Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                ÇORUM SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

 

 

KUSUR TESPİTİ İSTEYEN             : 

ADRES                                           : 

KONU                                      : Kusur Tespiti Talebimiz
Hakkında

 

AÇIKLAMALAR               :

 

1- 10.05.2015 günü saat ....... sıralarında, (...kazanın nerede
gerçekleştiği yazılacak...) sürücü kursuna ait ....... plaka sayılı araç
ile direksiyon sınavı esnasında karşılıklı kaza meydana gelmiştir. Kaza
sonrası ....... Sigorta Şirketi tarafından trafik kaza tespit tutanağı
tanzim edilmiştir.

 

2- Tanzim edilen Trafik Kazası Tespit Tutanağı gerçekleri
yansıtmamaktadır. Şöyle ki;

Tespit konusu kaza, dönel kavşakta meydana gelmiş olup kursiyerimiz
yönetimindeki ....... şirketimize ait ...... plaka sayılı araç dönel
kavşaktan geçmekte iken kazaya dahil olan diğer araç sürücüsü,
karayolları Trafik Kanunu’nca belirlenen dönel kavşaklardaki geçiş
kurallarını ihlal ederek kusurlu bir şekilde söz konusu kazaya sebebiyet
vermiştir. Zira 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 53. Maddesi
uyarınca: “Dönel kavşaklarda sürücüler; dönüşlerde SAĞDAN ve karşıdan
gelen trafığe ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar. “ Kursiyerimiz
yönetimindeki araç diğer aracın sağ tarafında hareket etmekte olup dönüş
kuralları gereğince dönüş sırasında geçiş hakkı üstünlüğüne sahip iken
kazanın karşı tarafınca bu kural ihlal edilerek kazaya sebebiyet
verilmişitir. Sigorta şirketince tutulan Trafik Kaza Tespit tutanağında
bu hususların göz ardı edilmesi gerçekleri yansıtmadığından yeniden bir
kusur tespiti yapılmasını zorunlu kılmıştır.

Bu husuların yanı sıra şirketimize ait olan araç sürücü kursu eğitim
aracıdır. Tespit konusu edilen kaza, direksiyon sınavı esnasında
gerçekleşmiştir. Sürücü kursu araçlarının üzerinde diğer sürücüleri
uyaran ikazların bulunması ve diğer sürüclerin sürücü adaylarının
kullandıkları bu araçlara karşı daha dikkatli davranmaları
gerekmektedir. Kaza esnasında aracımız üzerinde kullananın “sürücü
adayı” olduğunu belirten uyarı işaretlerinin bulunmasına rağmen karşı
tarafın bu uyarı dikkate almayarak kusurlu ve dikkatsizce davranması
kazaya sebebiyet vermişitr. Sigorta şirketince düzenlenen Trafik kaza
tespit tutanağının eksik ve hatalı inceleme sonucu oluşturulduğu
oratadır.

 

3- Tüm bu nedenlerle Trafik kazası tespit tutanağında tarafımıza
yükletilen kusur oranının kabulü mümkün değildir. Kusurumuz olmaksızın
meydana gelen kaza sonucu aracımızda oluşan hasarlar bu hatalı tespit
nedeniyle tarafımızca ödenmek zorunda kalmıştır. Bu haksız durumun
giderilmesi bakımından hatalı ve eksik inceleme sonucu oluşturulan
tutanağın yerine HMK 401. Madde gereğince kaza yeri ve kazaya karışan
araçlar üzerinde keşif yahut bilirkişi incelemesi yapılması suretiyle
olay mahallinde olayı gören şahitlerin de dinlenerek yeniden kusur
tespiti yapılması gerekmeketedir.

KANITLAR                           : Keşif ve Bilirkişi İncelemesi,

                                             Tanıklar;

                                               1-       

                                               2-       

 

TALEP SONUCU                 : Yukarıda anlatılan nedenlerle oluşan
hasarımızın karşılanması amacıyla kusurlu olmadığımızın tespiti ve
ileride aleyhimize açılacak tazminat davasına esas olmak üzere yukarıda
isimlerini verdiğimiz tanıkların dinlenmesi suretiyle, trafik kazaları
konusunda uzman bilirkişi marifetiyle keşif yapılmasına, meydana gelen
kazada kusurumuzun bulunup bulunmadığının tesipitine karar verilmesini
saygılarımızla talep ederiz. .../.../2015

 

                                                                        TESPİT
İSTEYEN

                                                                         

 

EK : Kaza tespit tutanağı, araç ruhsatı, fotoğraflar