMK ve  |                |  |
|            |  | ilgili  |                |  |
|            |  | mevzuat. |                |  |
+========================+===+===========+===============================+===+
| DELİLLER        | : | Ticaret  |                |  |
|            |  | Sicil   |                |  |
|            |  | Kaydı,  |                |  |
|            |  | dava   |                |  |
|            |  | dosyaları |                |  |
|            |  | (bildi  |                |  |
|            |  | rilecek), |                |  |
|            |  | savcılık |                |  |
|            |  | s     |                |  |
|            |  | oruşturma |                |  |
|            |  | d     |                |  |
|            |  | osyaları, |                |  |
|            |  | tanık,  |                |  |
|            |  | bilirkişi |                |  |
|            |  | ve her  |                |  |
|            |  | türlü   |                |  |
|            |  | delil.  |                |  |
+------------------------+---+-----------+-------------------------------+---+
| SONUÇ VE İSTEM     | : | Yukarda  |                |  |
|            |  | açıklanan |                |  |
|            |  | n     |                |  |
|            |  | edenlerle |                |  |
|            |  |      |                |  |
|            |  | -or    |                |  |
|            |  | taklıktan |                |  |
|            |  | çıkmasına |                |  |
|            |  | izin   |                |  |
|            |  | v     |                |  |
|            |  | erilmesi, |                |  |
|            |  |      |                |  |
|            |  | -müve   |                |  |
|            |  | kkilimin; |                |  |
|            |  | bilir   |                |  |
|            |  | kişilerce |                |  |
|            |  | REEL,   |                |  |
|            |  | PİYASA  |                |  |
|            |  | RAYİÇ   |                |  |
|            |  | değeri  |                |  |
|            |  | üzerinden |                |  |
|            |  | tespit  |                |  |
|            |  | edilecek, |                |  |
|            |  | hisse ve |                |  |
|            |  | ayrılma  |                |  |
|            |  | payı   |                |  |
|            |  | değe   |                |  |
|            |  | rlerinin, |                |  |
|            |  | diğer   |                |  |
|            |  | o     |                |  |
|            |  | rtaklarca |                |  |
|            |  | satın   |                |  |
|            |  | alınması |                |  |
|            |  | veya esas |                |  |
|            |  | sermayeyi |                |  |
|            |  | aşan   |                |  |
|            |  | şirket  |                |  |
|            |  | malvar  |                |  |
|            |  | lığından, |                |  |
|            |  | dava   |                |  |
|            |  | t     |                |  |
|            |  | arihinden |                |  |
|            |  | itibaren |                |  |
|            |  | işleyecek |                |  |
|            |  | ticari  |                |  |
|            |  | faiziyle |                |  |
|            |  | birlikte |                |  |
|            |  | ödenmesi, |                |  |
|            |  |      |                |  |
|            |  | -k    |                |  |
|            |  | uruluştan |                |  |
|            |  | bu yana  |                |  |
|            |  | kar    |                |  |
|            |  | dağı   |                |  |
|            |  | tılmaması |                |  |
|            |  | sebebi  |                |  |
|            |  | ile yine |                |  |
|            |  | işbu   |                |  |
|            |  | tarihten |                |  |
|            |  | dava   |                |  |
|            |  | tarihine |                |  |
|            |  | kadar   |                |  |
|            |  | geçen   |                |  |
|            |  | süredeki |                |  |
|            |  | reel   |                |  |
|            |  | karının  |                |  |
|            |  | bilir   |                |  |
|            |  | kişilerce |                |  |
|            |  | tespit  |                |  |
|            |  | edilerek |                |  |
|            |  | müv    |                |  |
|            |  | ekkilimin |                |  |
|            |  | hissesine |                |  |
|            |  | düşen   |                |  |
|            |  | kısmın  |                |  |
|            |  | dava   |                |  |
|            |  | t     |                |  |
|            |  | arihinden |                |  |
|            |  | itibaren |                |  |
|            |  | işleyecek |                |  |
|            |  | ticari  |                |  |
|            |  | faiziyle |                |  |
