Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

(TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

 

DAVACI : Şirketle ilgili kişi-Hak kaybına uğrayan-T.c. No:

DAVALI :  Ticaret Sicili Müdürlüğü

 

KONU : Şirketin ihyası davasıdır.

 

AÇIKLAMALAR :

 

Şirketimiz ……..Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün ….. sicil numarası ile
kayıtlı bir limited-anonim şirkettir. Şirket ….. tarihinde Ticaret Sicil
Müdürlüğü tarafından, 5174 sayılı kanunun 10. Ve 32. Maddeleri- ya da
diğer sebepler- gerekçe gösterilmek suretiyle, 6108 sayılı Kanunun
Geçici 7. Maddesi kapsamında resen silinmiştir. Şirket, her ne kadar Oda
Yönetim Kurulu tarafından silinmesi ile ticaret sicilden silinmiş olsa
da şirketimiz faaliyetine halen devam etmektedir. Aynı zamanda şirket
adına geçmiş dönemlerden kalan aidat borçları ödenmiştir. (Ödenmediyse
çıkartılır bu kısım.) Şirketin vergi kayıtları da …. Vergi Numarası ile
devam etmekte olup, şirket üzerine kayıtlı olan ………. plakalı araçları da
şirket adına faaliyet sürdürmektedir. Söz konusu şirket halen
faaliyetine devam ettiğinden resen silinen şirketin 6108 sayılı kanunun
Geçici 7. Maddesinin 15. Bendi uyarınca ihyası gerekmektedir.

HUKUKİ DELİLLER : Oda Aidatı Borç Döküm Belgesi(Ödendiyse), Şirket
kayıtları, Ticaret sicili müdürlüğü kayıtları, vergi kayıtları, ticari
defter ve belgeler, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan gelen yazı, tanık
beyanları, bilirkişi incelemesi ve raporu, trafik kayıtları ve hukuki
her türlü delil

 

HUKUKİ SEBEPLER : 6108 sayılı Türk Borçlar Kanunu, Münfesih Olmasına
veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Şirketler ile
Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine
İlişkin Tebliğ, 5174 sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ve ilgili
yasa hükümleri

 

SONUÇ : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle Ticaret Sicil
Müdürlüğü’nün …………….sicil numarası ile kayıtlı …….…. Limited-Anonim
Şirketi’nin tüzel kişiliğinin ihyasına karar verilmesini saygılarımla
arz ederim.

  İlgili Kişi Ad-Soyad

İmza