|            |  | birlikte |                |  |
|            |  | ö     |                |  |
|            |  | denmesine |                |  |
|            |  | karar   |                |  |
|            |  | ver    |                |  |
|            |  | ilmesini, |                |  |
|            |  |      |                |  |
|            |  | -bunlar  |                |  |
|            |  | mümkün  |                |  |
|            |  | olmaz ise |                |  |
|            |  | şirketin |                |  |
|            |  | ta    |                |  |
|            |  | sfiyesine |                |  |
|            |  | karar   |                |  |
|            |  | v     |                |  |
|            |  | erilmesi, |                |  |
|            |  |      |                |  |
|            |  | -dava   |                |  |
|            |  | sonuna  |                |  |
|            |  | kadar   |                |  |
|            |  | geçerli  |                |  |
|            |  | olmak   |                |  |
|            |  | üzere,  |                |  |
|            |  | ilerde  |                |  |
|            |  | davanın  |                |  |
|            |  | ka    |                |  |
|            |  | zanılması |                |  |
|            |  | durumunda |                |  |
|            |  | kararın  |                |  |
|            |  | icrasının |                |  |
|            |  | imkânsız |                |  |
|            |  | laşmaması |                |  |
|            |  | için   |                |  |
|            |  | davalı  |                |  |
|            |  | şirket  |                |  |
|            |  | m     |                |  |
|            |  | alvarlığı |                |  |
|            |  | üzerine  |                |  |
|            |  | bila   |                |  |
|            |  | bedel ile |                |  |
|            |  | TEDBİR  |                |  |
|            |  | KON    |                |  |
|            |  | ULMASINı, |                |  |
|            |  |      |                |  |
|            |  | -yine   |                |  |
|            |  | dava   |                |  |
|            |  | sonuna  |                |  |
|            |  | kadar   |                |  |
|            |  | geçerli  |                |  |
|            |  | olmak   |                |  |
|            |  | üzere,  |                |  |
|            |  | müv    |                |  |
|            |  | ekkilimin |                |  |
|            |  | şirket  |                |  |
|            |  | ortağı  |                |  |
|            |  | olması  |                |  |
|            |  | sebebi  |                |  |
|            |  | ile    |                |  |
|            |  | yasaların |                |  |
|            |  | yüklediği |                |  |
|            |  | hukuki ve |                |  |
|            |  | cezai   |                |  |
|            |  | sorumlul |                |  |
|            |  | uklarının |                |  |
|            |  | doğmaması |                |  |
|            |  | için borç |                |  |
|            |  | ve    |                |  |
|            |  | yükümlül |                |  |
|            |  | üklerinin |                |  |
|            |  | don    |                |  |
|            |  | durulması |                |  |
|            |  | yönünde  |                |  |
|            |  | de TEDBİR |                |  |
|            |  | KARARI  |                |  |
|            |  | VE    |                |  |
|            |  | RİLMESİNi |                |  |
|            |  |      |                |  |
|            |  | -     |                |  |
|            |  | yargılama |                |  |
|            |  | harç ve  |                |  |
|            |  | m     |                |  |
|            |  | asrafları |                |  |
|            |  | ile    |                |  |
|            |  | ücreti  |                |  |
|            |  | vekâletin |                |  |
|            |  | karşı   |                |  |
|            |  | tarafa  |                |  |
|            |  | yükle   |                |  |
|            |  | tilmesine |                |  |
|            |  | karar   |                |  |
|            |  | ve    |                |  |
|            |  | rilmesini |                |  |
|            |  | vekaleten |                |  |
|            |  | arz ve  |                |  |
|            |  | talep   |                |  |
|            |  | ederiml. |                |  |
|            |  | 0     |                |  |
|            |  | 2.04.2015 |                |  |
+------------------------+---+-----------+-------------------------------+---+
| DAVACI VEKİLİ     |  |      |                |  |
|            |  |      |                |  |
| ....          |  |      |                |  |
| ...................... |  |      |                |  |
+------------------------+---+-----------+-------------------------------+---+